Dernek Tüzüğü


TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1. Derneğin Adı” Tarım Ekonomisi Derneği” Kısaca“TED” dir. Merkezi Konak’dır.

DERNEĞİN AMAÇLARI

Madde 2.Derneğin amacı, Tarım Ekonomisi, Tarım Politikası, Tarımsal İşletmecilik, Tarımsal Pazarlama ve Tarımsal Yayım ile ilgili her türlü bilimsel, teknik, ekonomik ve uygulama konuları ile ilgilenmek, bu dallarda çalışanların meslek içi dayanışmalarını sağlamak, çıkarlarının korunmasına yardımcı olmak, bireysel gelişimlerini sağlamaktır.

Madde 3.Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için
;

a) Dergi, kitap, bülten vb. yayınlar yapar.
b) Konferans, seminer, toplantı, inceleme gezisi, yemek, çay, gibi toplantı ve organizasyonlar düzenler
c) İlgili konularda bilimsel araştırma ve incelemeler yapar ve özendirir.
d) Yayınlanmış araştırma ve incelemelerden üyelerin daha kolay yararlanmasını sağlar
e) Kendisine aktarılan konuları inceler, projeler hazırlar, danışmanlık görevini yapar
f) Diğer ülkelerde ilgilendiği konularla ilgili gelişmeler ve çalışmaları izler, üyelerine aktarır. Bu amaçla girişimlerde bulunur.

Madde 4.Dernek siyasetle uğraşmaz

DERNEK KURUCULARI

Madde 5.Dernek aşağıda bildirilen 7 kişi tarafından kurulmuştur.

Adı, Soyadı:Emin IŞIKLI
Baba adı: Faik
Doğum yeri, yılı: Çivril, 1944
Uyruğu: TC
Mesleği: Öğretim Üyesi
Ev adresi:1784 Sokak,No:7/7Karşıyaka
/İZMİR

Adı, Soyadı:Sadi Tayfun ÖZKAYA
Baba adı: Mahmut
Doğum yeri, yılı: İzmir, 1949
Uyruğu: TC
Mesleği: Öğretim Üyesi
Ev adresi:1688 Sokak,No:7/7Karşıyaka
/İZMİR

Adı, Soyadı:Ayhan ÇIKIN
Baba adı: Mustafa
Doğum yeri, yılı: Yatağan, 1946
Uyruğu: TC
Mesleği: Öğretim Üyesi
Ev adresi:159 Sokak,No:12 Bornova/İZMİR

Adı, Soyadı:Ahmet Göker ELBEK
Baba adı: Faruk
Doğum yeri, yılı: Denizli, 1940
Uyruğu: TC
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Ev adresi:Ege Üniversitesi Lojmanları,Atlas Apt. D 7No:12 Bornova/İZMİR

Adı, Soyadı:Şule ERSÖZ
Baba adı: Şahabettin
Doğum yeri, yılı: Akhisar, 1964
Uyruğu: TC
Mesleği: Ziraat Mühendisi
Ev adresi:493 Sokak No:13 Hatay/İZMİR

Adı, Soyadı:Ela ARDIÇ
Baba adı: Mehmet Yılmaz
Doğum yeri, yılı: Kırşehir, 1963
Uyruğu: TC
Mesleği: Ziraat Mühendisi
Ev adresi:1735 Sokak,No:1/3 Karşıyaka/İZMİR

Adı, Soyadı:Göksel ARMAĞAN
Baba adı: Şahin
Doğum yeri, yılı: Aydın, 1966
Uyruğu: TC
Mesleği: Ziraat Mühendisi
Ev adresi:Kazım Karabekir Cad. No:46/5 Bornova/İZMİR

ÜYELİK

Madde 6. Derneğin asal ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a) Asal üyeler: Dernekler yasasında yazılı koşullara sahip, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal işletmecilik, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal pazarlama ve tarımsal yayım alanlarında çalışan kişiler derneğe asal üye olabilirler. Yönetim kurulu başvuruların üyeliklerini 30 gün içinde karara bağlamak zorundadır.
b) Onursal üyeler: Dernekler yasasında yazılı koşullara sahip olan ve derneğin çalışmalarına yardımcı olan kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olabilirler. Onursal üyelerin genel kurulda oy hakkı yoktur. Ancak dilek ve isteklerde bulunabilirler.

Maddi hakları kullanma erkine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunanlar önceden izin almaksızın derneğe üye olabilirler.Yabancıların derneğe üye olabilmeleri için T.C. yurttaşlarında aranan koşullar dışında, o yabancının Türkiye’de oturma hakkına sahip olması gereklidir. Onursal üyelik için Türkiye’de oturma koşulu aranmaz.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 7. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman üyelikten çıkabilir. Bunun için üye bir dilekçe ile yönetim kuruluna başvurur. Çıkma isteğinin bildirildiği ayı izleyen ilk aybaşından itibaren üye dernekten çıkmış sayılır.

Madde 8. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kuruldabir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.

Madde 9. Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.

Madde 10. Bu tüzükte yazılı yükümlülükleri yerine getirmeyenler ile derneğin amacına aykırı hareket edenler, dernek yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılır. Çıkarma kararına karşı ilk genel kurulda itiraz edilebilir. Genel kurul kararı kesindir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 11. Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır:

a) Genel kurulca saptanacak ve üyelerden her ay alınacak aidatlar. 
b) Bağış ve yardımlar.
c) Sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler.
d) Derneğin amacıyla ilgili inceleme, teknik yardım, yayın ve benzeri çalışmaların karşılığı elde edilecek gelirler.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 12. Derneğin organları şunlardır:

a) Genel kurul
b) Yönetim kurulu
c) Denetleme kurulu

İhtiyaç duyulursa genel kurul kararıyla başka organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURUL

Madde 13. Derneğin asal üyelerinden oluşan genel kurul normal olarak yılda bir kez aralık ayı içinde toplanır.

a) Genel kurul toplantısının yeri, tarih, saati ve gündemi toplantıdan enaz 15 gün içinde yöresel bir gazete ile duyurulur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati de duyuruda belirtilir. iki toplantı tarihi arasındaki süre bir haftadan az iki aydan çok olamaz.
b) Toplantı günü,saati, yeri ve gündemi ile toplantıya katılacak üyelerin listesi, toplantı gününden en az 15 gün önce yörenin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 14. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Denetleme kurulu veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulu en geç bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırır.

TOPLANTI YERİ

Madde 15. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

GENEL KURULUN İŞLEYİŞİ

Madde 16. Genel kurul toplantısının açılabilmesi için, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının bulunması gereklidir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 17. Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 16. maddedeki koşullar sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra başkanlık divanı seçilir. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde 18. Genel kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin isteği ile başka konular da gündeme alınır.

Madde 19. Genel kurulda kararlar hazır bulunanların yarısından bir fazlasının oy çokluğu ile alınır.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20. Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim kurulunun sunduğu çalışma raporunu, mali raporunu ve bütçesini görüşüp karara başlamak.
b) Denetleme kurulunun raporunu incelemek ve karara varmak.
c) Yönetim kurulu, denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.
d) Yönetim ve denetleme kurulunu aklamak veya haklarında gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermek.
e) Derneğin tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapmak, tüzük değişikliği gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülür. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur.
f) Derneğin feshine karar vermek
.
g) Şube açılmasına veya mevcut şubelerin kapatılmasına karar verilmesi

YÖNETİM KURULU VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 21. Genel kurulca bir yıl süreyle görev yapmak üzere 5 asil ve 5 yedek üye seçilir. Seçim gizli oyla yapılır.

a) Yönetim kurulu seçiminden sonra yapacağı ilk toplantıda aralarında gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman seçerek görev bölümü yapar.
b) Yönetim kurulu en az iki ayda bir kez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıda başkan, başkan bulunmadığı takdirde başkan yardımcısı o da bulunmadığı takdirde sekreter başkanlık yapar.