2018 - Kahramanmaraş - XIII. Tarım Ekonomisi Kongresi

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Sözlü Bildiriler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Hayvansal Üretim ve HayvansalÜrünler Ticaretinin Analizi
  Hayati BAŞARAN, İpek KIZILDUMAN  

Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli
  Bahri KARLI, Mevlüt GÜL, Bektaş KADAKOĞLU  

Tohumculuk Dış Ticaretinde Rekabet Gücünün Analizi ve Değerlendirilmesi
  Rahmiye Figen CEYLAN, Zehra KURT, Selma DEMİRTAŞ, Çağrı BAYRAKTAR  

Türkiye’de Buğday ve Buğday Mamulleri Dış Ticaret Yapısı
  Sinan DURU, Aykut GÜL, Seyit HAYRAN  

Türkiye’nin Zeytin ve Zeytinyağı İhracat Potansiyeli
  Bahri KARLI, Mevlüt GÜL, Ayşe KARADAĞ GÜRSOY  

Teknolojik Açık ve Etkinlik Üzerine Bir Araştırma: Kayısı Tarımı Örneği
  Orhan GÜNDÜZ, Ahmet ASLAN, Vedat CEYHAN, Zeki BAYRAMOĞLU  

Türkiye’de Tarım Sektöründe Yapılan Etkinlik Çalışmalarının İncelenmesi
  Alamettin BAYAV, Bahri KARLI  

Trakya Bölgesi Üreticilerinin Süt Sığırcılığı Faaliyetinden Vazgeçme Olasılığını Etkileyen Faktörler
  Gökçe KOÇ, Ayşe UZMAY  

Şanlıurfa İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Etkinlik Analizi
  Muhammed Sami BAYRAKTAR, Gamze SANER, Hakan ADANACIOĞLU, Cuma AKBAY, Şeyda İPEKÇİOĞLU, Tali MONİS  

Konya İlinde Arpa Üreten İşletmelerin Ekonomik Analizi
  Rahmi TAŞCI, Zeki BAYRAMOĞLU  

Fındık Tarımında Tam zamanlı ve Kısmi Zamanlı Çiftçiliğin Karşılaştırmalı Analizi
  Çağatay YILDIRIM, İsmet BOZ  

Konvansiyonel Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Yapan İşletmelerde Gübre ve İlaç Kullanımının Karşılaştırmalı Analizi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği
  Gamze AYDIN ERYILMAZ, Osman KILIÇ  

Dronla İzlemeye Dayalı Tarımsal Planlamada Bilişim Sistemi Modeli
 Hürol ASLAN, Sevgi TÜZÜN RAD, Evrim Ersin KANGAL  

Rize İlinde Organik Çay Üretiminin Benimsenmesi
 Kürşat DEMİRYÜREK, Nur İlkay ABACI, Elif KESKİN  

Türkiye’de Sığır Eti Üretim ve Dış Ticaretinde Son 25 Yıllık TarımsalPolitikaların ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 Özge Can NİYAZ  

Çiftçilerin Tarım Sigortası Yaptırma Kararlarına Etki Eden Faktörler: Mersin İli Tarsus İlçesi Örneği
 Şinasi AKDEMİR, Burak ÖZTORNACI, Ali BERK, Ali Can DEVECİ, Mehmet Can ATEŞ, Burak KUVVETLİ  

TRA1 Bölgesi Tarım İşletmelerinde Tarımsal Desteklerden FaydalanmaDüzeyinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi
 Adem AKSOY  

Türkiye’de Yerfıstığı Üreticilerinin Tarımsal Desteklerden FaydalanmaDurumu
 Burhan ÖZALP, M. Necat ÖREN  

Türkiye’de Yağlı Tohum Üretiminde Prim Ödemesi Destekleme PolitikasınınKanola Üreticileri Açısından Değerlendirilmesi
 Buse AVKIRAN, Hasan YILMAZ  

Ankara İli Tarım İşletmelerinde Sermaye Yapısı ve Kullanılan KredilerinGeri Ödenmesinde Etkili Faktörlerin Analizi
 Fatma TOSUN, Erdoğan GÜNEŞ  

İzmir İlinde Yağlık Zeytin Üretimi Yapan Üreticilerin UygulanacakDestekleme Araçlarında Dikkate Alacakları Unsurların İrdelenmesi
 Mine YALÇIN, Şule IŞIN  

Kırsal Kalkınmada Yerel Kalkınma Stratejileri “Leader Yaklaşımı”
 Aykut ÖRS, Ender KAYA  

Samsun İlinde İşletme Tipi İtibariyle Tarım Sigortası Yaptırma TercihiniEtkileyen Faktörler
 Çağatay YILDIRIM, Hatice TÜRKTEN, Selime CANAN, Vedat CEYHAN  

Hane Halkının Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin AnaliziKonya İli Meram İlçesi Örneği
 Cennet OĞUZ, Zuhal ELMASKAYA, Tuğçe TURGUT, Nedim TURGUT  

Tüketicilerin Yaş Sebze Meyve Tedarikinde Etkili Olan Kriterlerin AnalitikHiyerarşik Süreç (AHS) Yöntemi İle Belirlenmesi (Tokat İli Örneği)
 Berrin DAL, Halil KIZILASLAN  

Bingöl İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları
  Ersin KARAKAYA, Semiha KIZILOĞLU  

Türkiye’de Süt ve Süt Ürünleriyle Yenilebilir Katı ve Sıvı Yağlara YapılanHarcamaları Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi
 Faruk URAK, Abdulbaki BİLGİÇ, Vedat DAĞDEMİR  

Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler Doğrultusunda Tarım EkonomisiYükseköğretimine Yeniden Bir Bakış
 Fahri YAVUZ  

Kırsal Alanda Sosyal Yardım Politikaları İşleyiş Sistemi
 Hamidou TAFFA Abdoul-Azize, Merve YILMAZ, Cengiz SAYIN  

Gıda Güvenliği Politikası Açısından Alternatif Tarıma Yeniden Bir Bakış
  Serpil ASLAN, Fahri YAVUZ  

Tarımda Kalma Eğilimi ve Destekleyici Politikalar
  Oya SAV, Cengiz SAYIN  

Tarımsal Yeniliklerin Yayılmasında Sosyal Ağ Yaklaşımı: Çeltik SektörüÖrneği
 Mehmet AYDOĞAN, Kürşat DEMİRYÜREK  

Bağcılıkta Araştırma-Yayım-Çiftçi İlişkilerinin Belirlenmesi: Malatya -Elazığ Örneği
 Ahmet ASLAN, Orhan GÜNDÜZ, Hasan KOÇ, Mehmet Ali KİRACI  

Bazı İllerde Yeşil Tarım Sistemleri İle Konvansiyonel Tarım Sistemi Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri
 Filiz PEZİKOĞLU, Hakan ADANACIOĞLU, Gülşah MISIR, Mustafa ÖZTÜRK, Mükremin TEMEL  

Alternatif Gıda Dağıtım Sistemleri ve Agroekoloji Tarım Krizine ÇareOlabilir Mi?
 Tayfun ÖZKAYA  

Kırsal Kalkınmada Tarım ve Turizm Entegrasyonunun Önemi
  Nuray KIZILASLAN, Tayfun ÇUKUR  

Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Envanterinde Mevcut Durum ve PazarOdaklı Dönüşüm Olanakları
 Kemalettin TAŞDAN, Osman UYSAL, O. Sedat SUBAŞI, Faruk EMEKSİZ  

Türkiye’de Tarımda İstihdamın ve Kırsal Gençliğin X ve Y Kuşağı MeslekiDoyum ve Tarım . Açısından Analizi
 Bülent GÜLÇUBUK, Gülce OLGUN SUSTA, Zeynep ÇELİK  

Sosyal Medyanın Tarımsal Yayım ve Haberleşmede Kullanımı: Edirne İliLalapaşa İlçesi Örneği
 Ebru IRMAK, Aydın GÜREL  

Türkiye’de Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının KorunmasındaGeleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaret Kullanımı
 Kürşad ALBAYRAK, Kemalettin TAŞDAN, Mevhibe ALBAYRAK  

Tarım ve Gıda Politikalarının Geleceği
 Mehmet BOZOĞLU, Cengiz SAYIN, Uğur BAŞER, Bakiye KILIÇ TOPUZ, Nevra ALHAS EROĞLU  

Fındık Hasadında Tarım Aracılığının Rolü
  Merve YILMAZ, Cengiz SAYIN, Mehmet BOZOĞLU  

Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programının Etkisinin Değerlendirilmesi
 Ferit ÇOBANOĞLU, Halil İbrahim YILMAZ, Renan TUNALIOĞLU, Sıdıka BOZKIRAN, Ali NALBANTOĞLU, Hamza YILDIZ  

Kırsal Alanda Tarımda Yaşlanmayı Önlemek İçin Genç Çiftçi DesteğiPerspektifinden Bir Bakış
 Mustafa KAN, Arzu KAN, Hasan Gökhan DOĞAN  

Dinamik Ekonometrik Modeller İle Sığır Sütü ve Eti Üretimi ve ÜreticiFiyatlarının, Yem Fiyatları ve Tüketici Fiyatları Etkileşimi
 Selma KAYALAK  

Kaliteli ve Markalı Zeytinyağı Üretiminde Tercihler
  Dilek ÖZDOĞAN, Renan TUNALIOĞLU  

Koyunculuk İşletmelerinde Sütün Değerlendirilme Biçimleri ve PazarlamasıÜzerine Bir Araştırma: Hakkâri İli Örneği
 İbrahim YILDIRIM, Kenan ÇİFTÇİ, Mustafa TERİN, Melike CEYLAN, Ahmet DENİZ,  

Türkiye’de Kümelenme Çalışmaları
  Derya BALCI, F. Handan GİRAY  

Hayvancılığa Dayalı Yerel Sanayi İşletmelerinde Üretim ve Yerel EkonomiyeKatkı Sürecinde Yaşanan Sorunlar
 İlkay UÇUM, Bülent GÜLÇUBUK  

Gençlerin Çevre Sorunları ve Çevre Korumaya Yönelik Algıları
  H. Ece SALALI, Ela ATIŞ, Cihat GÜNDEN, Kenan ÇİFTÇİ  

Türkiye’de Tarımsal Atıklar ve Yönetimi: Mevcut Durum Sorunlar veÇözüm Önerileri
 Hatice TÜRKTEN, Vedat CEYHAN  

Küçük Menderes Havzasında İklim Değişikliğinin Olası Etkileri veÜreticilerin Konuya İlişkin Farkındalıkları
 Yarkın AKYÜZ, Ela ATIŞ  

Options Market For Ghana’s Investment Drive: A Volatility TransmissionAnd Hedging Approach
 Osman Tahidu DAMBA, Abdulbaki BİLGIÇ, Faruk URAK  

Potential Roles of NGOs For Agricultural Development In Afghanistan
 Ahmad Jawid ABDUL KHALIQ, İsmet BOZ  

Economic Contribution of Recycling: Case of Kahramanmaraş Province
 Sarah AKBAY, Emine İKİKAT TÜMER  

Farmers’ Adaptation to Climate Change and Determinants of TheirAdaptation Strategies In The Central Punjab, Pakistan
 Pomi SHAHBAZ, İsmet BOZ  

Effects of War on Agriculture in Syria
  Kuteybe GANNUM  

Household Food Waste In Turkey: Consumer Behavior and Perception
  Celile Ö. DÖLEKOĞLU, Sema GÜN, Seda ŞENGÜL, Handan GİRAY, Işıl VAR  

Examining Financial Performance of Primary Agricultural Cooperatives InDinsho District of Bale Zone of Ethiopia
 Ahmed Kasim DUBE, Burhan ÖZKAN  

Şeker-Marmelat ve Soslar-Çeşnili Ürünlerin Harcama Desenini Belirleyen Faktörlerin Analizi: Hata Bağımlı İki Değişkenli Heckman Örneklem Seçicilik Modeli Yaklaşımı
 Mustafa TERİN, Abdulbaki BİLGİÇ, Pınar ŞENDİKÇİ  

Antalya’da Küçükbaş Hayvancılıkta Sürdürülebilirliğe Etki Eden EkonomikFaktörlerin Değerlendirilmesi
 Meral ÖZALP, Cengiz SAYIN  

Neo-Liberal Ekonomi ve Türkiye Tarım Politikaları Arasında KüçükKöylünün Dönüşümü: Edirne İli Örneği (1980-2015)
 Okan CEYLAN  

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Dünya Üretim ve Ticareti
  Mükremin TEMEL, A. Bircan TİNMAZ, Mustafa ÖZTÜRK, Orhan GÜNDÜZ  

Türkiye’deki Fiyat Geçişkenlik İlişkilerinin Ekonometrik OlarakDeğerlendirilmesi
 Melek AKAY  

Türkiye’nin Limon İhracatının ARIMA ve Yapay Sinir Ağları YöntemleriyleTahmini
 Osman UYSAL, Serhan CANDEMİR, Mehmet AYDOĞAN  

Muhtemel AB Üyeliğinin Türkiye Et Üretimine Olası Bölgesel EtkilerininAnalizi
 İrfan Okan GÜLER, Fahri YAVUZ  

Mersin İli Turunçgil Üreticilerinin Sosyo - Kültürel Özellikleri ve İTUEğilimleri
 O. Sedat SUBAŞI, Osman UYSAL, Erkan AKTAŞ  

Su Ürünleri Avcılık Politikalarının Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Balıkçılar Tarafından Değerlendirilmesi
 Mine HASDEMİR, Vedat CEYHAN, Tijen ÖZÜDOĞRU, Umut GÜL, Ebru YAZICI, Gonca GÜL YAVUZ, Kemalettin TAŞDAN, Erdal ÜSTÜNDAĞ  

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜÖrneği
 Hilal DEMİR, Kürşat DEMİRYÜREK  

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Türkiye’de Tarım PolitikalarınınAnalizi ve Temel Çıkarımlar
 Zeliha YASAN ATASEVEN, Bülent GÜLÇUBUK  

Edirne’de Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde Ortaklık Yapısı
  Hayati BAŞARAN, Ebru IRMAK  

Türkiye’de Tarımda Kadın ve Kadın İstihdamı
  Selda ARSLAN, Belma ÖZERCAN  

Adana İli Aşağı Seyhan Ovasında Faaliyet Gösteren Sulama BirliklerininMevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 Püren VEZİROĞLU, Ali YALÇIN, Ufuk GÜLTEKİN  

İzmir İlinde Sulama Kooperatifi ve Sulama Birliği Ortak ve ÜyelerininYönetimsel Memnuniyet ve Yönetime Katılım Düzeyleri
 Zübeyde ALBAYRAM DOĞAN, İlkay ÖZDEMİR, Murat YERCAN, Faruk METİNOĞLU  

İyi Tarım Uygulamalarının Sürdürülebilirliğine Etki Eden FaktörlerinBelirlenmesi ve Desteklemelerin Etkisi: Göksu Deltası Örneği
 Kübra POLAT, İlkay DELLAL  

Kırsal’da Biyo Çeşitlilik Duyarlılığı
 Sevinç KARABAK, Rahmi TAŞCI, Vedat CEYHAN, Ayfer TAN, Saadet TUĞRUL AY, Kürşad ÖZBEK  

Örtüaltı Çilek Üretiminde İyi Tarım Uygulaması İle Konvansiyonel ÜretiminKarşılaştırılması
 Temur KURTASLAN, Berna SEZENER, Ş. Nalan AKAROĞLU  

Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesinde Mısır Üretim Faaliyetinin EkonomikAnalizi
 Mücahit PAKSOY, Nuran ORTASÖZ  

Su Ürünleri Sektöründe Örgütlenmede Yaşanan Sorunlar: Antalya İliÖrneği
 Evrim Beyhan ŞEN, Serpil YILMAZ  

Batı Akdeniz Bölgesi Hayvancılık Kooperatiflerinde Ortakların ve Yöneticilerin Kooperatifçilik İlkeleri Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi
 Asaf ÖZALP, İbrahim YILMAZ  

Altınkaya Sulama Birliği’nden Su Temin Eden İşletmelerde Brüt Kar ve Sulama Suyu Ücreti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Bafra Ovası Örneği, Türkiye
 Esin HAZNECİ, Halil KIZILASLAN  

Samsun İlinde Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Et Üretim Maliyeti ve Karlılığı
  Nevra Alhas EROĞLU, Mehmet BOZOĞLU  

Samsun İlindeki Besi İşletmelerinin Sosyal Sürdürülebilirlik Düzeyi ve EtkiliFaktörler
 Uğur BAŞER, Mehmet BOZOĞLU  

Fındık İşletmelerinin Destekleme Düzeyine Bağlı Yetiştirme İstekliliği
  Buket ALTUNPALA, Mehmet BOZOĞLU  

Büyükbaş Hayvancılık Sektöründe Süt Gelirini Etkileyen FaktörlerinAnalizi: Kuzeydoğu Anadolu Örneği
 Oktay GÜVEN, Fahri YAVUZ  

Samsun İlinde Kültür Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-EkonomikAnalizi
 Yunus Emre TERZİ, Mehmet AYDOĞAN  

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Fonksiyonel Gıda Farkındalıklarınınİncelenmesi
 Renan TUNALIOĞLU, Sıdıka BOZKIRAN, Ferit ÇOBANOĞLU, Halil İbrahim YILMAZ  

İzmir İlinde Tüketicilerin Gıda Temelli Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi
  Cihat GÜNDEN, Ela ATIŞ, H. Ece SALALI  

Çukurova Üniversitesi Balcalı Markasının Güvenilir Gıda ÜrünleriAçısından Tüketici Değerlendirmeleri
 Baran YAŞAR, Dilek BOSTAN BUDAK, Ufuk GÜLTEKİN, Fırat AYAS  

Organik Ürün Talebinde Tüketici Tercihi ve Tüketici Profili İlişkisi: Romanya ve Türkiye Karşılaştırması
 Rahmiye Figen CEYLAN, Metin GÖKSEL AKPINAR, , Mehmet GÜVEN, Okan ÖZAYDIN, Ana-Maria CHERCIOV  

Türkiye’de Biyoekonomi Girişimciliğinin Tarımdaki Önemi
  Zeki BAYRAMOĞLU, Mahmut TEKİN, Kemalettin AĞIZAN  

Tarımsal Arazilerin Miras ve Satış Yoluyla Devrinde Anlaşmazlık Durumlarıve Çözüm Önerileri
 İsmet İpek KAVASOĞLU, Cengiz SAYIN  

Gübre Sektörünün Türkiye Tarımı ve Ekonomisi Açısından Analizi
  M. Ömer AZABAĞAOĞLU, Umut YILDIRIM  

Gıda Güvenilirliğinin Sağlanmasında Risk Yönetimi Yeterliliğinin Önemi veÇiftçi-Kamu İşbirliğinin İşlevselliği
 Funda KADİM, Bülent GÜLÇUBUK  

Türkiye’de Kırmızı Et Arzı, Piyasa Fiyat Oluşumu ve Piyasayı Düzenleyici Politikalar
 Osman Doğan BULUT, Cengiz SAYIN  

İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Arıcılık Ekonomisi Üzerindeki OlasıEtkilerinin Değerlendirilmesi
 Figen ÇUKUR  

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı: Mersin İli Örneği
  Bekir DEMİRTAŞ, Aybüke KAYA, Fatih ALŞAN  

Sebze Fidesi Üretiminde Meydana Gelen Atıkların Ekolojik ve EkonomikAçıdan Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği
 M. Nisa MENCET YELBOĞA, Cengiz SAYIN, F. Dilek ERYİĞİT  

Verim Çağındaki Elma Ağaçlarında Yüzey Sulama Yönteminden DamlaSulama Sistemine Geçiş Sürecinin Ekonomik Değerlendirmesi
 Fatma Pınar ÖZTÜRK, Cenk KÜÇÜKYUMUK, Halit YILDIZ, Emel KAÇAL  

Tarımsal Yayımda Program Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi:Erzurum İli Örneği
 Gökhan TAŞĞIN, Tecer ATSAN  

Kırklareli ve Edirne İllerinde Bitkisel Ürün Sigortası Yaptıran ve Yaptırmayan Üreticilerin Tarımsal Yenilikleri Uygulama Yönünden Karşılaştırılması
 Erol ÖZKAN, Başak AYDIN, Harun HURMA, Fuat YILMAZ  

Açlık ve Yoksullukla Mücadelede “Gıda Bankası” Uygulamaları
  Sertaç DOKUZLU, Eylem DURMUŞ, Büşra ÜNSAL, A. Yahiya AWOL  

Türkiye’de Yayım Elemanlarının Tarım Sektöründeki Önemi
  Cevahir KAYNAKÇI, İsmet BOZ  

Domates Üretiminin Fonksiyonel Analizi: Tokat İli Örneği
  Murat KÜLEKÇİ, Mehmet Muhammed SARI, Adem AKSOY  

Batı Akdeniz Bölgesinde Yem Fabrikalarında Büyükbaş Karma YemÜretiminin Optimizasyon Araştırması
 Hilal ÖZCAN, İbrahim YILMAZ  

Sürdürülebilir Gıda Değer Zinciri Yaklaşımı
  Hakan ADANACIOĞLU, Gamze SANER, H. Burak AĞIR  

Yerel Buğdaylar ve Ürünlerinin Üretimi; Kars, Balıkesir ve Çanakkale İlleriÖrneği
 Mesut Yüce YILDIZ, Tayfun ÖZKAYA  

Kahramanmaraş İlinde Gıda Sektöründeki İşletmelerde Elektronik TicaretUygulamaları
 Bahar ÖZDEMİR, Mücahit PAKSOY  

Üreticilerin Tarımsal İlaçlara Karşı Bilgi, Tutum ve Davranış Literatürünün Değerlendirilmesi
 Şule IŞIN, M. Çağla ÖRMECİ KART  

Türkiye’de Organik Süte Yönelik Potansiyel Talebinin Tahminlenmesi
  Nilgün DOĞAN, Semiha KIZILOĞLU, Abdülbaki BİLGİÇ  

Türkiye’de Lisanslı Depoculuk Sisteminin Mısır Yetiştiren Çiftçi GelirleriÜzerinde Olası Etkileri
 Kerem HAZNECİ, Esin HAZNECİ  

Nişasta Bazlı Şeker Kotasının Hayvancılık Ekonomisine Etkisi
  Ata Mustafa KARA, Kasım Eren TUNA, Dilek BOSTAN BUDAK  

Türkiye’de Lisanslı Depoculuğun Mevcut Durumu ve Sistemin Etkinİşleyişine Yönelik Çözüm Önerileri
 Fatmagül CANİK, Eda AYGÖREN, Zerrin ÖZKAN  

Türkiye’nin Pamuk Üretimi İçin Bir Öngörü Modeli: Var Yaklaşımı
  Osman Orkan ÖZER, Altuğ ÖZDEN  

Dünyada Gıda Güvenliğini Sağlama ve Gıda Yoksunluğunu AzaltmayaYönelik Küresel Girişimlerin Değerlendirilmesi ve Analizi
 Deniz BERBER, Bülent GÜLÇUBUK  

Türkiye’de Manda Ürünleri Pazarlaması ve Sorunları- Samsun Örneği
  Zerrin ÖZKAN, Eda AYGÖREN, Fatmagül CANİK  

Sürdürülebilir Tarım; Niçin?
 Fahriye Yonca AYAS  

Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Tedarik Zincirinde Üretici - İhracatçıİlişkilerinin İncelenmesi: Antalya İli Örneği
 Eda İLBASMIŞ, Burhan ÖZKAN  

Coğrafi İşaretlerde İzlenebilirlik ve Denetim
  Sertaç DOKUZLU, Jean-Claude PONS, Maud ROGGIA  

Y Kuşağı Tüketicilerin Gıda Satın Alma Davranışı
 Celile Ö. DÖLEKOĞLU, Onur ÇELİK  

Osmaniye İli Kadirli İlçesinde Üreticilerin Örtüaltı Yetiştiriciliği YapmamaNedenleri
 Taha TECİR, Nermin BAHŞİ  

ARIMA Modeli İle Türkiye Fındık Üretim Projeksiyonu
  Türkay BARS, İlkay UÇUM, Cuma AKBAY  

Poster Bildiriler

Gıdada İzlenebilirlik ve Bilgi Akışı
 Cansu BALİ, Renan TUNALIOĞLU  

Türkiye’nin Yaş Sebze Sektörü Dış Ticaretindeki Gelişmeler
  Mustafa ÖZTÜRK, Mükremin TEMEL  

Arpanın (Hordeum Vulgare) Türkiye Ekonomisindeki Yeri
  Amine BEYDOĞAN, Mustafa YILDIRIM, Aynur YAMAN  

Türkiye Açısından Makarnalık Buğdayın Ekonomik Durumu
  Aynur YAMAN, Mustafa YILDIRIM, Amine BEYDOĞAN  

Bingöl İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine BirAraştırma
 Semiha KIZILOĞLU, Ersin KARAKAYA  

Türkiye’de Meyve Fidanı Üreten Kamu Kurum ve Kuruluşlarının MevcutDurumları ve Sorunları
 Dilek KARAMÜRSEL, Fatma Pınar ÖZTÜRK, Meltem EMRE, Alamettin BAYAV, Cennet OĞUZ  

Meyve Fidanı Üreten Kamu ve Özel İşletmelerin Sektöre Yönelik Bakış veBeklentileri
 Dilek KARAMÜRSEL, Fatma Pınar ÖZTÜRK, Meltem EMRE, Alamettin BAYAV, Cennet OĞUZ, Ömer Faruk KARAMÜRSEL, Emel Kaçal, Süleyman AKOL, Ayşegül SARISU, Mesut ALTINDAL  

Sürdürülebilirlik Göstergesi Olarak Ekolojik Ayakizi
 Filiz PEZİKOĞLU, Mustafa ÖZTÜRK  

Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim Durumu
 Sibel KADIOĞLU, Banu KADIOĞLU, Muhammed Sami BAYRAKTAR  

Türkiye’de Biyoekonomi
 Banu KADIOĞLU, Sibel KADIOĞLU, Muhammed Sami BAYRAKTAR  

Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Pazarlama Fonksiyonu Üzerine Bir Araştırma
 Mükremin TEMEL, A. Bircan TİNMAZ, Mustafa ÖZTÜRK, Orhan GÜNDÜZ  

Tarım Banka Kartı Uygulamasının Olumlu ve Olumsuz Yönleri
 Miray KALAYCI, Cengiz SAYIN  

Türkiye Zeytinyağında Arz Analizi
 Mine YALÇIN, Osman UYSAL  

Türkiye’de Dane Mısır Mevcut Durumu ve Üretim Projeksiyonu
 Yasemin KİRAZ, Burak UZUN,  

Akça Armut Çeşidinde AVG (Aminoethoxy-Vinylglycine)’nin Verim, Kalite ve Gelir Üzerine Etkisi
 Meltem EMRE, Sinan BUTAR, Melike ÇETİNBAŞ  

Aydın İli Kestane Üretimi ve Ticareti
 Sıdıka BOZKIRAN, Göksel ARMAĞAN  

Tarım ve Gıda Sektöründe Sosyal İçerikli Standartlar
 Sertaç DOKUZLU, Eylem DURMUŞ, A. Yahiya AWOL, Büşra ÜNSAL  

Dünyada ve Türkiye’de Tarımsal Ticarette Yaşanan Gelişmeler
  İlkay UÇUM, Türkay BARS, Fatma TOSUN  

Türkiye’de Organik Hayvancılığın Mevcut Durumu ve Gelişimi
 Türkay BARS, İlkay Uçum, Cuma AKBAY  

Turunçgil Yetiştiriciliğinde Üretime ve Geleceğine İlişkin Karar Etkenleri:Doğu Akdeniz Örneği
 Kemalettin TAŞDAN, O. Sedat SUBAŞI, Osman UYSAL, Gonca GÜL YAVUZ, Burak UZUN  

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü Yöneticisi İstihdam DesteğininEtkisinin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği
 Umut GÜL, Zeliha Y. ATASEVEN, Zehra ÇiÇEKGİL, Tijen ÖZÜDOĞRU  

Kırsal Alanda Yaşayan Kadınların Girişimcilik Eğilimleri
  Temur KURTASLAN, Berna SEZENER, Yıldırım TOPRAK  

Türkiye’de Ceviz Üretimi ve Dış Ticaretinde Gelişmeler
  Arzu SEÇER, Baran YAŞAR  

TR4 Bölge’de Yaş Meyve-Sebze Depolamada Meydana Gelen Kayıplar veKayıplara Neden Olan Faktörler
 Gülşah MISIR, Filiz PEZİKOĞLU, Arzu ŞEN, Mükremin TEMEL, Mustafa ÖZTÜRK  

Arıcılıkta Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Azdavay İlçesi Örneği
 Volkan BURUCU, Hayriye Sibel GÜLSE BAL  

Kooperatif Çalışanlarının Kariyer Tatminlerine Yönelik Bir Araştırma
  Funda ER ÜLKER, Gülen ÖZDEMİR  

Yararlanıcıların TKDK Desteklerine İlişkin Görüşleri: Isparta İlinde Tıbbive Aromatik Bitkiler Örneği
 Kaan KAPLAN, Ömer BARMAN, Fatma Handan GİRAY  

Kırsal Kalkınma Çalışmalarında Kültürel Ekoloji Yaklaşımı: Isparta İliEğirdir İlçesi Göktaş Mahallesi Uygulaması
 Şekibe ŞANAL, F. Handan GİRAY  

Türkiye’de Domates Üretiminde İç Ticaret Hadleri
  M.Nisa MENCET YELBOĞA, Cengiz SAYIN, F.Dilek ERYİĞİT  

Toprakaltı Seraları
 Kasım Eren TUNA, Ata Mustafa KARA, Dilek BOSTAN BUDAK  

Meyve Islahında Tüketici-Kalite- Duyusal Analiz İlişkileri ve Önemi
  Fatma Pınar ÖZTÜRK, Emel KAÇAL, Dilek KARAMÜRSEL, Gökhan ÖZTÜRK  

Taze Armut Tüketim Sıklığı İle Fiyat ve Tüketicilerin Bazı Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkiler
 Fatma Pınar ÖZTÜRK, Gökhan ÖZTÜRK, Emel KAÇAL, Dilek KARAMÜRSEL, Alamettin BAYAV, Ayşegül SARISU  

Türkiye'de Kiraz Üretiminin Tahmin Edilmesi
  Seda Çakır NAMDAR, Osman UYSAL  

Türkiye’de Tarımsal Desteklemelere Yeni Bir Yaklaşım: Genç Çiftçi Projesi
  Halime Bozan, İlkay Kutlar  

Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesinde Mısır Üretim Faaliyetinin EkonomikAnalizi
 Mücahit PAKSOY, Nuran ORTASÖZ  

Mevsimlik Tarım İşçileri Yaşam Koşulları
  Fahriye Yonca AYAS  

Katı Atık Bertaraf Tesisi Çevresinde Oluşan Sorunlar: Adana İli Örneği
 Kübra AYTEKİN, Betül BAYRAM  

Tarımda Yönetim Bilgi Sistemi
  Ali TOKER  

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Tarımsal İşletmelerde Uygulanması veSonuçları
 Fikri BİLİR, Cengiz SAYIN  

Şanlıurfa İlinde Organik Tarımın Benimsenmesi ve Yayılması
  Lale TAŞ, İsmet BOZ