2014 - Samsun - XI. Tarım Ekonomisi Kongresi

İÇİNDEKİLER

Ankara İli Sığır Besi İşletmelerinde Kırmızı Et Maliyetinin Belirlenmesi
S. Er, A. Özçelik

İstanbul İli (Marmara Denizi Sahil Şeridi) Deniz Balıkçılığında Faaliyette Bulunan Tekne Sahiplerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları
H.Güngör, G. Güngör, K. Benli

Aydın İlinde Çiftçilerin Çilek Üretim Kararına Etkili Faktörler Üzerine Bir Analiz
N. Tok, M. Cankurt, A. Seçer, M. Kantar Davran

Seracılık Bölümü Öğrencilerinin Eğitimi Üzerine Bir Araştırma
K. Şahin, H. Akdeniz

Bafra İlçesinde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerin Korunması Programının Değerlendirilmesi ve İyi Tarım Uygulamalarının Etkilerinin Sürdürülebilirliği
H. Türkten, G. Aydın Eryılmaz, V. Ceyhan, O. Kılıç

Tarımda İş Güvenliği Kavramı ve Üretici Yaklaşımları: Çine İlçesi Örneği
F. Karaman, F. Çobanoğlu, H. İbrahim Yılmaz

Bingöl İlinde Küçükbaş Hayvan İşletmelerinin Yapısal Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
S. Kızıloğlu, E. Karakaya

Barajlar ve Yeniden İskanın Tarıma Etkileri: Samsat Örneği
Z. Güler, D. Çırakoğlu

Türkiye Tarımsal İstihdamında Gelişmeler: Hedefler ve Gerçekleşmeler
A. Çelik, H. Ar, M. Kilci, M. Demirtaş

Biyoçeşitliliğin Korunmasında Kadınların Rolü
Z. Çelik

Bitkisel Üretimde Girdi Kullanımı ve Üretimde Meydana Gelen Değişmeler
C. Karaman, S. Kadıoğlu, G. Taşğın, B. Kadıoğlu

Dünyada ve Türkiye’de İyi Tarım Uygulamalarının Gelişimi
G. Öner Aba, Ş. Işın

Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçisi Çocuklar
M. Kantar Davran, M. R. Sevinç, A. Seçer

Erzurum’da Bitkisel Üretim Yapan İşletmelerde Tarım ve Tarımdışı Çevre Bilinci
S. Kadioğlu, G. Taşğin, B. Kadioğlu, C. Karaman

Buğday Üretim Maliyetleri ve Üreticilerin Çeşit Tercihleri; Ankara İli Haymana İlçesi Örneği
R. Taşcı, C. Oğuz

Farklı Sosyo-Ekonomik Koşullardaki Üreticilerin Çevresel Tutumunun Belirlenmesi: Ege Bölgesi Örneği
H. Ece Salalı, E. Atış, Y. Akyüz

Dünyada Grup Tarımı Uygulamaları ve Türkiye Tarımı Açısından Değerlendirilmesi
D. Yücel Engindeniz

Elazığ İli Kayısı Üretiminde Etkinliğin Belirlenmesi
M. Külekçi, R. Dönmez, M. Güler

Muğla İli Milas İlçesinde Arıcılık Faaliyetinin Sürdürülebilirliliği Üzerine Bir Değerlendirme
F. Çukur

Gıda Güvenliği Yönünden Aflatoksinler ve Bitkisel Üretimde Aflatoksin Kaynaklı Ürün Kayıpları
G. Ateş, O. Sav

Gülbirlik Ortaklarının Kooperatiften Beklentileri
H. Çelik Ateş, T. Ermi, M. Çağla Örmeci Kart

Tarıma Dayalı Enerji Politikası Analizi ve Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Algler
G. Karakaş, G. Erdal, H. Erdal, K. Esengün

Giresun İlinde Fındık Yetiştiren İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi
E. Sıray, F. Özdemir, Ö. Duyar, H. Erol, M. Sayılı, Y. Akçay

Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Mevcut Durumu: Türkiye Örneği
B. Everest, M. Yercan

Hatay İlinde Süt Üretiminin Ekonometrik Analizi
A. Semerci, O. Parlakay, A. D. Çelik

Tarımın Sürdürülebilirliği Açısından Sulama Amaçlı Barajlar ve Üretici Beklentileri: Yortanlı Barajı Örneği
S. Engindeniz, E. Atiş, G. Saner, G. Öztürk Coşar

Iğdır İli Tarım İşletmelerinde Örgütlenme Bilincinin Belirlenmesi
K. Karadaş, K. Şahin, E. Ertürk, O. Demir

Iğdır İlinde Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerine Karlılığı Artırma Yolları Üzerine Bir Araştırma
K. Şahin, Y. E. Ertürk, K. Karadaş, İ. Yılmaz

Türkiye ve Dünyada Enerji Tüketimi ve Gelişmişliğin Analitik Olarak İncelenmesi
K. Şahin, Y. E. Ertürk, K. Karadaş, İ. Yılmaz

Kooperatiflerde Denetim ve Tekirdağ İli Saray İlçesi Örneği
F. Karaorman, G. Özdemir

Iğdır İlinde Yem Bitkileri Üretimine Karar Vermede Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
K. Şahin, İ. Hosaflıoğlu

Samsun İlindeki Tarımsal Üretici Örgütlerinin Yapısal Sorunları ve Çözüm Önerileri
M. Aydoğan, A. Yulafcı

İzmir’de Açıkta Sivri Biber Üretiminin Ekonomik Analizi
C. Başaran, S. Engindeniz

Türkiye’de Büyükbaş Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Potansiyeli
A. Zan Sancak, K. Sancak, M. Demirtaş, D. Dönmez, E. Aygören, Ş. Kalanlar, S. Arslan

Tarım Kesiminin Örgütlenmesinde Kooperatiflerin Önemi
H. Vural

Kahramanmaraş İlinde Çiftçilerin Gübreleme Alışkanlıklarının Belirlenmesi
N. Kızılaslan, H. Kızılaslan, S. Candemir

Türkiye’de Tarımsal Üretici Örgütlenmesindeki Gelişmeler
M. Demirtaş, M. Kilci, R. Demirtaş, Y. Şaçli

Kahramanmaraş İlinde Pamuk Üretimi İle Buğday Üretiminin Karşılaştırmalı Analizi
S. Candemir, Z. Bayramoğlu

Türkiye’de Tarımsal Üretici Örgütlenmesine Genel Bakış
U. Sağlam, İ. H. İnan

Kırsal Kesimde Alternatif Yatırım Alanı: Süt Keçisi Yetiştiriciliği
S. Engindeniz, K. Uçar

Uşak İlindeki Üreticilerin Tarımsal Üretici Örgütlenmesi ve Sorunları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
U. Sağlam, İ. Hakkı İnan

Yerel Tohumların Korunması İçin Katılımcı Eylem Araştırması: İzmir, Karaot Köyü ve Yöresi
Z. Çelik

Üretici Bakışıyla Tarım Kredi Kooperatifleri: Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Örneği
F. Özdemir, H. Burak Ağır, H. İbrahim Yılmaz, İ. Boz

Kocaeli Merkez İlçedeki Çiçekçilerin Girişimcilik Profilinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma
B. Aydın Can, E. Torun, M. Ünal, A. Durğan Dbeys

Yeni Nesil Kooperatifler ve Türkiye’de Tarımsal Kooperatiflerin Sorunlarının Analizi
A. Özalp, İ. Yılmaz

Yeşil Ekonomi Çerçevesinde Küresel Tarımının Geleceği
H. Hurma

Konya İli Çumra İlçesindeki Domates Üretiminde Domates Güvesinin (Tuta absoluta) SosyoEkonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi
A.Haşim Keskin, Z. Karakayacı

Oğlaklarda Süt Tüketimi Kısıtlamasının Besleme Maliyetine Etkisi
G. Mısır, C.Tölü, B. Coşkun, H. I. Akbağ

Adana İli Merkez İlçelerinde Tüketicilerin Dondurulmuş Gıda Tüketimi Alışkanlıkları
B. Özer, C. Akbay

Akademisyenlerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Algılarının ve Tutumlarının Belirlenmesi: Doğu Akdeniz Bölgesi Üniversiteleri Örneği
A. Seçer, M. Kantar Davran, N. Tok, F. Emeksiz, C. Akbay, N. Tapkı

Organik Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretiminde Farklı Dönemlerde Yaprak Alma Uygulamalarının Üretim Maliyetleri Üzerine Etkileri
F. Ateş, S. Karabat

Türkiye’de Gübre Tüketimindeki Değişimler
O. Sedat Subaşı, A. Aydın, O. Uysal, M. Demirtaş

Avrupa Birliği Gıda Güvenilirliğinde FVO
Ç. Kurtar, S. Gün

Organik ve Konvansiyonel Süt Üretimi Yaygınlaştırılmasının Karşılaştırılmalı İrdelenmesi: Gümüşhane İli Örneği
N. Doğan, S. Kızıloğlu

Ayçiçek Yağı Satın Alım Yerlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Tokat İli Örneği)
N. Kızılaslan, C. Hanedar, R. Kızıloğlu, T. Ünal, H. Kızılaslan

Azerbaycan’da Global G.A.P Tarım Uygulamalarının Gıda Güvenliği Bakımından Değerlendirilmesi, Azersun Örneği
F. Polat

Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde Şaraplık Üzüm Üretimine Yönelik Ekonomik Karşılaştırmalar
H. Uysal, G. Saner, F. Ateş, A. Yağcı, S. Karabat

Dış Ticarette Gıda Güvenliğinin Önemi ve Güven İnşa Etmenin Çözüm Yolları
Y. Oraman

Coğrafi İşaret Tescilli Geleneksel Ürünlerde İzlenebilirlik: Ankara İli Örneği
K. Taşdan, M. Albayrak, K. Albayrak

Samsun İli Bafra İlçesinde Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi
Ş. Şili, O. Gündüz

Küresel Gıda Güvenliği Endeksi ve Türkiye
N. Yürekli Yüksel, A. Zan Sancak, G. Keskin, D. Dönmez, Ş. Kalanlar, E. Aygören, F. Canik

Coğrafi İşaretli Gemlik Zeytinine İlişkin Tüketici Tercihleri: Kahramanmaraş Kent Merkezi Örneği
Y. Aytop, A. Şahin

Sürdürülebilir Tarım ve Çiftçi Hakları Açısından Türkiye’de Tohumluk Sorunu
T. Özkaya

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği
E. İkikat Tümer, B. Miran

Çocuk Nüfusta Gıda Tüketimi ve Bilinçlilik Düzeyinin Değerlendirilmesi
M. Göksel Akpınar, S. Gülcan

Tüketicilerin Gıda Güvenliği Farkındalıkları ve Gıda Güvenliği Sertifikalı Süt ve Ürünlerini Satın Alma Niyetleri
M. Bozoğlu, Chung L. Huang, Wojciech J. Florkowski, B. Kılıç Topuz, N. Alhas Eroğlu

Sürdürülebilir Ürün Yönetimi Açısından Bölge Bazlı Masraf Unsurlarının Değerlendirilmesi (Buğday – Arpa Örneği)
A. Zan Sancak, D. Dönmez, A. Demir, E. Aygören, N. Yürekli Yüksel, S. Arslan

Dış Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricilerinin Bitkileri Pazarlama Yöntemlerinin ve Bilgi Sistemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği
E. Torun, B. Aydin Can

Türkiye’de İyi Tarım Uygulamaları’na Yönelik Politikalardaki Gelişmeler
Y. Ataseven

Şanlıurfa ve Mardin İllerinde Buğday Yetiştiriciliği Yapan Çiftçilerin Çeşit Seçimindeki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Ş. İpekçioğlu, M. Sami Bayraktaş, Ş. Büyükhatipoğlu, T. Monis

Şanlıurfa ve Mardin İllerinde Buğday Yetiştiriciliği Yapan Çiftçilerin Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Önerileri
Ş. İpekçioğlu, Ş. Büyükhatipoğlu, M.Sami Bayraktar, T. Monis

Türkiye’de Sulama Alanlarının Genişlemesi ve Gıda Güvencesi
T. Kıymaz, A. Bayaner

Enerji İçecekleri Tüketim Davranışları: Antalya İli Örneği
B. Özkan, G. Akpınar, S. Karaman, M. Ceylan

Tarımda Konvansiyonel Üretim ile İyi Tarım Uygulamalarının Karşılaştırılması: Çanakkale İlinde Şeftali ve Kiraz Örneği
D. Aktürk, F. Savran, Ö. Can Niyaz

Yoksulluk ve Gıda İsrafı Sarmalı
C. Özdilek Dölekoğlu, S. Gün, F. Handan Giray

Et ve Et Ürünleri Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizminin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği
E. Kadanalı, N. Demir, V. Dağdemir, E. Aşkan Turan

Tarımda Yapısal Eşitlik Modelinin Uygulanması: Traktör Kullanım Memnuniyeti
M. Cankurt, B. Miran

Gıda Ürünleri Ticareti İçerisinde Organize Perakendeciliğin Artan Öneminin İncelenmesi
M. Ömer Azabağaoğlu, A. Koyun

Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi İle Gıda Mühendisliği Bölüm Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Analizi
E. Topgül, A. Özalp, S. Yılmaz, İ. Yılmaz

Hazır Su Tüketiminde Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Tokat İli Örneği)
H. Kızılaslan, T. Ünal, R. Kızıloğlu, C. Hanedar, N. Kızılaslan

Trakya Bölgesinde Buğday, Ayçiçeği, Şekerpancarı ve Çeltik Üretiminde Maliyet ve Gelir Göstergelerinde Değişim ve Eğilimler
E. Özkan, B. Aydın

Helal Gıda Sertifikası ve Dış Satımdaki Rolü
B. Erdal, Ş. Turhan, P. Aydın, C. Sipahioğlu

Küresel İklim Değişikliğinin Türkiye’de Tarımsal Üretime Etkileri ve Çözüm Önerileri
G. Eren Yalçın, F. Öcal Kara

Iğdır İlinde Tüketicilerin Tavuk Eti ve Balık Tercihlerini Belirleyen Faktörler
Y. Erdal Ertürk, K. Karadaş, K. Şahin

Türkiye’nin Tarım Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarındaki Durumu
G. Uzel, S. Gürlük

Isparta’da Lavanta Üretimi ve Pazarlaması
S. Bozkıran, F.Handan Giray

İzmir İlinde Yerel Tarımsal Ürünlere İlişkin Tüketici Tercihlerinin Analizi: Bir Analitik Ağ Süreci Uygulaması
A. Nur Şahin, B. Miran

AB Mali Yardım Politikası Yapısı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Açısından Değerlendirilmesi
İ. Bülent Gürbüz, N. Erdem Bedel

Amasya İli Boyalı Köyü Kiraz Üretimi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
G. Erdal, A. Çallı, G. Karakaş, M. Balcı

Kanatlı Eti Üreten Firmaların Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları ve Tedarikçi Seçimleri Üzerine Bir Araştırma
B. Keskin, N. Demirbaş

Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
G. Ateş, M.Nisa, M. Yelboğa, C. Sayın,

Konya İli Merkez İlçelerde Açık Süt Tüketimi Üzerine Yapılan Eğitim Çalışmasının Değerlendirilmesi
M. Direk, İ. Gemiz

Antalya İlinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından (KKYDP) Yararlanan İşletmelerin Genel Yapısının İncelenmesi
Y. Taşcıoğlu, C. Sayın

Market Markalı Ürünlerin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Çanakkale İli Örneği
Ö. Can Niyaz, B. Everest, S. Kayalak, S. Tan

Samsun’da Gübre Üreten ve Pazarlayan Firmaların Yapısal Sorunları ve Çözüm Önerileri
G. Aydın Eryılmaz, O. Kılıç

Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Kırsal Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi (Eskişehir - Merkez / Gündüzler Örneği İle)
M. Türker, K. Eren, Z. Parlak

Sofralık Zeytin Üretimi ve Pazarlama Stratejileri: Bursa İli Örneği
P. Aydın, Ş. Turhan, B. Erdal

Avrupa Birliği Ülkelerinde Kırsal Kalkınma Göste rgeleri (2007-2013)
A. Özden, G. Armağan, Y. Barış Şimşek

Tarım-Gıda Ürünleri Pazarlamasında Rekabet Unsuru: Lojistik
S. Tüzün Rad, S. Polatöz

Aydın İli Tarım Sektörünün Girişimcilik Yönüyle Değerlendirilmesi
B. Horasan, G. Armağan

Tarımsal Ürünlerde Doğrudan Pazarlama Kavramı ve Pazarlama Etkinliği Açısından Dolaylı Pazarlama ile Karşılaştırılmalı Analizi: İzmir İli Urla İlçesi Balıklıova Köyü Örneği
H. Adanacıoğlu

Doğada Kendiliğinden Yetişen Mantarların Aile İçi Öztüketimdeki Yerinin Saptanması ve Gelir Arttırmadaki Rolü
H. Karahan, C. Başdar, İ. Bülent Gürbüz

TRA-2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır İlleri)'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılması
İ. Yılmaz, K. Karadaş, K. Şahin, M. Sarı, K. Önk

Kalkınma Ajanslarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü
S. Er, T. Metin, Ş. Kalanlar, İ. Uçum

Tüketicilerin Organik Ürün Algısı: Kayseri İli Örneği
H.Burak Ağır, N. Poyraz, H. İbrahim Yılmaz, İ. Boz

Kırsal Alanda Sanayileşme; S.S. Mursallı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği
B. Başaran, İ. Hakkı İnan

Tüketicilerin Süt Tüketim Tercih Modellerini Temel Alan Pazarlama Taktik ve Stratejilerinin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği
Y. Topcu, D. Baran, G. Denizli

Kırsal Alanda Tarımda Kalkınmanın Sağlanmasında Kümelenme Yaklaşımı
İ. Uçum, B. Gülçubuk, A. Berk, L. Korkut, H. Saçtı

Kırsal Alanda Yaşayan Çocukların Gelecek Yaşamları ve Tarım Sektörü Konusundaki Düşünceleri
E. Burcu Cebeci, E. Oruç, T. Kurtaslan

Türkiye Elma Endüstrisinin Rekabet Gücünü Artırma Olanaklarının Araştırılması
F. Pınar Öztürk, A. Yücer, M. Demirtaş, N. Kaplan, D. Karamürsel, M. Emre, G. Öztürk, E. Kaçal, İ. Eren

Türkiye Yaş Kayısı Üretimi ve İhracatı
M. Temel, M. Öztürk

Kırsal Kalkınma Amaçlı Projelerin Sonuç ve Etkilerinin Değerlendirilmesi
D. Demir, K. Demiryürek

Kırsal Kalkınma Amaçlı Projelerin Sonuç ve Etkilerinin Değerlendirilmesi
D. Demir, K. Demiryürek

Türkiye’de Kesme Çiçek Sektörü, Pazarlama Organizasyonları Ve Tüketici Eğilimleri
G. Güngör, B. Gencer, H. Güngör

Kırsal Kalkınma Yaklaşımlarında Değişim Arayışları ve Türkiye’nin Uyum Kabiliyeti
B. Gülçubuk

Kırsal Kalkınmada Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Daha Etkin Rol Alabilir mi? Başarılı Bir Kooperatif Örneği
M. Can, M. Sayılı, Ş. Kalanlar

Türkiye’de Kuruyemiş Sektörü ve Tüketicilerin Satınalma Davranışları:Tekirdağ İli Örneği
D. Çağla. Turan, H. Güngör, G. Güngör

Türkiye’de Sarımsak Üretimi Ve Dış Ticareti
M. Öztürk, M. Temel

Türkiye’de Sarımsak Üretimi Ve Dış Ticareti
M. Öztürk, M. Temel

Kırsalda Yer Alan Meslek Yüksekokullarına Bakış: Keles Örneği
C. Başdar, H. Karahan, İ. Bülent Gürbüz

Konya İli Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Desteklerinin Değerlendirilmesi
A. Örs, C. Oğuz

Türkiye’de Seçilmiş Bazı İllerde Ceviz Yetiştiriciliğinin Üretim ve Pazarlama Yapısı
F. Pezikoğlu, M. Öztürk, İ. Tosun, Y. Akça

Türkiye’de Tarımsal Pazarlamada Marka Olgusu
G. Saner, D. Güler, S. Saner

Samsun İlinde Mikro Kredinin Kullanılmasını Etkileyen Faktörler
N. İlkay Abacı, K. Demiryürek, Ç. Yıldırım, M. Emir

Yaş Meyve Sebze Ürünlerinde Uluslararası Pazarlara Yönelim Düzeyi: Antalya ili Toptancı Hal Örneği
B. Özkan, M. Göksel Akpınar, E. İlbasmış, S. Gülcan

Yeni Bir Gıda Tüketim Alışkanlığı Olarak Slow Food (Yavaş Yemek) Hareketi
M. Paksoy, B. Özdemir

Tarım Ekonomisi Bilimi Açısından Köyden Kente Göç
E. Güreşci

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun Desteklediği Projelerde Karşılaşılan Sorunlar
İ. Bülent GÜRBÜZ

Aydın İlindeki Zeytinyağı İşletmelerinin Çevre Duyarlılıklarının Belirlenmesi
R. Yıldırım, R. Tunalıoğlu

Tarımda Kota Uygulamalarının Kırsal Alanda Yaşayan Roman Kadınların Yoksulluğu Üzerine Etkisi: Tekirdağ İli İnanlı Köyü Örneği
İ. Oğuz, D. Eroğlu

Gıda Sanayiinde Yeşil Ekonomi ve Uygulamaları
E. Güneş, B. Keskin, T. Kıymaz

Tarımsal Alanda Kadına Yönelik Geliştirilen Projeler ve Değerlendirme
G. Özdemir, E. Yılmaz, F. Er Ülker, G. Keskin

Tarımsal Sanayi İşletmelerinin Ziraat Fakülteleriyle İlişki ve İşbirliğinin Belirlenmesi ve Geliştirilme Olanakları: Kahramanmaraş Örneği
R. Uğur, İsmet Boz

Tarımsal Üretimde Kadının Rolünün Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma: Bayburt İli Örneği
F. Yavuz, M. Terin, İ. Okan Güler, B. Akay, G. Denizli

Türkiye’de Meyve Suyu Üretim Sektörü
E. Aygören, A. Z. Sancak, E. Akdağ, M. Demirtaş, D. Dönmez, K. Sancak, A. Demir

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Kırsal Kalkınma Programları Çerçevesinde Uygulanan Mali Yardımlar
K. Kaya, V. Asoğlu, G. Sevinç, M. Reşit Sevinç

Anadolu’da Tarımsal Kültürün Kayıt Altına Alınması
A. Yulafci, M. Demirtaş

Doğrusal Programlama Problemlerinin Çözümüne Yönelik Bir Bilgisayar Yazılımı Geliştirilmesi
F. Yılmaz, H. Hurma

Türkiye’ de Kırdan Kente Göç ve Göçün Aile Üzerindeki Etkileri
G. Sevinç, K. Kaya, V. Asoğlu, M. Reşit Sevinç

Türkiye’de Kırdan Kente Göçün Tarımsal Üretime Etkileri
İ. Kutlar

Çevre ve Üretici Dostu Tarım Sistemleri Nasıl Yaygınlaştırılabilir?
A. Karanlık

Türkiye’de Kırsal Alanda Kadın ve Kalkınmadaki Rolü
S. Arslan, A. Zan Sancak, M. Demirtaş

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri Bağcılık İşletmelerinde Üreticilerin Yenilikleri Benimsemeleri Üzerine Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi
S. Karabat, H. Uysal, M. Ali Kiracı, F. Pezikoğlu, O. Sedat Subaşı, M. Sacit İnan, Y. Savaş

Erik Üreticilerinin Yayım Faaliyetlerini İzleme Durumu
D. Karamürsel, F. Pınar Öztürk, M. Emre, O. Sedat Subaşı, Ö. Faruk Karamürsel, İ. Eren, G. Öztürk

Üniversite-Sanayi İşbirliği Konusunda Kalkınma Ajanslarının Rolü – Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Örneği
M. Özen, İ. Ethem Şahin

Fındık Yetiştiriciliği Konusunda Yayım Faaliyetinde Çalışan Personelin Mevcut Durumu ve Sorunlarının Belirlenmesi
E. Sıray, R. Akman, H. Esin Savran, Ö. Duyar, F. Özdemir, A. Göğüs, M. Sayılı

Sulama Göleti Yatırımlarına Çiftçi Katılımının İncelenmesi (Trakya Bölgesi Örneği)
B. Aydın, A. Gürel, E. Özkan

Hayvancılık Yapan Çiftçilerin Mera Islah Çalışmalarına Katılımlarının Etkisi: Kayseri İli Örneği
C. Cevher, B. Altunkaynak, H. Tatlıdil

Sulama Suyu Ücretlendirilmesi Serbest Piyasaya Bırakılabilir mi? Samsun, Antalya, Çanakkale İli Örnekleri
E. Hazneci, H. Kızılaslan, V. Ceyhan

Isparta İli Eğirdir İlçesi Kovada Kanal Bölgesi’nde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) Programının Benimsenmesi ve Yayılması
G. Öz, İ. Boz

Tarımsal İşletmelerin Su Konusundaki Çapraz Uyum Kriterlerine Uyum Durumu-Kayseri Örneği
B. Yüksel, E. Olhan

İhracata Yönelik Kiraz Üretimi Yapılan Bazı İllerde Yeniliklerin Benimsenmesinde Etkili Faktörler
F.Pınar Öztürk, D. Karamürsel, M. Emre, H.Cumhur Sarısu, İ. Eren, A. Yulafçı, R.Ali Emre

Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesinde Çiftçilerin Zirai İlaç Kullanımı, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri
E. Alben, İ. Boz

Tokat Artova Yöresinde Uygulanan Bazı Su Hasadı Yöntemlerinin Yatırım Analizi
G. Altıntaş, Ö. Akar

Organik Tarım Üreticilerinin Teknik -Ekonomik Sorunları, Bilgi Kaynakları Ve Organik Tarım Üretici Birliğinin Etkisi (Ilgın Köyü Örneği)
S. Akın, A. Kara, V. Pirinç, F. Öcal Kara

Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Su Kullanımı ve Sürdürülebilirliği
A. Aksoy, N. Demir, F. Gökşen Öztürk

Köylerin ve Kırsal Alanın Yeniden Tanımlanması Sürecinde Tarım Topraklarının Kullanımı ve Korunması
S. Gün

Şanlıurfa İli’nde Tarımsal İlaç Bayilerinin Çalışmaları ve Tarımsal Yayım İlişkisi
F. Öcal Kara, G. Eren Yalçın, T. Işgın, R. Özel, S. Akın, H. Akbaş, B. Eser

Samsun İlinde Tarım Arazilerinin Bölünmesinin Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlar
A. Ahmet Yücer, M. Demirtaş, A. Altun, A. Çelik, Y. Şaçli, M. Kilci

Tarımsal İlaç Kullanımında Yayım Yaklaşımları: Edirne İli Çeltik Üretimi Örneği
A. Gürel

Tarımsal Amaçlı Kullanılan 2B Arazilerinin Satışına Yönelik Hukuki Yapılanma, Uygulama Süreci ve Karşılaşılan Sorunların Antalya Örneğinde İncelenmesi
İ. İpek Kavasoglu, C. Sayın, O. Sav

Türkiye’de Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi Çalışmaları
M. Demirtaş, R. Demirtaş, N. Kaleli, F. Pınar Öztürk, O.Sedat Subaşi, A. Zan Sancak

Türkiye’de Tarımsal Yayım Programlarının Hazırlanması ve Geliştirilmesinde İzleme-Değerlendirmenin Önemi
M. Demirtaş, R. Demirtaş, A. Zan Sancak, A. Yulafçı, H. Baliç

Aydın İlinde Tarıma Dayalı Gıda Sektöründeki İşletmelerde Yöneticilerin Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
R. Tunalıoğlu, F. Çobanoğlu, M. Cankurt, G. Çınar, M. Karataş Özkan, T. Bektaş, J. Howell, Ç. Yavuz

Türkoğlu İlçesinde Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
A. Sever, İ. Boz

Dünya’da Tarım Ekonomisi Eğitiminin Gelişimi Işığında Türkiye’de Tarım Ekonomisi Eğitiminin Geleceği
İ. Hakkı İnan

Avrupa Birliği Tam Üyeliğinin Türkiye Buğday Sektörüne Bölgesel Etkilerinin Analizi
O. Demir, F. Yavuz

İzmir ve Manisa İllerinde Zeytin Yetiştiren İşletmelerde Yeniliklerin ve Ar-Ge Çalışmalarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri
F. Öztürk, M. Yalçın

Avrupa Birliği Üyelik ve Katılım Sürecinde Mali Yardımların Tarım Sektörü Çerçevesinde Değerlendirilmesi
R. Figen Ceylan

Box-Jenkıns Modeli Yardımıyla Fındık Fiyatının Tahmini
O. Orkan Özer, G. Gül Yavuz

Tarım Ekonomisi Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
N. Demir, E. Kadanalı, N. Ertek, V. Dağdemir

Dünya Tarım Ürünleri Piyasalarının Değişen Dinamikleri ve Türkiye’nin Rekabet Gücü
B. Türkekul, C. Abay

Tarım Sektöründe Bilgi Ekonomisinin Baş Aktörü: İnovasyon
F. ÖZGÜ

Tarımsal Kalkınmanın Yeni ve Yenilikçi Araçlarından "Agroparklar": Bir Alan Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
A. Kepoğlu, B. Gülçubuk

Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Bir Fırsat Alanı: Se rbest Bölgeler
K. Taşdan, U. İlkdoğan

Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Küreselleşme ve Rekabetin Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri
Ö. Turan, S. Gürlük

Türkiye’de Tarımsal Ar-Ge Destek Programının Değerlendirilmesi
A. Ahmet Yücer, M. Demirtaş, R. Demirtaş, M. Kan, A. Şahin, M. Küçükcongar

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın Türkiye Tarım Sektörüne Olası Etkileri
F. Eymen Toprak, U. İlkdoğan, K. Taşdan

Türkiye'de Tarımsal Araştırma, Yayım Politikalarının Gelişimi ve Tarımsal Ar-Ge Harcamaları
O.Sedat Subaşi, M.Necat Ören, O. Uysal, M. Demirtaş

Türkiye’nin Tarım ve Gıda Ürünleri Dış Ticaretinde Yoğunlaşma Düzeyleri
T. Yağli, K. Albayrak

Uluslararası Tarım ve Gıda Ürünleri Ticaretinde Yaşanılan Gelişmeler ve Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri
O. İnanç Güney

Türkiye’de Tarım Sektöründe Risk Yönetimi
B. Engürülü, M. Demirtaş, Y. Şaçli