2006 - Antalya - VII. Tarım Ekonomisi Kongresi

İÇİNDEKİLER

AB’ne Giriş Sürecinde Türk Gıda Sanayinin Gelişim Seyri ve Örgütlenme
Semiha KIZILOÖLU, Aslı SAKLICA  

Gıda Sektörü Küresel Rekabette Güçlü Kriterlere Nasıl Sahip Olabilir?
Gülsevim YUMUK Yasemin ORAMAN  

Türkiye’nin Bitkisel Sıvı Yağ Açığını Gidermede Kanola'nın Rolü
Gökhan UN AKITAN, Dılşat UN AKITAN  

Dünya Zeytinyağı Piyasasında Rekabet Analizi: Türkiye ve AB Karşılaştırması
Canan ABAY, Berna TÜRKEKUL, Bülent MİRAN, Cihat GÜNDEN  

Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri
Erkan AKTAŞ  

Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Ürünler Hakkında Bilinç SeviyelerininBelirlenmesi: Tokat İli Örneği
Ziya Gökalp GOKTOLGA, Kemal ESENGÜN, Orhan GÜNDÜZ  

Gıda Güvenirliği İçin Tüketicinin Ödeme İstekliliğinin Ordered Probit Modeli İle İncelenmesi (Adana Kentsel Kesimde Sığır Eti Tüketimi Örneği)
Seval MUTLU, Oğuz YURDAKUL  

Tanmsal Faaliyetlerin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği
V. Ceyhan, M. Bozoğlu, K. Demiryürek, H. A. Cinemre, O. Kılıç  

AB’ne Uyum Sürecinde Türk Tarım Hukukunda Son Gelişmeler
Mehmet KILIÇ  

Küreselleşme Çerçevesinde Tanm Arazileri Değerlemesinde Kamulaştırma Kanunu Uygulaması; Konya İli Ereğli İlçesi Örneği
Zühal KARAKAYACI Cennet OĞUZ  

Tanm Topraklarının Korunması
Sema GÜN, Mehmet KILIÇ  

AB FADN Sistemine Türkiye’nin Uyumu
Taner KJRAL, Neslihan KÖSE, Cihan NAZLI  

Erzurum İli Hayvancılık İşletmelerinin AB Muhasebe Sistemine Göre Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi; Karayazı, Tekman ve Çat İlçeleri Örneği.Semiha KIZILOĞLU
Murat KÜLEKÇİ  

AB’de Küçükbaş Hayvan Yetiştiren İhtisaslaşmış İşletmeler ve Türkiye’nin Uyum Sürecindeki Durumu
Gülşen KESKİN, İlkay DELLAL, Semiha KIZILOĞLU  

Türkiye ve Avrupa Birliği Sığırcılık Sektörünün Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
Vecid EMİRCAN, Zeynep DERNEK, Haşan YILMAZ  

Ege Bölgesinde Besi Sığırcılığı Sektörünün Analizi ve Avrupa Birliği’ne Uyumu: İzmir İli Örnek Olayı
Figen ÇUKUR, Gamze SANER  

AB ile Uyum Kapsamında Türkiye Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Durumu ve Desteklemelerin Olası Etkileri(Kocaeli İli Örneği)
Bahar AYDIN CAN, Onur CAN  

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Süt Sektörünün Durumu: GZFT (SWOT) Analizi
Göksel ARMAĞAN  

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Organik Süt Üretimindeki Gelişmeler ve FiyatOluşumu: İzmir Örneği
Nursel KOYUBENBE, Ayşe UZMAY, Mehmet CANDEMİR  

Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi
Fahri YAVUZ, Atilla KESKİN, H. Bayram IŞIK  

Sulak Alanlann Korunmasında Kontrollü Tarımsal Üretim
Ahmet KUBAŞ, Harun HURMA  

Tanmda Su Kullanımının Doğal Kaynak Varlığına ve Sürdürülebilir Tanmsal Üretime Etkileri: Tuz Gölü Havzası Araştırması
Bülent GÜLÇUBUK, Mevhibe ALBAYHAK, Erdoğan GÜNEŞ  

Patates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanım Durumu ve Üretici Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Pasinler İlçesi Örneği
A v n i B İR İN C İ, A h m et S em ih U Z U N D U M L U  

Mersin İlinde Sera Üreticilerinin Çevre Bilincini Etkileyen Faktörler:Logit Modeli Analizi
Erkan AKTAŞ, M. Emin BİLGİLİ, Aysel Özdeş AKBAY  

Avrupa Birliği Meyve-Sebze Ortak Piyasa Düzeni Kapsamında Türkiye’de Kavun ve Karpuz’daki Fiyat Oynaklığı
Gülistan ERDAL, Hilmi ERDAL, Zafer GÜRLER, Adnan ÇİÇEK  

Türkiye’de Turunçgil Üretimi ve Geleceği
Sevgi RAD, Sefa POLATÖZ  

AB Sürecinde Türkiye Meyve Dış Ticaret Yapısı ve Gelişimi
M. Göksel AKPINAR, Mevlüt GÜL, Erdal DAĞISTANLI  

Türkiye’de Sofrabk Üzüm Dışsatımının Avrupa Birliği’ne Uyum Açısından Değerlendirilmesi
Hülya UYSAL, Gamze SANER  

AB ve Türkiye’de Keçi Sütü Üretimi ve Değerlendirilmesi: K.Maraş İli Örneği
Mücahit PAKSOY, Ahmet ÖZÇELİK  

Kahramanmaraş Dondurmasının Ulusal ve Uluslararası Pazarlarda Rekabet Gücü
Mücahit PAKSOY, Ö. Süha USLU  

Mutasyon Teknikleriyle Geliştirilmiş Çeşitlerin Ekonomik Katkısı
Ragıp Soner SİLME, M. İlhan ÇAÛIRGAN  

Afyonkarahisar İli Merkez İlçe Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve İşletmelerde Karşılaşılan Sorunlar
Haşan ÇİÇEK, Elif CÖNK, Murat TANDOĞAN  

Hayvansal Üretim Faaliyetinde Risk Yönetimi Çalışmalarının İncelenmesi
Handan AKÇAÖZ, Hatice KIZILAY  

Tarım Ürünleri Fiyatlarına Döviz Kurunun Yansıması: Pamuk Örneği
Berna TÜRK EKUL, Canan ABAY  

Küreselleşme Sürecinde Kırsal Alanda Neo-liberal Politikalar ve Bütünsel Mekansal Stratejilerin Gerekliliği
Pervin ŞENOL, Neriman YÖRÜR  

Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarının Giderilmesinde Köykent Modeli: Ordu Mesudiye Köykent Projesi Uygulaması
Beşir KOÇ, Aykut GUL  

TKV Gümüşhacıköy Kırsal Kalkınma Projesinin Çiftçiler ÜzerindekiEtkilerinin Sürdürülebilirliğinin Saptanması
Onur KÖPRÜLÜ, Kürşat DEMİRYÜREK  

Trakya Bölgesinde Ekoturizm ve Kırsal Kalkınmada Yararlanma Olanakları
Ahmet KUBAŞ, Çağdaş İNAN  

Küresel Ekolojik ve Biyolojik Krizler Ekseninde Türkiye’de Kırsal Turizm
Derman KÜÇÜKALTAN, Metin BADEM, Musa ALBAYRAK  

Gıda Güvenliği ve AB Uyum Sürecinde Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler
F. Handan GİRAY, Ayşegül AKIN, Celile Ö. DÖLEKOĞLU, Sema GÜN  

Avrupa Birliği’nde Keten ve Kenevir Sektörü ve Türkiye’nin Uyumu
Tamer KÖSE, A. Ahmet Yücer  

Gıda Sektöründe Yabancı Sermayeli Ortak Girişimler
Sertaç GÖNENÇ  

Türkiye’de Organik Meyve ve Sebze Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi
Yasemin ORAMAN, Gökhan UNAKITAN  

Küçük ve Orta Ölçekli Un ve Yem Sanayi İşletmelerinin Pazarlama Yapısı (Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri İlleri Örneği)
Kenan ÇİFTÇİ, İbrahim YILDIRIM  

Tüketicilerin Süt Ürünleri Tüketim Yapıları ve Probiyutik Ürün TercihleriniEtkilen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Tekirdağ İli Örneği
Yasemin ORAMAN, Emine YILMAZ  

İşlenmiş Et Ürünlerinde Gıda Güvenliği Açısından Tüketici Davranışının Analizi
M. Ömer AZABAĞAOĞLU, Gökhan UNAKITAN, Celal DEMİRKOL  

Samsun İlinde Açıkta Sebze Yetiştiren İşletmelerde Teknik Etkinlik ve Teknik Etkinliği Belirleyen Faktörler
Ahmet ÖZÇELİK, Vedat CEYHAN, Mehmet BOZOĞLU, Hüseyin Avni CİNEMRE  

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Yem Bitkilerinin Üretim Girdi veMaliyetleri
Başak AYDIN, Dr. Erol ÖZKAN  

Taşucu'nda Trol Tekne Balıkçıları ve Sosyo-Ekonomik Göstergeler
Sevgi RAD, Şanser DELİOĞLAN  

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Organik Tarım Uygulamaları
Vedat DAĞDEMİR, Hediye KUMBASAROĞLU, Aslı SAKLICA  

Türkiye’de Organik Tarım ve Geliştirme Olanakları (Toros Dağ Köyleri Örneği)
Ufuk GÜLTEKİN, Onur ERKAN  

Organik ve Geleneksel Sistemde Fındık Yetiştiren Üreticilerin Risk Tutumlarının Karşılaştırılması
Kürşat DEMİRYÜREK, Vedat CEYHAN, Osman UYSAL  

Tokat İlinde Domates Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Karşılaştıkları Riskler ve Risk Stratejileri Üzerine Bir Araştırma
Orhan GÜNDÜZ, Kemal ESENGÜN  

Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Kredi Uygulamalarında Basel IIDüzenlemeleri
Dilara ALTÜRK, Mehmet BÜLBÜL  

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Tarımsal Kredi Piyasasındaki Gelişmeler
Erdoğan GÜNEŞ  

Mali Küreselleşmenin Türk Vergi Sistemine Olası Etkileri ve Tarımın Geleceği
Burcu BERKE  

Harran Ovasında Tesviye Yapılan Arazilerde Kompost Ve Yeşil Gübre Uygulamasının Pamuk Verimine Etkisi
Halil POLAT, Nesibe Devrim ALMACA  

Ailelerin Et Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Tokat İli Örneği
Orhan GÜNDÜZ, Kemal ESENGÜN, Z. Gökalp GÖKTOLGA  

Van İli Tanm İşletmelerinde Ekstansif Çalışma Nedenleri
İbrahim YILDIRIM, Ahmet ŞAHİN, Cengiz ÇAKIR  

Aydın Yöresinde Zeytinyağı İşletmelerinin İhracat ve Ekonomik Performanslarının Belirlenmesi ve İhracata Yönelik Öneriler
Göksel ARMAĞAN, Cemal ATICI, Kezban KONAK, Altuğ ÖZDEN  

Antalya İlinde Tüketicilerin Balık Tüketimi ve Satınalma Tercilerinin Analizi
Burhan ÖZKAN, S. Adem HATIRLI, İbrahim YILMAZ, Erdoğan ÖZTÜRK, Ali Rıza AKTAŞ