2004 - Tokat - VI. Tarım Ekonomisi Kongresi

İÇİNDEKİLER

ÇAĞRILI BİLDİRİLER

Genişleme Sürecinin Avrupa Birliği Tarımı Ve Ortak Tarım Politikasına Etkisi.

Gülcan ERAKTAN

TARIM POLİTİKASI

AB' nin Tarımsal Destekleme Politikasındaki Son Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Aday Ülkelere Ve Türkiye'ye Etkileri.

Ayşe UZMAY, Emin IŞIKLI

Avrupa Birliği'nde EUREPGAP Uygulamaları ve Yaş Meyve ve Sebze İhracatımıza Olası Etkileri.

Cengiz SAYIN, M. Nisa MENCET, Yavuz TAŞÇIOĞLU

Tarımsal Destekleme Politikalarının FEOGA Çerçevesinde Ortak Tarım Politikasına Uyumu Üzerine Bir Çalışma.

Fahri YAVUZ, Sibel TAN, Renan TUNALIOĞLU, İlkay DELLAL

Doğrudan Gelir Desteği Uygulamasının GAP Alanı Tarımsal Yapı ve Gelirlerine Etkileri.

M.Necat ÖREN, Turan BİNİCİ

Türkiye'de Şeker Politikalarının Şekerpancarı Üretimine Etkileri: Ankara İli Polatlı İlçesi Araştırması.

Erdoğan GÜNEŞ, Sema GÜN, Bülent GÜLÇUBUK, Emine OLHAN

Şeker Kanununun Üreticiye Yansıması: Konya Bölgesi Örneği.

Cennet OĞUZ, Arzu KAN, Murat KÜÇÜKÇONGAR, Mustafa KAN

IMF Politikaları Kıskacında Türk Tarımı.

Osman FIRAT

Uluslararası Politikalar ve AB'ye uyum Sürecinde Türkiye Tarımının Finansmanı.

Erdoğan GÜNEŞ

Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde İç Ve Dış Piyasalarda Türkiye Fındık Politikaları.

Renan TUNALIOĞLU, Sibel TAN

Türkiye ve AB Tütün Politikaları ve Karşılaştırmalı Bir Analiz.

Yener ATASEVEN

Avrupa Birliği'nde Yaş Meyve ve Sebze Ortak Piyasa Düzenlemesi ve Türkiye'nin Uyum Yönünde Alması Gerekli Önlemler.

Cengiz SAYIN, Yavuz TAŞÇIOĞLU, M. Nisa MENCET

KIRSAL KALKINMA

Kırsal Kalkınmada Sorunlar Ve Yeni Yaklaşımlar.

Ayşen OLGUN

Türkiye'de Kırsal Kalkınmada Köykent Yaklaşımı Ve Bazı Ülkelerde Uygulanan Benzeri Modeller.

Beşir KOÇ, Aykut GÜL

Uluslararası Tarım Politikalarının Türkiye'de Kırsal Yoksulluk Üzerine Etkileri.

Bülent GULÇUBUK

AB'ne Aday Ülkelerin Tarım Sektörünün Birliğe Uyumunda Uygulanan SAPARD Projesi ve Konunun Türkiye Açısından Genel Bir Değerlendirilmesi.

Erdoğan OKTAY, Tayfun ÇUKUR

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Kırsal Alandan Göç Etme Eğilimini Etkileyen Faktörlerin.

Fahri YAVUZ, Adem AKSOY, Yavuz TOPÇU, Tuğba EREM

Orta Fırat Havzasındaki Havza Rehabilitasyon Projesi Uygulama Alanlarında Üreticilerin Sosyo Ekonomik Özellikleri İle İlgili Bir Araştırma.

Erol ÖZKAN, Bahadır ARSLANKURT, Ayla ALTUN, Atila ALTINTAŞ Ferhat ŞELLİ

Kırsal Alandan Kentlere Göçü Etkileyen Faktörler: Adana Örneği.

Mecbure ASLAN, İsmet BOZ

Kırsal Kalkınmada Yeni Perspektifler.

Fatma Handan GİRAY, Ayşegül AKIN, Sema GÜN

Kırsal Kesimdeki Üreticilerin Gelirini Artırmak İçin Alternatif Olanaklar: Ege Bölgesinden Arıcılık Örnek Olayı.

Gamze SANER, Sait ENGİNDENİZ, Figen ÇUKUR

TARIMSAL İŞLETMECİLİK

Yeni Dönemde Tarımın Finansmanında Bir Model Önerisi.

Gürkan EREL, Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU

Türkiye'de Yasalar ve Uluslararası Kuruluşların İlkeleri Çerçevesinde Kamulaştırma Süreci ve Bedel Takdiri: Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Örneği.

Harun TANRIVERMİŞ, Nursun DOĞRU

Hayvan Sigortası Yaptırmış İşletmelerde Risk ve Risk Yönetimi Algılamaları.

Damla ÖZSAYIN, Bahattin ÇETİN

Çoruh Havzasındaki Tarım İşletmelerinin Yıllık Gelirlerini Etkileyen Çiftçi ve Tarım İşletmesi Özelliklerinin Ekonometrik Bir Analizi.

Vedat DAĞDEMİR, Hediye KUMBASAROĞLU, Fahri YAVUZ

Türkiye’de Başlıca Geleneksel ve Organik Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi ve Organik Tarımın Geliştirilmesine Yönelik Yaklaşımlar.

Harun TANRI VERİM İŞ, Rasih DEMİRCİ, Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Ahmet ERKUŞ

Türkiye Tarımında Gap(Good Agricultural Practies) Uygulanabilirliği ve Tarım Ürünleri Ticaretine Olası Etkileri.

Sertaç DUMAN, Mücahit PAKSOY, Harun Tanrıvermiş

Dilek KARAMÜRSEL, F. Pınar ÖZTÜRK, Gökhan ÖZTÜRK, Suat KAYMAK, İsa EREN, Hüseyin AKGÜL

Sertaç DUMAN, Mücahit PAKSOY, Harun Tanrıvermiş

Dünya Transgenik Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri.

Erkan AKTAŞ

Devekuşu Üretimi Ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi.

İlknur KUMKALE, İ. Hakkı İNAN

Konya İlinde Kaliteli Kaba Yem Üretimini Etkileyen Ekonomik Faktörlerin İstatistiksel Analizi.

Ufuk KARADAVUT, Aşır GENÇ, Çetin PALTA

KANTİTATİF YÖNTEMLER

Türk Tarımında Girdi Kullanım Düzeyindeki Değişimin Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırılması.

Cahit KARAGÖLGE, Murat KÜLEKÇİ, Hediye KÜMBASAROĞLU

Karadeniz Bölgesindeki Alabalık İşletmelerinde Ekonomik Etkinlik.

V.CEYHAN, H.A. CİNEMRE, M. BOZOĞLU, K. DEMİRYÜREK, O. KILIÇ

Sosyal Bilimlerde Kategorik Verilerin Analizinde Kullanılan Bazı İstatistik Tekniklerin Karşılaştırılması.

Duygu AKTÜRK, Ferhan SAVRAN, Taner KUMUK

Talep Analizlerinde Tek ve Çok Denklemli Modellerin Tahmini: Problemler ve Çözüm Önerileri.

Cuma AKBAY

Kesikli-Sürekli Modellerde Marjinal Etkilerin ve Talep Esnekliklerinin Tahmin Edilmesi: Hanehalkı Gıda Harcamaları Üzerine Bir Uygulama.

Enver ORHAN, Cuma AKBAY, İsmet BOZ, Serhan CANDEMİR

Erzurum Merkez İlçe Köylerindeki Çiftçilerin Tarım Sigortası İle İlgili Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.

Avni BİRİNCİ, Emine İkikat TÜMER

TARIMSAL PAZARLAMA

Türkiye - Avrupa Birliği Dış Ticaret Yapısı ve Gümrük Birliğinin Türk Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Etkileri.

Bahri KARLI, Abdülbaki BİLGİÇ

Tarımsal Ürünlerin Dış Ticaretinde Karşılaştırmalı Üstünlükler. Türkiye - AB Kuru Meyve Dış Ticareti örneği.

Orhan GÜNDÜZ, Gülistan ERDAL, Kemal ESENGÜN

Türkiye Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Yapısının Avrupa Birliği'ne Uyum Açısından Değerlendirilmesi.

Betül SAYIN, Cengiz SAYIN

Antalya İlinde Turunçgil Meyvelerinin Dışsatımı ve Başlıca Sorunlarının İncelenmesi.

C. Feyza KARADENİZ, Burhan ÖZKAN

EurepGap Uygulamalarının Türk Yaş Meyve-Sebze Üretimi Ve Rekabet Gücü Üzerine Etkileri.

Şule TURHAN, Tolga TİPİ, A. Orkun EROL

Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi.

Seval MUTLU, Erkan AKTAŞ, Özlem KARAHAN UYSAL

Yaş Meyve Sebze ihracatçı Firmalarının Yapısı, Sorunları Ve Çözüm Önerileri.

Mustafa ÖZTÜRK, M. Emin ERGUN, Süleyman ERKAL, Filiz PEZİKOĞLU, Mine UÇAR

Avrupa Birliğindeki Gelişmeler Bağlamında Organik Ürünlerin üretimi ve Pazarlamasında Fırsatlar ve Sınırlılıklar.

İbrahim YILDIRIM

Fındık Üretiminde Aflatoksin Oluşumunun Önlenmesi Projesinin Ekonomik Rant Analizi .

Süleyman KARAMAN

AB Tam Üyeliğinin Türkiye'nin Muz Üretimi Ve Dış Ticaretine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi.

İbrahim YILMAZ, Neriman KİLİT

Konya ili Ereğli İlçesinde Yetiştirilmekte Olan Beyaz Kirazın Dış Ticareti Ve İlçe Ekonomisine Getirişi.

Cennet OĞUZ, Zuhal ÜNAL

Ulaşım Kolaylıklarının Van Yöresi Tarımına Etkileri.

Cengiz ÇAKIR, İbrahim YILDIRIM, Ahmet ŞAHİN

Tarımsal Üretimde Pazarlama Riski Yönetiminin AB ve Türkiye'de Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.

Handan AKÇAÖZ, Burhan ÖZKAN, Hatice KIZILAY

Erzurum Merkez İlçede 200 Gramlık Bir Ekmeğin İmalat Maliyeti ve Pazarlama Marjının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.

Vedat DAĞDEMİR, Emine AŞKAN

Avrupa Birliği Ülkelerinde Turunçgil Pazarı ve Yeni Üye Ülkelerin Katılımı Sonrasında Türkiye'nin Durumu.

Pervin KARAHOCAGİL, Renan TUNALIOĞLU

TARIMSAL ÖRGÜTLEME

Türkiye'de Tarım Kooperatifleri ile Diğer Üretici Örgütlerinin Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Değerlendirilmesi .

İ. Hakkı İNAN, Burçin BAŞARAN

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Mesleki Çiftçi Örgütlenmesinin Durumu: TZOB Örneği.

O. Murat KOÇTÜRK, Necdet ÖZBİLGİN

Türkiye'de Tarımsal Kooperatifler ve Üretici Birlikleri Tartışmaları ve uygun örgütlenme Modelleri.

Rasih DEMİRCİ, Harun TANRIVERMİŞ, Haşim ÖZÜDOĞRU

Tarımsal Kooperatiflerin Sorunları ile ilgili Bir Değerlendirme ve Bazı Çözüm Önerileri.

Zeynep DERNEK, N. Cengiz ESEN, A. Rıza AKTAŞ

Türkiye ‘de Sulama Birlikleri “Üst Yönetimi” Oluşturulma Süreci ve Bazı AB Ülkelerindeki Örneklerle Karşılaştırılması.

Nalan YÜKSEL DELİCE, Muharrem Yetiş YAVUZ

Çiğ Süt Pazarlamasında Çiftçilerin Tarımsal Kooperatiflere Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi (Aydın İli Örneği).

Temur KURTASLAN, Mustafa DOĞANER

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Trakyabirlik Örneği.

Gülen ÖZDEMİR, İ. Hakkı İNAN

Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde Çiftçilerin Kooperatifleşme Durumu, Tarımsal Kredi Kullanımı ve ilgili Problemler.

Abdurrahman KARA, Sibel KADIOĞLU

Türkiye'de Tarımsal Üretici Örgütlenmesi, Avrupa Birliği'ne Uyum Hazırlıkları ve Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu.

Betül SAYIN, Cengiz SAYIN

Tarımsal Kooperatiflerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri.

Yakup TURGUT

Türkiye'de Kooperatiflerin ILO'nun 193 No'lu Kooperatiflerin Teşviki Tavsiye Kararı'na Uyum Sorunları.

Gülen ÖZDEMİR, Burçin BAŞARAN

Tarımsal Üretimde Şirketleşme Koşul ve Olanakları Üzerine Bir İnceleme.

Osman GÖKÇE, Ayşe Durğan DBEYS

Türkiye Sulama Birlikleri ve AB Su Yönetim Yönergelerine Uyum Olanakları.

Nalan YÜKSEL DELİCE, Muharrem Yetiş YAVUZ

TARIMSAL SANAYİ

Türkiye Tarımında Özelleştirme Uygulamaları: Süt Endüstrisi Kurumu Örneği.

Erkan REHBER, Sertaç DUMAN

Avrupa Birliği ve Türkiye'de Süt Sektörü Verimliliklerinin Karşılaştırılması.

Göksel ARMAĞAN, Altuğ ÖZDEN

Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe Oligopson Gücünün Araştırılması.

Selim ADEM HATIRLI, Burhan ÖZKAN

AB'ye Uyum ve Rekabet Açısından Türkiye Gıda Sanayinde Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları.

Mevhibe ALBAYRAK, Erdoğan GÜNEŞ

Avrupa Birliğine Uyum Çerçevesinde Tarıma Dayalı Sanayinin Gelişmesinde Örgütlenmenin Rolü ve Önemi.

Semiha KIZILOĞLU

Türk Gıda Sanayiinde Markalaşma Trendleri.

Başak CANAN, Şule TURHAN

Coğrafi İşaretler: Tarım ve Gıda Sektöründe Kullanımı.

Sertaç DUMAN

Gıda Sanayii İşletmelerinde Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler.

Şule TURHAN, Bahattin ÇETİN

Türkiye’de Makarnalık Buğday Üretimi, Makarna Sanayinin Ekonomik Yapısı Ve Eskişehir İlindeki Durum.

Zeki BUDAK

Aydın İlinde Süt İşleme Sanayinin Durumu.

Göksel ARMAĞAN, Altuğ ÖZDEN, Ayşe Deniz ÇARDAK

Türkiye ‘de Su Ürünleri Sanayinin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi.

Faruk ADİGÜZEL, Metin AKAY

TARIMSAL YAYIM ve HABERLEŞME


Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma İçin Sürdürülebilir Yayım.

Cemal TALUĞ, Dilek ÖZER, Ayşegül AKIN, irene LUCIUS

Tarımsal Yayım Ve Kırsal Kalkınmamda Strateji.

Ziya YURTTAŞ

Türkiye'de Yürütülen Tarımsal Yayım Çalışmalarının Eurepgap Belgesi İle İlişkisi.

Orhan ÖZÇATALBAŞ, Demet DANIŞ

Çiftçilerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullandıkları Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi.

İsmet BOZ, Cuma AKBAY, Enver ORHAN, Serhan CANDEMİR

Tarımsal Yayımda Eğiticilerin Eğitimi, Geleceğin Yayım Uzmanları Nasıl Olmalıdır?.

Orhan YAVUZ, A. Orkun EROL

1000 Köye 1000 Tarımcı Projesi Üzerine Bir İnceleme.

Osman GÖKÇE

Konya İli Buğday Üretiminde Yeni Geliştirilen Çeşitler İle Geleneksel Çeşitlerin Kullanım Durumu.

Hasan ARISOY, Cennet OĞUZ

Van Yöresindeki Kırsal Alanlarda Nüfus ve Eğitime İlişkin Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri.

Ahmet ŞAHİN, Cengiz ÇAKIR, İbrahim YİLDİRİM

Kırsal Kadın Konusundaki Araştırmalarda Katılımcı Yaklaşımların Kullanılması.

Buket KARATURHAN

Şanlıurfa İlfnde Tarımsal Yayım Hizmetlerinde Kadının Yeri.

Fatma ÖCAL KARA, Yaşar AKTAŞ, Tamer IŞGIN

Kuzeydoğu Anadolu'da Tarımsal Yayım Çalışmaları ve ilgili Problemler.

Abdurrahman KARA, Sibel KADIOĞLU

Şanlıurfa'da Buğday Tarımının Tarımsal Yayım Açısından Çözümlenmesi.

Yaşar AKTAŞ, Fatma ÖCAL, Güzel YILMAZ, Ahmet KUBAŞ

Tokat İlinde Arazi Toplulaştırması Bilinç Düzeyine Etkili Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Tespiti ve Bunların Ekonometrik Analizi.

H.Bahadır ARSLANKURT, Atila ALTINTAŞ

Eskişehir İli Alpu İlçesi'nde Arazi Toplulaştırması Yapılan Köylerde Sosyo-Ekonomik Yapı Ve Yeniliklerin Benimsenme Düzeyi.

Orhan YAVUZ, A. Orkun EROL

Tarım Ekonomisinde Bilimsel Makale Yazmak: Zorluklar,Fırsatlar ve Öneriler.

Fahri YAVUZ

TARIM ve ÇEVRE


Tarım Çevre ve Enerji Kullanım Etkileşimi.

Burhan ÖZKAN, Handan AKÇAÖZ, C. Feyza KARADENİZ, Cemal FERT

Sulama Sisteminin Çevresel Etkilerinin Menemen Örneğinde İncelenmes.

Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ, Ela ATIŞ, Cihat GÜNDEN, Hüseyin GÜNDOĞDU

Avrupa Birliği Sürecinde Sulama Sistemlerinin Yarattığı Katma Değerin Artırılması.

Aydın AYTAÇ