2002 - Erzurum - V. Tarım Ekonomisi Kongresi

İÇİNDEKİLER

ÇAĞRILI BİLDİRİLER

KÜRESELLEŞME VE TARIM

Küreselleşme ve Türkiye Tarımı: Tehditler veya Fırsatlar.

Tayfun ÖZKAYA

Ticaret Teorilerinin Küreselleşme Tahminleri ve Tarım Sektörü Açısından Bazı Çıkarımlar.

Cemal ATICI

Küreselleşme Sürecinde Türkiye'nin Pamuk Üretim ve Ticaretinde Rekabet Koşullarının Değerlendirilmesi.

İbrahim YILMAZ, Serpil YILMAZ

Küreselleşmenin Kavramsal Çerçevesi Temel Dinamikleri ve Türkiye.

Bülent GÜLÇUBUK

Küreselleşme Politikalarının Şeker ve Tütünün Geleceği Üzerine Etkileri.

Erdoğan GÜNEŞ, Bülent GÜLÇUBUK

Tütün ve Alkollü İçki Sanayiinde Küreselleşmenin Etkileri: Tekelleşme-Yabancılaşma.

Tülay ÖZERMAN

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

Koyunculuk Yapan İşletmelerde Hayvansal Üretimin Değerlendirilme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma: Van İli Örneği.

Ahmet ŞAHİN, İbrahim YILDIRIM

Antalya İli Turunçgil Üretiminde Tarımsal îlaç Kullanımının Ekonomik Analizi.

Burhan ÖZKAN, Handan VURUŞAKÇAÖZ, C Feyza KARADENİZ

Konya Bölgesinde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilebilme Olanakları.

Cennet OĞUZ, Hasan ARISOY

Türkiye 'de Un ve Unlu Mamuller Sanayinin Yeri ve Önemi.

V. Ersen GÜNALP, Tolga TİPİ, Damla ÖZSAYIN

Tarımsal Üretimde Karşılaşılan Riskler ve Uygulanabilecek Stratejiler.

Handan VURUŞ AKÇAÖZ, Burhan ÖZKAN

Kırklareli Yöresi Killi Topraklarında Ayçiçeği Tarımında Farklı Toprak işleme Yöntemlerinin Yakıt Tüketimine ve Maliyete Etkisi.

İ. Engin KAYHAN, İbrahim KAMBUROĞLU, Erol ÖZKAN, Ulviye CEBİ, Yılmaz BAYHAN, Erkan GÖNÜLOL, Birol KAYIŞOĞLU

Trakya'daki Bazı Sulama Sahalarında Çiftçilerin Sulamaya Eğilimi ve Buna Etkili Sosyo Ekonomik Faktörler.

Erol ÖZKAN, Başak AYDIN, İ. ENGİN KAYHAN

Tarımda Optimum İşletme Büyüklüğünün Saptanması Üzerine Bir İnceleme.

Osman GÖKÇE, Hakan ADANACIOĞLU

GAP Bölgesi'nde Tarımsal Girdi Kullanım Analizi.

F. Handan GİRAY, Nusret MUTLU, Mehmet AÇIKGÖZ

Türkiye'de Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları.

Harun TANRIVERMİŞ, Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Avni BİRİNCİ, Vedat CEYHAN

Ekonomik Yönden Farklı Gelişmişlik Düzeylerine Sahip Olan Bölgelerdeki Tarım Arazilerinde Karşılaşılan Değer Biçme Sorunları; Tekirdağ Örneği.

Harun HURMA, L Hakkı İNAN, Ahmet KUBAŞ, Recep ERBA Y

Kahramanmaraş'ta Fiğ Üretiminin Sürdürülebilir Tarım Potansiyeline Katkıları.

Jordan, GNM., Alderson, M., Hail, NW.9 ismet BOZ

VAR (Vektör Otoregresyon) ile Pamuk Fiyatlarının Geleceği.

Özlem KARAHAN, Bülent MİRAN

Erzurum Yöresinde Şeker Pancarı ve Rakip Ürünlerin Mekanizasyon ve Üretim Maliyeti.

Ramazan ÇAKMAKÇI, Atilla KESKİN

Serada Topraksız Kültürle Sebze Yetiştirmenin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi.

Sait ENGİNDENİZ

Türk Gıda Sanayiinin Rekabet Gücü Açısından Değerlendirilmesi.

Şule TURHAN

Erzurum İli Sığır Besiciliği İşletmelerinde İnput Tespiti ve Et Maliyeti Üzerine Bir Araştırma.

Yavuz TOPÇU, Semiha KIZlLQĞLU

Ege Bölgesinde Organik Tarım Tercihini Belirleyen Çiftçi Özellikleri: Kuru İncir ve Çekirdeksiz Kuru Üzüm Örneği .

Zerrin KENANOĞL U, Bülent MİRAN

Rasih DEMİRCİ, Ahmet ERKUŞ Harun TANRIVERMİŞ, Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Nurettin, PARILTI, Haşim ÖZÜDOĞRU

TARIMSAL PAZARLAMA

Bursa İlinde Yer Alan Dondurulmuş Gıda Sanayinin Dış Ticarette Karşılaştığı Sorunlar.

Y İ.Bülent GÜRBÜZ, Barış ACAR

Konya İli Selçuklu İlçesi Hanehalkının Süt ve Süt Ürünleri Tüketim ve Satın Alma Davranışları.

Cennet OĞUZ, Murat KÜÇÜKÇONGAR

Tüketicilerin Yaş Meyve ve Sebze Satın Alma Yerleri Tercihlerini Etkileyen Faktörleri Analizi: Tokat İli Örneği.

Cumhur BÜGÜK, Murat SA YILI, Kemal ESENGÜN, Darren M. HUDSON

Türkiye'de Kırmızı Et Piyasası, İşleyiş Şekli ve Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme.

Gamze SANER, Figen KAYA

Toplam Kalite Yönetiminin Tarımsal Kooperatiflerde Uygulanabilirliği: Trakya Birlik Örneği.

İlknur KUMKALE, İ. Hakkı İNAN

Türkiye'de Gıda Sektöründe Franchising Uygulamaları.

Mücahit PAKSOY, Halil FİDAN

Küreselleşme Sürecinde Tarımsal Pazarlama ve Çevre İlişkileri.

Osman GÖKÇE, Dilek YÜCEL

Türkiye, GAP Bölgesi ve Şanlıurfa'da Pamuğun Üretim Yapısı ve Pazarlama Sorunları.

Özlem Ö. KAÇIRA, Bahri KARLI

Türkiye'de ve Avrupa Birliği Ülkeleri’nde Gıda Tüketim Yapısı ve Ekonomik Gelişme.

Seda ŞENGÜL, Haydar ŞENGÜL

Türkiye’de Dondurulmuş Gıda ve Gelişimi.

Abdulkadir TOPALOĞLU, Şefkati GÜLTEN

Erzurum İli Sığır Besiciliği İşletmelerinde Pazarlama Durumu ve Pazarlama Marjı Üzerine Bir Araştırma.

Yavuz TOPÇU, Semiha KIZILOĞLU

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği.

Serpil YILMAZ, İbrahim YILMAZ

TARIM POLİTİKASI

AB ve Türkiye'de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi .

İ. Bülent GÜRBÜZ, Orhan YAVUZ

Sosyal Hesaplar Matrisi Modellemesiyle Gelir Dağılımı: Türkiye'nin Dışsal ve İçsel Politikaları.

Cemal ATICI

Yeni Şeker Kanununun Türkiye Şeker Sanayiine Etkilerinin İncelenmesi.

Sema KONYALI, Okan GAYTANCIOĞLU

Türkiye Üzüm Üretimi Üzerine Tekel İçki Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Olası Etkileri "Tekirdağ Tekel İçki ve Şarap Fabrikası Örneği.

Nalan YÜKSEL DELİCE

Türkiye Sütçülük Sektöründeki Değişik Kesimlerin Sektörle İlgili Görüşlerinin Analizi.

Vedat DAĞDEMİR, Atilla KESKİN, Sibel TAN, Şafak AKSOY, Fahri YA VUZ

Dünyada Transgenik Bitkilerin Üretim ve Ticaretinde Meydana Gelen Gelişmelerin Çeşitli Yönlerden Değerlendirilmesi.

Canan AB AY

Türkiye'de Ziraat Odalarının Yeniden Yapılanması.

Sevgi RAD, Taner KIRAL

Doğrudan Gelir Desteği Projesi ve Bu Projeyle İlgili Yapılmış Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Akhisar İlçesi Örneği.

Ayşen OLGUN, Funda GENÇLER, Özlem ARSLAN

IMF İstikrar Politikalarının Türk Tarımına Etkisi.

Cengiz SAYIN, M. Nisan MENCET, Yavuz TAŞCIOĞLU

Destekleme Fiyat Politikalarının Tarımsal Yapı ve Üretim Deseni Üzerine Etkileri.

Orhan YA VUZ, İ. Bülent GÜRBÜZ, A. Orkun EROL

GATT Tarım Anlaşması ve Türkiye Tarımına Etkileri.

Cengiz SAYIN, Yavuz TAŞÇIOĞLU, M. Nisa MENCET

Tarım Politikarında Reform Arayışları ve Olası Etkileri.

Cengiz SAYIN, Ayhan TUFAN

Tarımsal Reformlar Çerçevesinde Tarımla İlgili Kuruluşların Yeniden Yapılanması.

Sema GÜN

Doğrudan Gelir Desteğinin Fındık Sektörüne Olası Etkilerinin Ekonometrik Analizi.

Avni BİRİNCİ, Tecer ATSAN, Kenan PEKER Fahri YA VUZ

Türkiye Antepfıstığı Sektörünün Ekonometrik Analizi.

Adem AKSOY, Tecer ATSAN, Fahri YAVUZ

Türkiye'nin Irak ve Suriye ile Olan Su Sorunu.

Murat KÜLEKÇİ, Hediye KUMBASAROĞLU, Adem AKSOY

Tarımsal Dış Ticaret Politikalarının Klasik Refah Analizi: Türkiye Şeker Sektörü Örneği.

Fahri YAVUZ, Mehmet TARAKCIOGLU, Ramazan ÇAKMAKÇI

TARIMSAL YAYIM

UNDP Projelerinde Program Planlama İlkeleri ve Bu İlkelerin Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi.

Ziya YURTTAŞ, Tecer ATSAN

Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık.

i. Bülent GÜRBÜZ, A. Orkun EROL

Dünya'da ve Türkiye'de Kırsal Turizm.

İ. Bülent GÜRBÜZ, A. Orkun EROL, Orhan YAVUZ

Harran Ovası'nda Sebze Üretimi ve Tarımsal Yayım Sorunları.

İ YaşarAKTAŞ, A.YildızPAKYÜREK, Nurcan HACIALİBEYOĞLU

Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği.

Aygül FAZLIOĞLU

Mısır Üretiminin Kahramanmaraş'ta Benimsenmesi ve Yayılmasını Etkileyen Faktörler.

İsmet BOZ, Cuma AKBA Y, Enver ORHAN

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği).

A. Ahmet YÜCER, Nurettin YILDIRAK

Misi Kırsal Kalkınma Projesi' nin Koşullu Değerleme Yöntemiyle Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.

Serhan GÜRLÜK

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye'de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri.

Orhan ÖZÇATALBAŞ

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiyenin Kırsal Kalkınma Politikası veYükümlülükleri.

Bülent GÜLÇUBUK, Ertan KARABIYIK

Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat îli örneği).

A. Ahmet YÜCER