2000 - Tekirdağ - IV. Tarım Ekonomisi Kongresi

İÇİNDEKİLER

ÇAĞRILI BİLDİRİLER

  Tarım Ekonomisi Eğitimi ve Mesleğin Geleceği.

Erkan REHBER, İ. Hakkı İNAN

  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki Öğretim Elemanlarının Eğitim Yöntemleri ve Öğrenciler Üzerine Etkileri.

Onur ERKAN, Dilek BOSTAN BUDAK

TARIM ÇEVRE İLİŞKİLERİ

Tarımsal Kalkınmanın Çevre Üzerine Etkileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri.

Mehmet BÜLBÜL, Harun TANRIVERMİŞ, Erdemir GÜNDOĞMUŞ

Türkiye'de Tarımsal Kalkınma ve Sürdürülebilir Çevre İlişkisi.

Osman KARKACIER, Adnan ÇİÇEK, Gülçin KARAASLAN

Türkiye Tarım Sektöründe Kaynakların Verimli Kullanılmamasının Yarattığı Çevre Sorunları.

Metin AKAY, Kemal ESENGÜN

Türkiye'de Uygulanan İlaç ve Gübre Politikalarının Çevresel Etkiler Açısından Değerlendirilmesi.

Serpil YILMAZ

Tarımsal Yatırımlarda Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Türkiye’deki Uygulamaları.

Harun TANRIVERMİŞ

Tarımda Yeni Ufuklar: Kent ve Kent Çevresi Tarımı.

Osman GÖKÇE, Serkan DURMAZ, Kenan ÇİFTÇİ

Sanayi ve Şehirleşmenin Tarım Alanları Üzerine Etkileri Konya İli Örneği

Mithat Direk, Murat KÜÇÜKCONGAR, Cevdet TEKER

Bafra ve Çarşamba Ovalarında Kimyasal Madde Kullanım Düzeyi ve Çevresel Etkileri

Vedat CEYHAN, Mehmet BOZOĞLU, H.Avni CİNEMRE

AB Çevre Hukuku İçerisinde Tarımsal Çevre Politikalarının Yeri, Önemi ve Türkiye ile Karşılaştırılması

Gülcan ERAKTAN, Wolfgang WINKLER, Emine OLHAN

Tarımsal Arazilerde Degradasyon Sorunu ve Arazi Koruma Politikaları.

Ela ATIŞ

KANTİTATİF YÖNTEMLER

Türkiye'de Önemli Bazı Tarla Ürünlerinde İç Ticaret Hadleri ve Belirsizlik Analizleri (1980-1998).

Yaşar AKÇAY, Kemal ESENGÜN, Halil KIZILASLAN, Meral UZUNÖZ

Dünya ve Türkiye'de Gıda Maddeleri Talep- Arz Dengeleri.

H.Avni CİNEMRE, Vedat CEYHAN, Mehmet BOZOĞLU

Türkiye'de Şekerpancarı Üretimine Yönelik Alternatif Yaklaşımların Sektöre Etkilerinin Tahmini: Bir Simülasyon Denemesi.

Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Halil FİDAN, Ahmet ÖZÇELİK

Türkiye Kırmızı Et Üretiminde Bölgeler Arası Yapısal Değişim Üzerine Bir Analiz

Fahri YAVUZ, Atilla KESKİN, Adem AKSOY

İbrahim YILMAZ, Burhan ÖZKAN, Fatma AKKAYA, Serpil YILMAZ, İlkay KUTLAR

TARIMSAL ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK

Trakya Tarımında Rekabet Gücü ve Hizmet Kalitesi Açısından Üretici Örgütlerinin Değerlendirilmesi.

İ. Hakkı İNAN, İlknur KUMKALE, Okan GAYTANCIOĞLU

Tarım-Sanayi Entegrasyonunda Kooperatiflerin Yeri ve Önemi.

Ahmet TURAN

Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesinde Kooperatifleşme: TONYA Koop. Örneği.

Mehmet BOZOĞLU, H. Avni CİNEMRE

TARIM ÇEVRE İLİŞKİLERİ

Konya İlinde Elma Üreticilerinin Tarım İlacı Kullanımı ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi.

Cennet OĞUZ, Mithat DİREK, Fahri YİĞİ

Doğu Akdeniz Bölgesi Doğal Kaynaklar Potansiyeli ve Çevre-Tarım İlişkileri

Mücahit PAKSOY

Çevre Korumada Örgütlenme-Tokat İli Örneği.

Kemal ESENGÜN, Murat SAYILI

Tokat İlinde Çiftçilerin Çevre Sorunları Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyleri, Konuya İlişkin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Temur KURTASLAN, Esen ORUÇ, Adnan ÇİÇEK

Kalkınma ve Doğal Kaynaklar Kullanımı Açısından Toplumsal İskonto Oranı

Haydar ŞENGÜL

Trakya Bölgesinde Bulunan Arıtma Tesislerinde, Karşılaşılan Sorunlar ve Arıtma Maliyetleri

Ahmet KUBAŞ, H. Hayri TOK

TARIMA DAYALI SANAYİ

Türkiye'de Gıda Sanayiinde Finansman Yapısının Ekonomik Analizi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Mehmet BÜLBÜL, Erdoğan GÜNEŞ

Aydın İlinde Tarım-Sanayi İlişkilerinde Sözleşmeli Tarımın Etkinliği

Kezban KONAK, Göksel ARMAĞAN, Murat CANKURT

Sürekli Gelişmeye Önem Veren Gıda Firmalarında Performans Ölçüm ve Denetim Sistemlerinin Etkinliği: Süt ve Süt Ürünleri İşleme Sanayi Örneği

Yasemin ORAMAN, Recep ERBAY

Türkiye'de Büyükbaş Hayvancılığa Yapılan Teşvik Belgeli Yatırımların Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayiye Olası Etkileri

Hakan ADANACIOĞLU, Figen KAYA, Tayfun ÇUKUR

Erkan AKTAT, Oğuz YURDAKUL

Türkiye'de Un ve Unlu Mamuller Sanayiinin Potansiyeli, Gelişimi ve Dış Ticareti

Bahri KARLI, Ferda GERGER

Sözleşmeli Domates Yetiştiriciliğinde Üretici-Sanayii İlişkisi (Tokat İli Örneği)

Kırsal Sanayinin Tarım Kesimi Açısından Önemi ve Tokat İlinde Kırsal Sanayi Potansiyelinin İncelenmesi

Yem Sanayinin Sektörel Entegrasyonu (Mikro Bir Modelle Açıklanması)

Osman KARKACIER, H. Sibel GÜLSE

Tekstil Ürünleri ve Hazır Giyim Sektörünün İhracat Performansına Pazar Oryantasyonu Açısından Genel Bir Bakış

Ayşe AKYOL, Gary AKEHURST

Türkiye’de Dondurulmuş Gıda Sektörünün Yapısı

Ömer AZABAĞAOĞLU, Gökhan UNAKITAN

ISO9000 Serisi Standartlar, Toplam Kalite Yönetimi ve Dış Satım Açısından Türk Gıda Sanayiinde Uygulamalar

Meral GÜNDÜZ, Ayhan TUFAN

TARIMSAL İŞLETMECİLİK

21. Yüzyılda Türkiye Bağcılık Sektöründe Üretim Projeksiyonu

Nalan Y. DELİCE

Atatürk Baraj Gölünde Balık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi.

Bahri KARLI

Çeşitli Yörelerde Yapılan Araştırma Sonuçlarına Göre Tarım İşletmelerinde Gelir Durumu ve Tüketim Eğilimleri.

Ahmet ERKUŞ, İlkay DELLAL

Mikro Finans-Mikro Kredi Yaklaşımı: Tarım Açısından Bir Değerlendirme.

M. Metin ARTUKOĞLU

Sözleşmeli Tavuk Yetiştiriciliğinin Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapılarına Olan Etkisinin Ekonomik Analizi (Erzurum Örneği)

Semiha KIZILOĞLU, Avni BİRİNCİ, Yavuz TOPÇU

Türkiye'de Şekerpancarı Üretiminde Faktör Talep Analizi (1983-1998)

Yaşar AKÇAY, Kemal ESENGÜN

Tarımsal Ortaklık Şirketleri

Ferzan AVŞAR

Tarımda Küçük İşletme Sorununun Kaynak Kullanım Etkinliği Üzerine Etkileri

Adnan ÇİÇEK

Kırsal Alanda Mikro-Teşebbüsler ve Mikro-Finans

Orhan YAVUZ, Sertaç DUMAN, Şule BUDAK

Tarım İşletmelerinde Tarımsal Gelir ve İşletme Gelirinin Ekonomik Analizi

Semiha KIZILOĞLU

Tokat İlinde Sözleşmeli Domates Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi

Yatar AKÇAY, Adnan ÇİÇEK, Meral UZUNÖZ, Murat SAYILI

Trakya'da Klasik Tarıma Alternatif: Tarla Sebzeciliği

Okan GAYTANCIOĞLU, Murat DEVECİ

TARIMSAL PAZARLAMA

Türkiye'de Modern Gıda Perakendeciliğinin Gelişimi ve Tüketicilerin Modern Gıda Perakendecilerine Karşı Davranışları

M. Ömer AZABAĞAOĞLU, İ. Hakkı İNAN

Türkiye'de Dondurulmuş Meyve-Sebze Sektöründe Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Orhan YAVUZ, Filiz PEZİKOĞLU

Tarım Ürünlerinin Uluslararası Rekabetin Ölçülmesi: Domates Salçası Örneği

Berna TÜRKEKUL, Canan ABAY

Antalya İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri İle İlgili Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Burhan ÖZKAN, Orhan ÖZÇATALBAŞ, Serpil YILMAZ, İbrahim YILMAZ, Göksel AKPINAR

Türkiye'de Kırmızı Et Pazarlaması ve Fiyat Dalgalanmalarının Üretim ve Tüketim Üzerine Etkisi

Avni BİRİNCİ, Vedat DAĞDEMİR, Tecer ATSAN

Süt ve Mamulleri Tüketim Yapısı: Van İli Kentsel Alan Örneği

İbrahim YILDIRIM, Oğuz YALÇINKAYA

KÖY SOSYOLOJİSİ

Soğan Tarımında Kadın İşgücünün Rolü: Tekirdağ Örneği

Emine BAYRAKTAR, Okan GAYTANCIOĞLU

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçinde Kadınların Yeri ve Önemi

Cennet OĞUZ

Erzurum İlinde Kırsal Kesimden Göç ve Tarımsal İşletmeler Üzerine Etkileri.

Cahit KARAGÜLLE, Kenan PEKER

Kırsal Kadının Çevre Korunmasındaki Rolü

Nuray KIZILASLAN

Kentteki Köylüler ve İzmir-Çamkule Örneği.

Osman GÖKÇE, Hakan ADANACIOĞLU

TARIM POLİTİKASI

Sosyo Ekonomik Yapının Arazi Toplulaştırmasındaki Önemi (Edirne Uzunköprü Örneği)

Erol ÖZKAN, Aydın GÜREL

Orta Karadeniz Bölgesinde Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımıyla Ortaya Çıkan Sonuçların Değerlendirilmesi

Hilmi ERDAL, A. Zafer GÜRLER

Türkiye'de Tarımın Vergilendirilmesindeki Gelişmeler

Selahattin ERAKTAN

Tarım Kesimindeki Sosyal Güvenlik Uygulamalarının Çiftçi Üzerindeki Etkileri: Tekirdağ Örneği

Okan GAYTANCIOĞLU, Emine BAYRAKTAR, Sema TAVİL

AB Ortak Tarım Politikasında Çevresel Sorunlara Yeni Yaklaşımlar ve Türk Tarımı

Gökhan GÜNAYDIN, Cemil ERTUĞRUL

Türkiye'de Şekerpancarında Uygulanan Tarım Politikalarının AB Ülkeleri İle Karşılaştırılması

Sema TAVİL, Okan GAYTANCIOĞLU

TARIMSAL YAYIM VE KIRSAL TURİZM

Gap Bölgesi Harran Ovasında Sulamaya Yeni Açılan Alanlarda Tarımsal Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması.

Ferhat ŞELLİ, Sebahattin ÇELİK

Hayvancılığın Geliştirilmesi Açısından Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Fonksiyonları ve Sorunları; Sarıoğlan İlçesi Süt Toplama Merkezi Örneği

Kasım ŞAHİN, Ahmet ŞAHİN

Turizm-Tarım İlişkisi ve Trakya'da Tarım Alanlarının Turizm Amaçlı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Derman KÜÇÜKALTAN

Kırsal Turizm ve Geliştirilmesinde Yayımın Önemi.

Orhan ÖZÇATALBAŞ

Tarımsal Yayım Çalışmalarında Masraf Etkinliği ve Stratejik Planlama.

Ayşen OLGUN

Tarımsal Eğitim, Araştırma ve Yayım Faaliyetleri Arasındaki İlişkilerin Organizasyonu Üzerine Bir Çalışma: Dünyadaki Durum ve Türkiye ile Karşılaştırılması

Ziya YURTTAŞ, Fahri YAVUZ, Tecer ATSAN

KIRSAL KALKINMA

Mikro Kırsal Kalkınma Stratejileri: Cumalıkızık Örneği.

Kırsal Kalkınma, Yayım ve Tarımsal Araştırmalarda Katılımcı Kırsal Değerlendirme Yaklaşımı ve Uygulama Sonuçları.

Tayfun ÖZKAYA, Buket KARATURHAN, Murat BOYACI

Entegre Kırsal Kalkınma Yaklaşımında, Tarım Kesiminin Planlanması: Harran Ovası Örneği.

İ.Bülent GÜRBÜZ

Kırsal Kalkınma Çalışmalarında Birliklerin Toplumla Bütünleşmesinin Önemi-Malkara Örneği.

Nurettin YILDIRAK, GÜLÇÜBUK, Nebahat ATALAY

Doğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kesimin Kalkınmasında Kırsal Sanayinin Rolü ve Önemi.

İbrahim YILDIRIM

POSTER BİLDİRİLER

  Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarıma Dayalı Sanayilerin Geliştirilmesinin Önemi.

Bahattin ÇETİN, Sule BUDAK, Başak CANAN

Türkiye Buğday Üretiminde Tarım Bölgelerine Ait Arz Esnekliklerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Fahri YAVUZ, Vedat DAĞDEMİR, Okan DEMİR

Türkiye'de Süt Endüstrisinın Gelişimi Ve Üretici-Sanayi İlişkileri

Sertaç DUMAN

Kırsal Ve Kentsel Alanda Çevre Bilinci ve Gönüllü Kuruluşların Rolü (Adana İli-Tema Vakfı Örneği).

Orhan ÖZÇATALBAŞ

  Toprak Toplulaştırma Çalışmalarının Tarım İşletmelerindeki Yapısal Sorunlar Üzerine Etkileri

Suat AKSOY, Nilüfer CENGİZ

   Avrupa Birliği'nde Tarımdan Kaynaklanan Çevre Sorunları Önlemeye Yönelik Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme.

Şule IŞIN

Gıda Sanayi Alt Sektörlerinin Dışsatım Rekabet Performansları Yönünden Karşılaştırılması

Şule BUDAK, Bahattin ÇETİN

  Bilgisayar Desteğiyle Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi.

Gökhan UNAKITAN, İ. Hakkı İNAN

  Türkiye’de Damızlık Sığır Dış Alımı Ve Toplam Süt Üretimi Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma

İzmir İlinde Yaş Meyve Ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hallerinin Yeri Ve 4367 Sayılı Yasanın Ardından Ortaya Çıkan Gelişmeler

Nevin DEMİRBAŞ

 Kaba Yem Mekanizasyonunda Enerji Girdilerinin Belirlenmesi

Fulya TORUK, Poyraz ÜLGER, Ahmet KUBAŞ  Ziraat Fakültelerinde Eğitim Kalitesi Ve Öğrencilerin Mesleğin Geleceği Üzerine Görüşleri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Örneği

Gökhan UNAKITAN, Harun HURMA, Celal DEMİRKOL

  Tekirdağ İli Şarköy İlçesinde Bağcılık Ve Şarapçılık.

İsmail Hakkı İNAN, Ayla BALABANOĞLU