1998 - Ankara - III. Tarım Ekonomisi Kongresi

İÇİNDEKİLER

EKONOMİK YAPI

Türkiye’de Bölgelerarası Bitkisel Üretim Desenini Değişimi Üzerine Bir Analiz

Fahri YAVUZ

Küreselleşme Ve Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesindetarım Sektörünün Yeni Rolü

Haydar ŞENGÜL

21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Tarımında Müteşebbis Faktörü

Adnan ÇİÇEK, Kemal ESENGÜN, Yaşar AKÇAY

Makroekonomi Ve Tarım

Ahmet BAYANER

Sürdürülebilir Kalkınma Ve Tarım Ekonomistlerinin İşlevleri

Emin IŞIKLI, Ela ATIŞ, Harun TANRIVERMİŞ

Sürdürülebilir Tarım Stratejileri Ve Türkiye Örneği

Füsun TATLI DİL, Ukden TALAY, Duygu AKTÜRK

Doğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Yapıdan Ka Ynaklanan Başlıca Sorunlar Ve Bazı Çözüm Önerileri

İbrahim YILDIRIM, Tufan BAL, İbrahim ACAR

Tarım Sektöründe Verimliliğin Artırılması Amacıyla Yöresel İhtisaslaşmaya Gidilmesinin Önemi, Muhtemel Etkileri Ve Süreçte Tarım Ekonomistlerinin İşlevleri

Kenan PEKER, Avni BİRİNCİ, Tecer ATSAN

Türkiye'de Tarımsal Yapının Tarımda Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri Ve Değişim Önerileri

Metin TALlM, Şule IŞIN

Türkiye Tarımında Gelir-Tüketimdurumu Ve Gelir Dağılımının Etkileri

Ahmet ERKUŞ, İlkay DELLAL

TARIM VE TARIMA YÖNELİK POLİTİKLAR

Türkiye'de Uygulanan Tarımsal Fiyat Politikasının Üretici Geliri Üzerine Etkileri Ve Gelişme Seyri

Halil KIZILASLAN Zafer GÜRLER

Tarım Sektörüne Yönelik Korumacılığın Analizi Ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Metin TALİ M, Ayşe UZMAY

Kimyevi Gübre Destekleme Uygulamasına Son Verilmeli, Gübre Desteklemesinde Kullanılan Ka Ynak Daha Fazla İstihdam Ve Verim Artışı Sağlayan Sulamaya Tırımlarında Kullanılmalıdır

A. İsmet TORTOPOĞLU

Tarım Satış Koopera Tiflerine Ba Ğlı Sınai Tesislerinin Özerkleştirilmesinin Ekonomik Ve Hukuki Yönü

Fahrettin KORKMAZ

Karadeniz Bölgesinde Tarım Sektörüne Verilen Teşvik Belgeli Yatırımlar

Vedat CEYHAN, Mehmet BOZOĞLU, Mehmet Yurdal ŞAHİN

TOPLUMSAL VE KURUMSAL YAPI-ÖRGÜTLENME

Türkiye'de Tarımsal Kooperatiflerin Yeniden Yapılanması

Ayhan ÇIKIN, O. Murat KOÇTÜRK, Nermin KIZILDAĞ, Baki DOĞRUYOL

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmanın Gerçekleştirilebilmesi İçin Kırsal Alanda Yeniden Yapılanma

Nurettin YILDIRAK, Bülent GÜLÇUBUK

Kırsal Gençlik Ve Gelecekteki Olası Tarımsal Toplum Yapısı Üzerine Bir Araştırma

Osman GÖKÇE, A. Özhan KALAÇ

Dünyada Ve Türkiye'de Kırsal Kalkınmanın Gelişen Dinamiği: Gönüllü Kuruluşlar (Hükümete Bağli Olmayan Kuruluşlar)

Ahmet SALTIK, Bülent GÜLÇUBUK

21. Yüzyıl Eşiğinde Tarımsal Üretimde Kalkınmada Kadının Yeri Ve Önemi: Konya Örneği

Cennet OĞUZ, A. ÜIkü MÜLAYİM, Müge KANTAR

Köyden Kente Göç Olgusu Ve Göçün Toplumsal Yapıda Meydana Getirdiği Değişmeler: Adana İli (Yüreğirovası) Köyleri Ve Anadolu Mahallesi Örneği

Mustafa SOYSAL, Müge KANTAR, Ali YALÇIN

Türkiye'de Sözleşmeli Tarımda Yayım Eğitiminin Önemi Ve Geleceği

İ. Coşkun CEYLAN

Türkiye'de Kırsal Kalkınma İle Tarımsal Yayım Sistemi İçin Bir Reform Önerisi

Tayfun ÖZKAYA

ÜRETİM VE PAZARLAMA

Türkiye'de Gıda Tüketim Yapısının Gelişimi Ve Tüketim Eğilimlerindeki Değişim

Mücahit PAKSOY, Ahmet TAN

Türkiye'de Doğadan Sökülen Çiçek Soğanlarının Söküm, Üretim Ve Ticaretinin Ekonomik Ve Toplumsal Maliyeti

M.Emin ERGUN, Süleyman ERKAL, Filiz PEZİKOĞLU

Geleceğe Yönelik Piyasalardaki İşlemlerin Tarım Ürünlerine Uygulanabilirliği (Polatlı Ticaret Borsası Örneği)

Sevinç DEMİRCİ

Türkiye'de Önemli Tarla Ürünlerinde Risk Analizleri Ve Belirsizliğe Karşı Alınacak Önlemler

Murat SAYILI, Meral UZUNÖZ

Türkiye'de Tarımsal Ürünlerde Teknik Dönüşüm Katsayıları Ve Ürün Dengesinin Zaman İçindeki Değişimi

Sevinç DEMİRCİ, Hilmi AYDIN

Harran Ovasında Sulamaya Açılan Alanda Ürün Desenindeki Değişmeler Ve Gap'da Öngörülen Ürün Deseni İle Karşılaştırılması

Yusuf ÇELİK, Bahri KARLI, Şadettin PAKSOY

İşletme Yönetiminde Kalite Kontrol Çemberlerinin Rolü Ve Uygulamadan Örnekler

İlknur KUMKAL, İ. Hakkı İNAN

Antalya Yöresinde Bahçe Kültürleri Üretim Yapısı, Ekonomideki Yeri Ve Önemi

Burhan ÖZKAN, Fatma AKKAYA, Musa KUZGUN

Türk Tarımında Verimlilik Ve Etkinliğin Gelişimi: Bir Veri Zarflama Yöntemi Uygulaması

Cihat GÜNDEN, Bülent MİRAN, M. Ali SARI

TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİLER

Türkiye’de Tarım Ve Tarıma Dayalı Sanayide Yabancı Sermaye Yatırımları Gelişimi Ve Sorunları

Mehmet BÜLBÜL, Canan ARIKBAY, Erdoğan GÜNEŞ Figen BAŞPARMAK

Gap Alanındaki İllerde Tarıma Dayalı Sanayinin Gelişmestratejisi Ve Sosyo-Ekonomik Etkileri

Bahri KARLI

Tarıma Dayalı Sanayinin Ülke Ekonomisindeki Yeri Ve Öneminin Ekonometrik Yaklaşımla Açıklanması Sektöre Doğu Anadolu Bölgesinde Ekonomik Ölçütlerle Bir Yaklaşım

Semiha KIZILOĞLU

Doğu Anadolu Bölgesindeki Gıda Sanayinin Durumu Ve İyileştirme Olanakları

İbrahim YILDIRIM, İbrahim ACAR, Hakkı ÇİFTÇİ

POSTER BİLDİRİLER

Gıda Sanayilerinde Toplam Kalite Yönetiminin Performans Artışları Üzerine Etkileri:Konserve Sanayi Örneği

Yasemin ORAMAN, Hasan GÜNGÖR

Marmara Bölgesi Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönü Ve Geliştirilmesi Olanakları

Filiz PEZİKOĞLU, Emin ERGUN, Süleyman ERKAL