1996 - Adana - II. Tarım Ekonomisi Kongresi

İÇİNDEKİLER

ÇAĞRILI BİLDİRİLER

Dünyada Tarım Ekonomisi Eğitimindeki Değişmeler Ve Türkiye'deki Durum

Turan GÜNEŞ

Ziraat Fakültesi Farım Ekonomisi Bölümleri Öğrencilerinin Ziraat Mühendisliği Öğretimine Yönelik Düşünceleri Ve Beklentileri

Oğuz YURDAKUL, Orhan ÖZÇATALBAŞ, Faruk EMEKSİZ, Şinasi AKDEMİR

TARIMSAL İŞLETMECİLİK

Türkiye'de Gelir Vergisi Yönünden Tarımsal Gelirin Belirlenmesinde Karşılaşılan Güçlükler Ve Bu Açıdan Muhasebe Uygulamalarının Geliştirilmesi

Gamze SANER, Sait ENGİNDENİZ

Tarımİşlet Melerinde Arazilerin Etkin Kullanımına Yönelik Bazı Öneriler

Sait ENGİNDENİZ, Zerrin KENANOĞLU

Leasing, Factoring, Risk Sermayesi Ve Gelecek Piyasa İşlemlerinin Tarımsal İşletmelerin Finansmanı Açısından Önemi

Erdoğan GÜNEŞ, Halil FİDAN

Türkiye'de Ekolojik Tarımda Yapı, Maliyetler Ve Pazarlama: Ekolojik Olarak Üretilen Çekirdeksiz Kuru Üzüm Örneği

Sedef AKGÜNGÖR

Organik Tarım Ve Türkiye'deki Uygulamaları

Emine OLHAN

Türkiye'de Tarımsal Kredinin Organizasyonu Ve Kredi Kullanımındaki Gelişmeler

Bahri KARLI

Avrupa Birligi'nde Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması, Büyüklük Ve Gelir İle Bazı Başarı Ölçülerinin Saptanmasında Yeni Kavram Ve Yaklaşımlar

Taner KIRAL ,F.Füsun TATUDİL

Konya İli Çumra İlçesinde Domates Yetiştiriciliği Yapan Tarım İşletmelerinde Verimlilik Analizi Üzerine Bir Araştırma

Cennet OĞUZ

Güney Ege'deki Deniz Balıkları İşletmelerinin Genel Durumu Ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Ahmet Göker ELBEK, Dilek İŞGÖREN EMİROGLU

Kayısı Üretiminin Ekonometrik Analizi Ve Malatya İlindeki Etkileri

Cahit KARAGÖLGE, Kenan PEKER

Tütün Üretiminde Kalitenin Gayrisafi Üretim Değeri Üzerine Etkisinin Fonksiyonel Analizi

Adnan ÇİÇEK, Arif SEMERCİ

Suriye'nin Abdel Aziz Dağlarında Tarımsal İşletmelerin Sosyoekonomik Yapılarının

Mustafa DARWICH, Onur ERKAN, Thomas L.NORDBLOM

Erozyon Baskısındaki Marjijntal Tarım Arazilerinde Karma Sistemlerin Önemi

Atilla GÜL, Fevzi BİLGİN

Aydın Koçarlı İlçesi Orman Ve Çevresi Köylerin Sosyoekonomik Yapısı Ve Yeni Tarımsal Üretim Faaliyetleri Önerileri

Kezban KONAK, Göksel ARMAĞAN, Zerrin ÇİVİ

Erzurum Koşullarında Açık Ahırda Besicilik Faaliyetinin Ekonomi Analizi

Semiha KIZILOĞLU, Naci TÛZEMEN, Ömer AKBULUT

Toprak Ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Kuruluşlar arası Koordinasyonun Önemi

ElaATIŞ, AhmetTOMAR

Çukurova Tarımının Gelişim Doğrultusu

M.Necat ÖREN

Trakya Bölgesinde Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Ekonomik Analizi

Nalan YÜKSEL DELİCE, Erdoğan OKTAY

Trakya'da Tarımsal İşletme Yapısı Ve Yapısal Sorunlar (Lüleburgaz örneği)

Erol ÖZKAN

TARIMSAL PAZARLAMA

Türkiye'de Tarım Ürünlerine Yönelik Dış Satım Teşvikleri Gelişim Yönü Ve Etkileyen Faktörler

Ayhan TUFAN, Cengiz SAYIN

Tüketicinin Korunması Kavramı Ve Konu İle İlgili Gelişmeler

Ahmet TURAN, Mevhibe ALBAYRAK, F. Handan GİRAY

Türkiye’de Zeytinyağı Tüketimi Üzerine Etkili Bazı Faktörlerin Değerlendirilmesi

Bülent MİRAN, Renan TUNALIOĞLU

Bazı Sebze Ve Meyvelerde Fiyat Fleksibilitesi İle Portakalda Geçişkenlik Geçişkenlik Esnekliği Tahmini

A. Ali KOÇ

Türkiye'de Fındığın Üretim Ve Pazarlamasında Fiskobirlik Ve Özel Sektörün Rolü

Murat SAYIL, Adnan ÇİÇEK

Pazarlama Araştırmalarında Kümeleme Yönteminin Uygulanması

İbrahim GÜNEY, Hasan VURAL, Hülya BOZYOKUŞ

Tarımsal Pazarlamada Pazar Bilgilerinin Toplanması Ve Yayılmasında Yeni Yaklaşımlar

Mithat DİREK , Mücahit PAKSOY

Vadeli İşlem Piyasaları Ve Bir Piyasalarda İşlem Gören Tarımsal Ürünlere İlişkin Uygulamalar

Günay GÜNGÖR, İ. Hakkı İNAN

Avrupa Birliğinde Gıda Tüketim Yapısındaki Gelişmeler

Hasan VURAL, Orhan YAVUZ

SAYISAL YÖNTEMLER VE BİLGİSAYAR YÖNTEMLERİ

Doğrusal Programlama Yöntemiyle En Düşük Maliyetli Ergin Ve Damızlık Alabalık Karma Yemlerinin Saptanması Ve Fiyat Değişikliklerinin Optimal Çözümlere Etkisi

İlknur KUMKALE, İ. Hakkı İNAN

Tütünde Destekleme Ödemeleri, Fiyat Ve Üretim Miktarındaki Şok Değişmelerin Olası Sonuçları

Bülent MİRAN, Sevtap GÜLER

Belirsizlik Koşullarında Kesikli Rassal Programlama İle Karar Alma: Menemen Örneği

Bülent MİRAN, Özlem KARAHAN

Tarım Ekonomisi Alaninda Bilgisayar Kullanım Etkinliği Sorunlar Ve Öneriler

Aykut Gül, Kasım ŞAHİN, Onur ERKAN

Tarımsal Ürünlerin Bölgelere Göre Dağılımının Faktöriyel Analizi

İbrahim GÜNEY, Hasan VURAL

Samsun İli Terme İlçesinde Çiftçilerin Risk Davranışlarının Belirlenmesi

Vedat CEYHAN, H Avni CİN EMRE, Kürşat DEMİRYÜREK

(bu bildirinin PDF dosyası bulunamamıştır)

TARIMA DAYALI SANAYİ

Türkiye'de Gıda Sanayiinin Tarıma Dan Alı Sanayi İçindeki Gelişimi, SorunlarıVe Çözüm Önerileri

Mehmet BÜLBÜL, Erdoğan GÜNEŞ, Ergen ORHAN

Türkiye'de Dış Satıma Yönelik Gıda Sanayinin Sektörel Durumu Ye Geleceği

Bahaattin ÇETİN, Sertaç GÖNENÇ, Şule BUDAK

Mandıralarda Yapısal Ye Ekonomik Sorunların İşletme Yapılarına Etkileri

Kasım ŞAHİN, Oğuz YURDAKUL

Sektörler Arası Input-Output İlişkileri Açısından Türkiye'de Tarım Tarıma Dayalı Sanayi Kesimi

Osman KARKACIER, Sibel GÜLSE

Organizasyonlarda Toplam Kalite Yönetimi Ve İnsan Kaynaklarının Etkisi

İlknur KUMKALE, Hakkı İNAN

Trakya Bölgesinde Bitkisel Yağ Sektörünün Ekonomik Yapısı Ve İşleyiş

Safak AKSOY, Hakkı İNAN, Giilen ÖZDEMİR, Okan GAYTANCIOĞLU', Ahmet KUBAŞ Canan SAĞLAM, Ömer AZABAĞOĞLU

Gıda Endüstrisinde “İnnovasyon” (Yenilik) Kaynakları

Saadet İYİDOĞAN

Kırmızı Biber İşleyen Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Yapısı, İç Ve Dış Pazara Yönelik İşleme Stratejileri

Mithat DİREK, Mustafa ÇAKAN

ULUSLAR ARASI TARIM POLİTİKALARI

Türkiye-Ab Gümrük Birliği Ve Tarım Ürünleri Ticareti

Meral GÜNDÜZ YİLMAZ

AB İle Gümrük Birliğine Gidilmesinin Türkiye’de Tarımsal Girdi Sanayiine Etkileri

Canan ABAY

1980 Sonrası Serbest Piyasa Ekonomisi Uygulamalarının Türk Tarımına Etkilerinin Gümrük Birliği Sürecinde Değerlendirilmesi

A. Nuray CEBECİ, O. Murat KOÇTÜRK

Gatt Ve Gb'nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretimize Olası Etkileri

M. Ali TESBİ

Gümrük Birliği'nin Türkiye'nin Makarnalık Buğday Ve Mamulleri Dış Ticareti Üzerine Olası Etkileri

Mehmet BOZOĞLU, Vedat CEYHAN

Gümrük Birliği Sürecinde Tarım Sektörü-Gıda Sanayii İlişkileri

Canan ARIKBAY

Gatt Uruguay Round’un Sonuçları Dünya Ve Türkiye Tarım Ürünleri Ticaretine Olası Etkileri

Orhan YAVUZ, Bülent GÜRBÜZ

Gatt İlkeleri Çerçevesinde Türk Tarım Politikalarının Değerlendirilmesi ve Yeniden Şekillendirilmesi Zorunluluğu

M. Necat ÖREN

Gatt: Tarım Anlaşması Ve Avrupa Topluluğu Yaş Meyve Ve Sebze Politikası

Fuat BUDAK

Gümrük Birliği Ve Gatt Öncesinde Zeytinyağı İle Önemli Bitkisel Yağların Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Renan TUNALIOĞLU, Halil FİDAN, Erdoğan GÜNEŞ

Türkiye Ve AB Ülkelerinde Karma Yem Sanayinin Ekonomik Yapısı Gümrük Birliğinin Yem Sanayimize Olası Etkileri Ve Bunun Hayvancılığa Yansımaları

Halil FİDAN, Erdoğan GÜNEŞ

Gümrük Birliğinin Tarıma Etkileri Ve Çözüm Önerileri

Aydın GÜREL

TARIMSAL YAPI VE POLİTİKA

Türkiye'de Tarım Kesimine Yönelik Politikalar Ve Kullanılan Araçlar

Oğuz YURDAKUL, Nejat ÖREN

Türkiye'de 1986 Yılından Sonra Tütün'de Uygulanan Alım Sistemlerinin Karadeniz Bölgesi Tütüncülüğüne Yaptığı Etkilerin İncelenmesi

Kemal ESENGÜN, Murat SAYILI

Üretim Fazlasının Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Alternatiflerin Türkiye Tütüncülüğünde Uygulanabilirliği

Orhan YAVUZ, Kenan PEKER, Avni BİRİNCİ, AtillaKESKİN

Tarımda Verimlilik, Ziraat Mühendislerinde İşsizlik. Araştırmalarda İstatistik Sorununun Çözümüne Yönelik Bir Model Denemesi

Yaşar UYSAL

Türkiye Hayvancılık Sektöründe Bölgeler Arası Yapısal Değişmelerin Ekonometrik Analizi

Fahri YAVUZ, Atilla KESKİN

Tarımsal Sektör Modelleri Ve Türkiye'deki Uygulamaları

Hülya GÖRSÜN

Türkiye Tarımının Üretim Yapısında Değişim Ve Değişimin Kaynakları

Haydar ŞENGÜL

Türkiye Tarımında Küçük İşletme Sorunu Üzerine

Tayfun ÖZKAYA

Mevcut Gelişmeler Işığında Gelecekte Türkiye'de Tarım İşletmelerinin Büyüklüğü Üzerine Bir Değerlendirme

Ergün ŞİMŞEK, Temur KURTASLAN

KIRSAL KALKINMA

Türk Ekonomisinin Gelişmesinde Tarım Sanayi İlişkilerinin Rolü Ye Tarımın Sanayi Sektörü İle Entegrasyonu

Bahri KARLİ, Yusuf ÇELİK, Sadettin PAKSOY

Doğu Anadolu Bölgesi Tarım Sektörü Ne Yerilen Teşvik Belgeli Yatırımların Genel Bir Değerlendirmesi

İbrahim YILDIRIM, Beşir KOÇ, Tufan BAL

Türkiye'de İzlenen Kırsal Kalkınma Stratejilerinin Değerlendirilmesi

İbrahim YILMAZ

Kırsal Kalkınmada Katılımcı Kırsal Değerlendirme

Ahmet SALTIK, Bülent GÜLÇUBUK

Türkiyedeki Kırsal Kesim Kadınlarının Sosyo-Ekonomik Konumları Ve Kırsal Kalkınmaya Katılımları

Müge KANTAR, Onur ERKAN

Cumhuriyet Döneminde Köy Kalkınmasına Yönelik Çalışmalar Ve Kamu Örgütlenmesi

Ahmet TOMAR

Kırsal Alan Kalkınmasında Kırsal Sanayi Ye Türkiye İçin Gerekliliği

Bülent GÜLÇUBUK, Gürkan EREL

Çeşitli Ülkelerde Devlet Yardımları, Bölgesel Kalkınma Programları Uygulayan Bazı Ülkelerden Örnekler Ye Türkiye'deki Durum

Hakkı ÇİFTÇİ

Karabezirgan Köyünün Sosyoekonomik Yapısı Ve Trakya’da Kırsal Bölgede Kalkınmayı Engelleyen Faktörler Ye Çözüm Önerileri

Aydın GÜREL

Tarımsal Faaliyetler Açısından Kemalpaşa Örneği İle Köy Kadını

Osman Gökçe

Kırsal Kalkınmada Karma Sistemlere Bir Örnek Bergama-Kozak Yöresi Çamfıstığı Tarım İsletmeleri

Fevzi BİLGİN

Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatiflerinde Kooperatif Ortak İlişkilerinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği)

Nuray KIZILASLAN, A. Zafer GÜRLER, Halil KIZILASLAN

Tokat İli Kazova Yöresinde Üreticilerin Tarım Kooperatiflerinden Yararlanma Durumları Ve Eğilimleri Üzerine Bir Araştırm

Ünal KAYA, Kemal ESENGÜN

Trakya'da Uygulanan Arazi Toplulaştırmalarının Kırsal Alanda Verimliliğe Etkileri

Erol ÖZKAN, Aydın GÜREL

TARIMSAL YAYIM

Çiftçilik Sistemleri Araştırması Yaklaşımının Tarımsal Yayım Acısından Değerlendirilmesi Ve Türkiye'de Uygulanabilme Olanakları

Orhan ÖZÇATALBAŞ, Onur ERKAN

Türk Tarımsal Yayım Sisteminde Değişim İhtiyacı

Taner KUMUK, Cemal TALUĞ

Kırsal Kalkınma Projelerinde Teknik Eleman Ve Çiftçi Eğitimi

Ziya YURTTAŞ, Tecer ATSAN

Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarımsal Yayımda Kamu Ve Özel Sektör

Dilek BUDAK

Kamu Tarımsal Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesinde Karşılaşılansorunlar Ve Etkin Bir Değerlendirme İçin Öneriler

Orhan ÖZÇATALBAŞ, Yaşar GÜRGEN

Türk Tarımında Sosyal Güvenlik Ve 2925-2926 Sayılı Yasaların Erzurum İlindeki Uygulaması

Fahrettin KORKMAZ

Çukurova Bölgesindeki Köy Araştırmaları (Kadıköy/Adana)

Mustafa SOYSAL

TARIMDA ÖRGÜTLENME VE KAMU HİZMETİ

Arazi Toplulaştırmasının Sosyo-Ekonomik Yararları Ve Bitkisel Üretim Değeri Üzerine Etkisinin Fonksiyonel Analizi

Adnan ÇİÇEK

Türkiye’de Toprak Toplulaştırması İlk İlgili Kamu Kuruluşlarının Uygulamaları Ve Eşgüdümü

Sema GÜN

Cumhuriyet Döneminde Çiftçi Örgütlenmesine Yönelik Politikaların Değerlendirilmesi

O. Murat KOÇTÜRK, A. Nuray CEBECİ

Kırsal Kesime Yönelik Kamu Hizmetlerinin Organizasyonu: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Tarımsal Üretimi Geliştirme Proje Örneği

İ.Hakkı İNAN, Hasan GÜNGÖR, Günay GÜNGÖR, E. Recep ERBAY

Kırsal Kesime Yönelik Kamu Hizmetlerinin Organizasyonu Ve Gap Örneği

Atilla ATAMAN

Türkiye'de Tarımsal Proje İlk İlgili Kamu Kuruluşlarının Tarım Kesimine Yönelik Uygulamaları

Ahmet ÇIKIN, İlkay DELAL

Sözleşmeli Tarım Ve Önemi

Erkan REHBER

Türkiye'de Sözleşmeli Üretim Yapan Ve Yapmayan İşletmelerin Yapısal Özllikleri

Emin ERGUN, Faruk KARALAR