Kongre Kitabına Ait Ciltleri İndirmek İçin Tıklayınız..
samsun_cilt_I

samsun_cilt_II

samsun_cilt_III

İÇİNDEKİLER

DOĞAL KAYNAKLAR, ÇEVRE, EN ERJİ  EKO NOMİSİ  VE PO Lİ Tİ KALA RI

Bafra  İlçesinde  Çevre  Amaçlı  Tarım  Arazilerin  Korunması  Programının  Değerlendirilmesi   ve İy i Tarım
Uy gulamalarının Etkilerinin Sürdürülebilirliği
H. Türkten, G. Ay dın Ery ılmaz, V. Cey han, O. Kılıç3

Barajlar ve Yeniden İskanın Tarıma Etkileri: Samsat Örneği
Z. Güler, D. Çırakoğlu10

Biy oçeşitliliğin Korunmasında Kadınların Rolü
Z. Çelik16

Düny ada ve Türkiy e’de İy i Tarım Uy gulamalarının Gelişimi
G .  Ö ner  A ba,  Ş.  Iş ın

Erzurum’da Bitkisel Üretim Yap an İşletmelerde Tarım ve Tarımdışı Çevre Bilinci
S.  K adioğlu,  G .  T aş ğin,  B.  K adioğlu,  C.  K araman 26

Farklı Sosy o-Ekonomik Koşullardaki Üreticilerin Çevresel Tutumunun Belirlenmesi: Ege Bölgesi Örneği
H .  Ece  Salalı,   E.  A t ış ,  Y.  A ky  üz 32

M uğla İli M ilas İlçesinde Arıcılık Faaliy etinin Sürdürülebilirliliği  Üzerine Bir Değerlendirme
F. Çukur40

Tarıma Day alı Enerji Politikası Analizi ve Yenilenebilir  Enerji Kay nağı Olarak Algler
G. Karakaş, G. Erdal, H. Erdal, K. Esengün48

Tarımın Sürdürülebilirliği  Açısından Sulama Amaçlı Barajlar ve Üretici Beklent ileri: Yortanlı Barajı Örneği
S. Engindeniz, E. Atiş, G. Saner, G. Öztürk Coşar54

Türkiy e ve Düny ada Enerji Tüketimi ve Gelişmişliğin  Analitik Olarak İncelenmesi
B. Ay y ıldız, İ. Emiroğlu,  A. Z. Gürler,  H. G. Doğan,  A. Çiçek64

Türkiy e’de Büy ükbaş Hay vansal Atıklardan Biy ogaz Üretim Potansiy eli
A. Zan Sancak, K. Sancak, M . Demirtaş, D. Dönmez, E. Ay gören, Ş. Kalanlar, S. Arslan74

Türkiy e’de Gübre Tüketimindeki Değişimler
O.Sedat Subaşı, A. Ay dın, O. Uy sal, M . Demirtaş81

Türkiy e’deki Yenilenebilir  Enerji Kay naklarının Sürdürülebilirliği  Üzerine Bir Çalışma
B. Ay y ıldız, A.Zafer Gürler,  D. Ağcadağ, H. Gökhan Doğan,  N. Akboğa88

Yerel Tohumların Korunması İçin Katılımcı Ey lem Araştırması: İzmir, Karaot Köy ü ve Yöresi
Z. Çelik97

Yeşil Ekonomi Çerçevesinde Küresel T arımının Geleceği
H. Hurma106

GIDA  GÜVE NCE S İ  VE  GÜVENLİĞİ

Adana İli M erkez İlçelerinde Tüketicilerin Dondurulmuş Gıda Tüketimi Alışkanlıkları
B. Özer, C. Akbay117

Avrup a Birliği Gıda Güvenilirliğinde FVO
Ç. Kurtar, S. Gün122

Azerbay can’da Global G.A.P Tarım Uy gulamalarının Gıda Güvenliği Bakımından Değerlendirilmesi  , Azersun Örneği
F. Polat128

Dış Ticarette Gıda Güvenliğinin Önemi ve Güven İnşa Etmenin Çözüm Yolları
Y. Oraman132

Küresel Gıda Güvenliği Endeksi ve Türkiy eSAYFA
N. Yürekli Yüksel, A. Zan Sancak, G. Keskin, D.  Dönmez, Ş. Kalanlar, E. Ay gören, F. Canik139

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği
E. İkikat Tümer, B. M iran145

Tüketicilerin Gıda Güvenliği Farkındalıkları ve Gıda Güvenliği Sertifikalı Süt ve Ürünlerini Satın Alma
Niy etleri
M . Bozoğlu, Chung L. Huang, Wojciech J. Florkowski, B. Kılıç Top uz, N. Alhas Eroğlu150

Türkiy e’de İy i Tarım Uy gulamaları’na Yönelik Politikalardaki Gelişmeler
Y. Ataseven158

Türkiy e’de Sulama Alanlarının Genişlemesi ve Gıda Güvencesi
T. Kıy maz, A. Bay aner166

Yoksulluk ve Gıda İsrafı Sarmalı
C. Özdilek Dölekoğlu, S. Gün, F.Handan Giray172

Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi İle Gıda M ühendisliği Bölüm Öğrencilerinin  Gıda Güvenliği Algıları ve
Etkiley en Faktörlerin Analizi
E. Top gül, A. Özalp , S. Yılmaz, İ. Yılmaz183

İKLİM  DEĞİŞİKLİĞİ

Küresel İklim Değişikliğinin  Türkiy e’de Tarımsal Üretime Etkileri ve Çözüm Önerileri
G. Eren Yalçın, F. Öcal Kara195

Türkiy e’nin Tarım Kay naklı Sera Gazı Emisy onlarındaki Durumu
G. Uzel, S. Gürlük200

KIRSAL KALKINMA

AB M ali Yardım Politikası Yap ısı, Tarım ve Kırsal Kalkınmay ı Destekleme Kurumu Açısından
Değerlendirilmesi
İ. Bülent Gürbüz, N. Erdem Bedel209

Amasy a İli Boy alı Köy ü Kiraz Üretimi ve Tarımsal Kalkınma Koop eratifi
G. Erdal, A. Çallı, G. Karakaş, M . Balcı218

Ant aly a İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin  M evcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
G. Ateş, M .Nisa, M . Yelboğa, C. Say ın,223

Antaly a İlinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından (KKYDP) Yararlanan  İşletmelerin
Genel Yap ısının İncelenmesi
Y. Taşcıoğlu, C. Say ın231

Arazi T op lulaştırma Çalışmalarının  Kırsal Kalkınmay a Etkilerinin Değerlendirilmesi  (Eskişehir – M erkez /
Gündüzler Örneği İle)
M . Türker, K. Eren, Z. Parlak240

Avrup a Birliği Ülkelerinde Kırsal Kalkınma Göstergeleri (2007-203)
A. Özden, G. Armağan, Y. Barış Şimşek247

Ay dın İli Tarım Sektörünün Girişimcilik Yönüy le Değerlendirilmesi
B. Horasan, G. Armağan256

Doğada Kendiliğinden  Yetişen M antarların Aile İçi Öztüketimdeki Yerinin Sap tanması ve Gelir Arttırmadaki
Rolü
H. Karahan, C. Başdar, İ. Bülent Gürbüz265

Kalkınma Ajanslarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü
S. Er,  T. M etin, Ş. Kalanlar, İ. Uçum269

Kırsal Alanda Sanay ileşme; S.S. M ursallı Tarımsal Kalkınma Koop eratifi ÖrneğiSAYFA
B. Başaran, İ.Hakkı İnan275

Kırsal Alanda Tarımda Kalkınmanın Sağlanmasında  Kümelenme Yaklaşımı
İ. Uçum, B. Gülçubuk, A. Berk, L. Korkut, H. Saçtı282

Kırsal Alanda Yaşay an Çocukların Gelecek Yaşamları ve Tarım Sektörü Konusundaki Düşünceleri
E. Burcu Cebeci, E. Oruç, T. Kurtaslan290

Kırsal Kalkınma Amaçlı Projelerin Sonuç ve Etkilerinin Değerlendirilmesi
D .  D emir,  K .  D emiry  ürek 300

Kırsal Kalkınma Yaklaşımlarında  Değişim Aray ışları ve T ürkiy e’nin Uy um Kabiliy eti
B.  G ülçubuk 306

Kırsal Kalkınmada Tarımsal Kalkınma Koop eratifleri Daha Etkin Rol Alabilir mi? Başarılı Bir Koop eratif
Örneği
M . Can,  M . Say ılı, Ş. Kalanlar312

Kırsalda Yer Alan M eslek Yüksekokullarına Bakış: Keles Örneği
C.  Baş dar,  H .  K arahan,  İ.  Bülent  G ürbüz 322

Kony a İli M evlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Desteklerinin Değerlendirilmesi*
A .  Ö rs ,  C.  O ğuz 327

Samsun İlinde M ikro Kredinin Kullanılmasını Etkiley en Faktörler
N .  İlkay  A bacı,  K .  D emiry  ürek,  Ç.  Yıldırım,   M  .  Emir 337

Semt Pazarlarında Ürünlerini Pazarlay an Kadın Çiftçilerin Sosy o-Ekonomik Durumları ve Ürünlerinin Fiy at –
Kalite Düzey lerine Bakış Açılarının Analizi: Çanakkale İli Örneği
B.  Everes t ,  S.  T an,  Ö .  Can  N iy  az ,  S.  K ay  alak 346

Tarım Ekonomisi Bilimi Açısından Köy den Kente Göç
E.  G üreş ci 354

Tarım ve  Kırsal Kalkınmay ı Destekleme Kurumu’nun Desteklediği Projelerde Karşılaşılan  Sorunlar
İ.  Bülent  G Ü RBÜ Z 358

Tarımda Kota Uy gulamalarının Kırsal Alanda Yaşay an Roman Kadınların Yoksulluğu Üzerine Etkisi:
Tekirdağ İli İnanlı Köy ü Örneği
İ.  O ğuz ,  D .  Er oğlu 363

Tarımsal Alanda Kadına Yönelik Geliştirilen Projeler ve Değerlendirme
G .  Ö z demir,  E.  Yılmaz ,  F .  Er  Ü lker,  G .  K es kin 371

Tarımsal Üretimde Kadının Rolünün Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma: Bay burt İli Örneği
F .  Yavuz ,  M  .  T erin,  İ.  O kan  G üler,  B.  A kay  ,  G .  D eniz li 379

Türkiy e Avrup a Birliği İlişkilerinde Kırsal Kalkınma Programları Çerçevesinde Uy gulanan M ali Yardımlar
K. Kay a, V. Asoğlu, G. Sevinç,  M . Reşit Sevinç389

Türkiy e’ de Kırdan Kente Göç ve Göçün Aile Üzerindeki Etkileri
G. Sevinç,  K. Kay a, V. Asoğlu,  M . Reşit Sevinç396

Türkiy e’de Kırdan Kente Göçün Tarımsal Üretime Etkileri
İ. Kutlar404

Türkiy e’de Kırsal Alanda Kadın ve Kalkınmadaki Rolü
S. Arslan, A. Zan Sancak, M . Demirtaş409

Üniversite-Sanay i İşbirliği Konusunda Kalkınma Ajanslarının Rolü – Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Örneği
M . Özen, İ. Ethem Şahin418

 S U LAM A   EKO N O M İ S İ

Sulama Göleti Yatırımlarına  Çiftçi Katılımının İncelenmesi (Traky a Bölgesi Örneği)
B. Ay dın, A. Gürel, E. Özkan427

Sulama Suy u Ü cretlendirilmesi Serbest Piy asay a Bırakılabilir mi? Samsun, Antaly a, Çanakkale İli Örnekleri
E. Hazneci, H. Kızılaslan, V. Cey han435

Tarımsal İşletmelerin Su Konusundaki Çap raz Uy um Kriterlerine Uy um Durumu-Kay seri Örneği
B. Yüksel, E. Olhan443

Tokat Artova Yöresinde Uy gulanan Bazı Su Hasadı Yöntemlerinin Yatırım Analizi
G. Altıntaş, Ö. Akar455

Türkiy e’de Tarımsal Amaçlı Su Kullanımı ve Sürdürülebilirliği
A. Aksoy , N. Demir, F. Gökşen Öztürk462

TARIM HUKUKU

Köy lerin ve Kırsal Alanın Yeniden Tanımlanması Sürecinde Tarım Top raklarının Kullanımı Ve Korunması
S. Gün473

Samsun İlinde Tarım Arazilerinin Bölünmesinin Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlar
A. Ahmet Yücer , M . Demirtaş, A. Altun, A. Çelik, Y. Şaçli, M . Kilci479

Tarımsal Amaçlı Kullanılan 2B Arazilerinin Satışına Yönelik Hukuki Yap ılanma, Uy gulama Süreci ve
Karşılaşılan Sorunların Antaly a Örneğinde İncelenmesi
İ. İp ek Kavasoglu, C. Say ın, O. Sav487

 TARI M D A  ARAŞ TI RM A,  G ELİ Ş Tİ RM E  VE  İ N O VAS YO N  

Ay dın İlinde Tarıma Day alı Gıda Sekt öründeki İşletmelerde Yöneticilerin  Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki
Farklılıkların Belirlenmesine  Yönelik Bir Araştırma
R. Tunalıoğlu, F. Çobanoğlu, M . Cankurt, G. Çınar, M . Karataş Özkan, T. Bektaş, J. Howell, Ç. Yavuz497

Düny a’da Tarım Ekonom isi Eğitiminin Gelişimi Işığında Türkiy e’de Tarım Ekonom isi Eğitiminin Geleceği
İ. Hakkı İnan507

İzmir ve M anisa İllerinde Zey tin Yetiştiren İşletmelerde Yeniliklerin  ve Ar-Ge Çalışmalarının  Benimsenme
Düzey leri ve Etki Değerlendirmeleri
F. Öztürk, M . Yalçın520

Tarım Ekonomisi Öğrencilerinin  Bölüm Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir
Çalışma
N. Demir, E. Kadanalı, N. Ertek, V. Dağdemir531

Tarım Sektöründe Bilgi Ekonomisinin Baş Aktörü: İnovasy on
F. Gözgü537

Tarımsal Kalkınmanın Yeni ve Yenilikçi Araçlarından “Agrop arklar”: Bir Alan Çalışmasından Çarp ıcı
Sonuçlar
A .  K ep  oğlu,  B.  G ülçubuk 540

Türkiy e’de Tarımsal Ar-Ge Destek Programının Değerlendirilmesi
A .  A hmet  Yücer,   M  .  D emirt aş ,  R.  D emirt aş ,  M  .  K an,  A .  Şahin,  M  .  K üçükcongar 550

Türkiy e’de T arımsal Araştırma, Yay ım Politikalarının Gelişimi ve T arımsal Ar-Ge Harcamaları
O .Sedat  Subaş i,  M  .N ecat  Ö ren,  O .  U y  s al,  M  .  D emirt aş 560

 TARI M  İ Ş LETM ECİ Lİ Ğ İ

Ankara İli Sığır Besi İşletmelerinde Kırmızı Et M aliy etinin Belirlenmesi
S. Er, A. Özçelik571

Aydın İlinde Çiftçilerin Çilek Üretim Kararına Etkili Faktörler Üzerine Bir Analiz
N. Tok, M . Cankurt, A. Seçer, M . Kantar Davran576

Bingöl İlinde Küçükbaş Hay van İşletmelerinin Yap ısal Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
S. Kızıloğlu,  E. Karakay a584

Bitkisel Üretimde Girdi Kullanımı ve Üretimde M ey dana Gelen Değişmeler
C. Karaman, S. Kadıoğlu,  G. Taşğın, B. Kadıoğlu596

Buğday Üretim M aliy etleri ve Üreticilerin Çeşit Tercihleri; Ankara İli Hay mana İlçesi Örneği
R.  T aş cı,  C.  O ğuz 606

Elazığ İli Kay ısı Üretiminde Etkinliğin Belirlenmesi
M  .  K ülekçi,   R.  D önmez ,   M  .  G üler 614

Gıda Güvenliği Yönünden Aflatoksinler ve Bitkisel Üretimde Aflatoksin Kay naklı Ürün Kay ıp ları
G .  A t eş ,   O .  Sav 621

Giresun İlinde Fındık Yetiştiren İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi
E. Sıray , F. Özdemir, Ö. Duy ar, H. Erol, M . Say ılı, Y. Akçay626

Hatay İlinde Süt Üretiminin Ekonometrik Analizi
A. Semerci, O. Parlakay , A. D. Çelik632

Iğdır İlinde Büy ükbaş Hay vancılık İşletmelerine Karlılığı Artırma Yolları Üzerine Bir Araştırma
K. Şahin, Y. E. Ertürk, K. Karadaş,  İ. Yılmaz641

Iğdır İlinde Yem Bitkileri Üretimine Karar Vermede Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir
Araştırma
K. Şahin, İ. Hosaflıoğlu646

İzmir’de Açıkta Sivri Biber Üretiminin Ekonomik Analizi
C. Başaran, S. Engindeniz651

Kahramanmaraş İlinde Çiftçilerin Gübreleme Alışkanlıklarının  Belirlenmesi
N. Kızılaslan, H. Kızılaslan, S. Candemir660

Kahramanmaraş İlinde Pamuk Üretimi İle Buğday Üretiminin Karşılaştırmalı Analizi
S. Candemir, Z. Bay ramoğlu667

Kırsal Kesimde Alternatif Yatırım Alanı: Süt Keçisi Yetiştiriciliği
S. Engindeniz 1, K. Uçar671

Kocaeli M erkez İlçedeki Çiçekçilerin Girişimcilik Profilinin Sap tanması Üzerine Bir Araştırma
B. Ay dın Can, E. Torun, M . Ünal, A. Durğan Dbey s680

Kony a İli Çumra İlçesindeki Domates Üretiminde Domates Güvesinin (Tuta absoluta) Sosy o -Ekonomik
Etkilerinin Değerlendirilmesi
A.Haşim Keskin, Z. Karakay acı688

Oğlaklarda Süt T üketimi Kısıtlamasının Besleme M aliy etine Etkisi
G. M ısır, C.Tölü, B. Coşkun,  H. I. Akbağ693

Organik Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretiminde Farklı Dönemlerde Yap rak Alma Uy gulamalarının
Üretim M aliy etleri Üzerine Etkileri
F. Ateş, S. Karabat698

Organik ve Konvansiy onel Süt Üretimi Yay gınlaştırılmasının  Karşılaştırılmalı İrdelenmesi: Gümüşhane İli
Örneği
N .  D oğan,  S.  K ız ıloğlu 702

Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde Şarap lık Üzüm Üretimine Yönelik Ekonomik Karşılaştırmalar
H. Uy sal, G. Saner, F. Ateş, A. Yağcı,  S. Karabat706

Samsun İli Bafra İlçesinde Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik AnaliziSAYFA
Ş. Şili, O. Gündüz714

Sürdürülebilir Tarım ve Çiftçi Hakları Açısından Türkiy e’de Tohumluk Sorunu
T. Özkay a720

Sürdürülebilir Ürün Yönetimi Açısından Bölge Bazlı M asraf Unsurlarının Değerlendirilmesi (Buğday – Arp a
Örneği)
A. Zan Sancak, D. Dönmez, A. Demir, E. Ay gören, N. Yürekli Yüksel, S. Arslan728

Şanlıurfa ve M ardin İllerinde Buğday Yetiştiriciliği Yap an Çiftçilerin Çeşit Seçimindeki Bilgi Düzey lerinin
Belirlenmesi
Ş. İp ekçioğlu, M .Sami Bay raktaş, Ş. Büy ükhatip oğlu, T. M onis737

Şanlıurfa ve M ardin İllerinde Buğday Yetiştiriciliği Yap an Çiftçilerin Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Önerileri
Ş. İp ekçioğlu, Ş. Büy ükhatip oğlu, M .Sami Bay raktar, T. M onis743

Tarımda Konvansiy onel Üretim ile İy i T arım Uy gulamalarının Karşılaştırılması:  Çanakkale İlinde Şeftali ve
Kiraz Örneği
D. Aktürk, F. Savran, Ö. Can Niy az748

Tarımda Yap ısal Eşitlik M odelinin U y gulanması: Trakt ör Kullanım M emnuniy eti
M . Cankurt, B. M iran756

Traky a Bölgesinde Buğday , Ay çiçeği, Şekerp ancarı ve Çeltik Üretiminde M aliy et ve Gelir Göstergelerinde
Değişim ve Eğilimler
E. Özkan, B. Ay dın765

Türkiy e Arıcılığının  Gerçek Durumunun Değerlendirilmesi
M . Emir, V. Cey han, A. Güler773

Türkiy e’de Tarım Ekonomisi Araştırmalarındaki Örnekleme Uy gulamalarının Değerlendirilmesi
İ. Yılmaz785

Yalova İlinde Kesme Çiçek Üreticilerinin Ürün Çeşidi ve Girdi Temini Açısından Karar Verme Süreçlerinin
Karşılaştırmalı Analiz Yönt emleriy le İrdelenmesi
M . Öztürk B. M iran792

 TARI M  Ü RÜ N LERİ  TALEP  VE  Fİ YAT  AN ALİ ZLERİ

Buğday ın Arz Duy arlılığı: Traky a Bölgesi Örneği
G .  U nakıt an,  D .  İ.  A bdikoğlu 805

Dinamik Ekonometrik M odeller İle Süt Teşvik Primi, Fiy atlar ve Süt Üretimi İrdelenmesi
S. Kay alak, B. Everest, Ö. Can Niy az, S. Tan811

Gap Bölgesi’nde II.Ürün M ısır’ın Üretim M aliy etinin Tesp iti Üzerine Bir Araştırma
A. Çıkman, T. M onis, Ş. İp ekçioğlu, Ş. Büy ühatip oğlu819

Gap Bölgesi’nde Pamuk Üretim M aliy etinin Tesp iti Üzerine Bir Araştırma
T. M onis, Ş. İp ekçioğlu, A. Çıkman, H. Ay dın822

Gap Bölgesi’nde Sulu Koşullarda Yetiştirilen Buğday ın Üretim M aliy etinin Tesp iti Üzerine Bir Araştırma
T. M onis, A. Çıkman, Ş. İp ekçioğlu, M . S. Bay raktar826

Geçmiş Fiy atlar İle Fark Ö deme Sisteminin Pamuk Ü retimine Etkisi
O. Orkan Özer, A. Özçelik, S. Kay alak830

Tahıl Ürünleri Üretim M iktarlarının Eş-Büt ünleşme Yönt emi ile Analizi
R. Figen Cey lan, H. Kızılay , M . Nisa M encet Yelboğa836

Türkiy e’de Et Türleri Tüketim Harcamalarında Rol Alan Faktörlerin Çoklu Heckman Seçicilik  M odeli İle
Belirlenmesi
İ. Okan Güler, A. Bilgiç, M . Terin, F. Yavuz843

Türkiy e’de Karp uz Üretimi ile Karp uz Fiy atı Arasındaki İlişkinin Ekonometrik AnaliziSAYFA
D. İlkay Abdikoğlu, G. Unakıtan854

ARI M  VE  G I D A  PO Lİ Tİ KAS I

2023 Tarım Vizy onunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Örneği
E. D emir, T. Atsan863

Asp ire Uy gulanan Tarımsal Desteklere İlişkin Üreticilerin Bilgi Düzey lerinin Asp ir Üretimi Üzerine Etkisi
U. İlkdoğan, E. Olhan870

Avrup a Birliği’nin  Yeni Ortak Tarım Politikası
Ç.Yıldırım, İ.Dellal

877

Bursa İlinde Küçükbaş Hay van Yetiştiriciliğinde  Hay van Refahı Sağlamada Üretici Yaklaşımı
S. Gürlük, E. Özkan

886

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü M üdürlüğü 2023 Vizy onu
C. K araman, T. Atsan

893

DTÖ İleri Tarım M üzakerelerinde Pamukla İlgili Gelişmelerin Türkiy e Pamuk Sektörü Açısından
Değerlendirilmesi
B. Özalp , M . Necat Ören902

Koy un Yetiştiriciliği Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma: Doğu ve Güney doğu Anadolu Bölgesi Örneği
M . Terin, A. Aksoy , İ.Okan Güler911

Sürdürülebilir Tarım, Organik Tarım, Yeşil Pazarlama Kavramları, İlişkileri ve Küreselleşme İçindeki Yeri
F. Pezikoğlu917

Tarım İşletmelerinde Top rak Analizi Yap tırmanın Destekleme Ödemeleri, Doğal Kay nak Kullanımı ve Ürün
M aliy etleri Yönünden Etkileri: Ankara İli Polatlı İlçesi Örneği
A. Özçelik, H. Tay y ar Güldal923

Tarım Politikalarındaki Liberalleşme Eğilimleri  Kap samında T ürkiy e ve Avrup a Birliği Politikalarının
Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma
C. Karaman, F. Yavuz929

Tarımda Ürüne Özel Yerel ve Bölgesel Politikalar Oluşturulabilir mi? Isp arta ve Gül Örneği
N. Yürekli Yüksel, Ş. Kalanlar, A. Demir Keskin, F. Canik, E. Ay gören938

Tohumluk Dış Ticaret Politikalarının Sektör Üzerine Etkileri
O. Sav, C. Say ın947

Türkiy e’de Asp ir Üretimini Artırabilecek Politikaların Tesp iti
U. İlkdoğan, E. Olhan953

Türkiy e’de Enflasy on-İşsizlik İlişkisinin Analizi
G. Unakıtan, B. Türkekul963

Türkiy e’de İşlenmiş Organik Tarım Ürünleri Konusunda Bir Değerlendirme
E. Gürel, A. Z. Gürler,  M . Ay y ıldız969

Türkiy e’de Şeker Sanay inde Yaşanan Değişiklikler: Nişasta Bazlı Şeker ve Şekerp ancarı Şekeri
S. Kony alı976

Türkiy e’de Tarımsal Büy ümenin Kay nakları: 1980-2010 Dönemi
S. Artık, C. Abay985

Türkiy e’de Tarımsal Desteklemelerin Tarla Bitkileri Üretim Desenine Etkilerinin Analizi
S. Aşcı, A. A. Koç, A. Bay aner, E. Vorotnikova991

Türkiy e’de Tohumculuk Sektörünün M evcut Durumu
H. Erdal 1004

Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Gelişimi
K. Hazneci, V. Cey han1011

Türkiy e’de Yem Bitkileri Üretimi ve Uy gulanan Destekleme Politikaları
A. Semerci1021

Uluslararası Kuruluşların Gıda Fiy at Krizi Değerlendirmeleri
A. Karadağ Gürsoy , F. Handan Giray1025

 TARI M D A  Rİ S K,  BELİ RS İ ZLİ K  VE  YÖ N ETİ M İ  

Ankara, Çorum ve Kay seri İllerinde Çiftçilerin Risk Yönetimi ve Tarım Sigortası Uy gulamaları
R. Taşcı, S. Karabak, R. Demirtaş, B. Gülçubuk1035

Düny ada ve Türkiy e’de Tarım Sigortalarındaki  Gelişmelerin Düşündürdükleri
Ö. Karahan Uy sal, G. Saner, B. Engürülü, Z. Naseri1042

Isp arta İlinde Üreticilerin Bitkisel Ürün Sigortası Uy gulamalarına Yaklaşımı
D. Karamürsel, M . Emre, F.P. Öztürk, H.C. Sarısu, Ö.F. Karamürsel, R.A. Emre, G. Öztürk, A. Altıntaş1051

Tokat-Kazova Yöresinde Tarım Sigortası Yap tırma Konusunda Farklılık Gösteren İki Köy ün Karşılaştırması
E. Oruç, G. Durmuş, A. Altıntaş1060

Türkiy e’de Tarım Sektöründe Risk Yönetimi
B. Engürülü, M . Demirtaş, Y. Şaçli1068

Üretici Göz üy le Tarım Sigortası Uy gulamaları: Antaly a Örneği
B. Say ın, M . Ali Çeliky urt, N. Kay a1077

 TARI M D A  VERİ M Lİ Lİ K,  ETKİ N Lİ K  VE  TEKN O LO Jİ

Antaly a İli Seralarında, Yap ı ve Üretim Teknolojileri Envanteri
A. Koçak, C. Say ın1087

Çiftçi Kay ıt Usulü Bilgi Sistemine Day alı Veri Top lama T ekniğini Kullanarak Pamuk İ şletmelerinde Etkinlik
Analizi: Harran Ovası Örneği
T. Işgın, R. Özel, H. Subaşı, F. Öcal Kara1093

Erzurum İli Büy ükbaş Hay vancılık İşletmelerinin Etkinlik Analizi
A. Şanal,  H. Bay ram Işık1105

Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sisteminin Ekonom ik Analizi
Ş. Yılmaz, H. R. Özçalık, A. Öter, O. Ay doğan1113

Harran Ovası’nda II. Ürün Susamın Anıza Ekim M ekanizasy onunun Ekonomik Yönden Karşılaştırılması
A. Çıkman,  T. M onis1120

Türkiy e Tarımında Teknik Etkinlik: M eta Analizi
N.Alhas Eroğlu,  M . Bozoğlu, B. Kılıç Top uz1124

Türkiy e Tarımını Konu A lan Etkinlik ve Verimlilik  Çalışmalarının  İncelenmesi
A. Özden1129

 TARI M S AL  Fİ N AN S M AN

Türkiy e Tarımının Finansmanında Tarımsal Krediler: Özel Bankalar Açısından Bir Değerlendirme
M . Artukoğlu, H. Adanacıoğlu,  M . Koçtürk, E. Güneş1139

Yeni Bir Kredi Kay nağı Olarak Tarımsal Kredi Kartlarının Benimsenmesine – Yay ılmasına Etki Eden Faktörler
F. Savran1142

 

S    U  ÜRÜNLER İ  EK O NOMİSİ

İstanbul İli (M armara Denizi Sahil Şeridi) Deniz Balıkçılığında  Faaliy ette Bulunan Tekne Sahip lerinin Sosy o –
Ekonomik Yap ıları


SAYFA

 

H.Güngör, G. Güngör, K. Benli1153

ARI M D A  İ Ş  G Ü CÜ  Pİ YAS AS I

Seracılık  Bölümü Öğrencilerinin  Eğitimi Üzerine Bir Araştırma
K. Şahin, H. Akdeniz1161

Tarımda İş Güvenliği Kavramı ve Üretici Yaklaşımları: Çine İlçesi Örneği
F. Karaman, F. Çobanoğlu, H. İbrahim Yılmaz1164

Türkiy e Tarımsal İstihdamında Gelişmeler: Hedefler ve Gerçekleşmeler
A .  Çelik,  H .  A r,   M  .  K ilci,   M  .  D emirt aş 1174

Türkiy e’de M evsimlik Tarım İşçisi Çocuklar
M  .  K ant ar  D avran,  M  .  R.  Sevinç,   A .  Seçer 1184

ARI M S AL  Ö RG Ü TLEN M E

Düny ada Grup Tarımı Uy gulamaları ve Türkiy e Tarımı Açısından Değerlendirilmesi
D. Yücel Engindeniz1195

Gülbirlik Ortaklarının Koop eratiften Beklentileri
H. Çelik Ateş, T. Ermi, M .Çağla Örmeci Kart1204

Hay vancılık Sektöründe Faaliy et Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin M evcut Durumu: Türkiy e Örneği
B. Everest, M . Yercan1212

Iğdır İli Tarım İşletmelerinde Örgüt lenme Bilincinin Belirlenmesi
K. Karadaş, K. Şahin, E. Ertürk, O. Demir1221

Koop eratiflerde Denetim ve Tekirdağ İli Saray İlçesi Örneği
F .  K araorman,  G .  Ö z demir 1227

Samsun İlindeki Tarımsal Üretici Örgütlerinin Yap ısal Sorunları ve Çözüm Önerileri
M  .  A y  doğan,  A .  Yulafcı 1232

Tarım Kesiminin Örgütlenmesinde Koop eratiflerin Önemi
H. Vural 1240

Türkiy e’de Tarımsal Üretici Örgüt lenmesindeki Gelişmeler
M . Demirtaş, M . Kilci, R. Demirtaş, Y. Şaçli1245

Türkiy e’de Tarımsal Üretici Örgütlenmesine Genel Bakış
U. Sağlam,   İ. H. İnan1250

Uşak İlindeki Üreticilerin Tarımsal Üretici Örgütlenmesi ve Sorunları Hakkındaki Bilgi Düzey leri
U. Sağlam,  İ. Hakkı İnan1255

Üretici Bakışıy la Tarım Kredi Koop eratifleri: Afy onkarahisar İli Dinar İlçesi Örneği
F. Özdemir, H. Burak Ağır,  H. İbrahim Yılmaz, İ. Boz1261

Yeni Nesil Koop eratifler ve Türkiy e’de Tarımsal Koop eratiflerin Sorunlarının Analizi
A. Özalp , İ. Yılmaz1266

TARIMSAL PAZARLAMA

Akademisy enlerin Fonksiy onel Gıdalara Yönelik Algılarının  ve Tutumlarının Belirlenmesi: Doğu Akdeniz
Bölgesi Üniversiteleri Örneği
A. Seçer, M . Kantar Davran,  N. Tok, F. Emeksiz, C. Akbay , N. Tap kı1277

 

Ay çiçek Yağı Satın Alım Yerlerini Etkiley en Faktörlerin Belirlenmesi ( Tokat İli Örneği )SAYFA
N. Kızılaslan, C. Hanedar,  R. Kızıloğlu, T. Ünal, H. Kızılaslan1286

Coğrafi İşaret Tescilli Geleneksel Ürünlerde İzlenebilirlik: Ankara İli Örneği
K. Taşdan, M . Albay rak, K. Albay rak1292

Coğrafi İşaretli Gemlik Zey tinine İlişkin Tüketici Tercihleri: Kahramanmaraş Kent M erkezi Örneği
Y. Ay top , A. Şahin1301

Çocuk Nüfusta Gıda Tüketimi ve Bilinçlilik  Düzey inin Değerlendirilmesi
M  .  G öks el  A kp  ınar,  S.  G ülcan 1309

Dış M ekân Süs Bitkileri Yetiştiricilerinin  Bitkileri Pazarlama Yönt emlerinin ve Bilgi Sistemlerinin
Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği
E. Torun, B. Ay din Can1316

Enerji İçecekleri Tüketim Davranışları: Antaly a İli Örneği
B. Özkan, G. Akp ınar, S. Karaman, M . Cey lan1326

Et ve Et Ürünleri Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizminin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği
E.  K adanalı,   N .  D emir,  V.  D ağdemir,   E.  A ş kan  T uran 1333

Gıda Ürünleri Ticareti İçerisinde Organize Perakendeciliğin  Artan Öneminin İncelenmesi
M  .Ö mer  A z abağaoğlu,   A .  K oy  un 1340

Hazır Su Tüketiminde Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Tokat İli Örneği)
H .  K ız ılas lan,  T .  Ü nal,  R.  K ız ıloğlu,  C.  H anedar,  N .  K ız ılas lan 1344

Helal Gıda Sertifikası ve Dış Satımdaki Rolü
B. Erdal, Ş. Turhan, P. Ay dın, C. Sip ahioğlu1351

Iğdır İlinde Tüketicilerin Tavuk Eti ve Balık Tercihlerini Belirley en Faktörler
Y. Erdal Ertürk, K. Karadaş, K. Şahin1356

Isp arta’da Lavant a Üretimi ve Pazarlaması
S. Bozkıran, F.Handan Giray1365

İzmir İlinde Yerel Tarımsal Ürünlere İlişkin Tüketici Tercihlerinin Analizi: Bir Analitik Ağ Süreci Uy gulaması
A.Nur Şahin, B. M iran1369

Kanatlı Eti Üreten Firmaların Tedarik Zinciri Yönetimi Uy gulamaları ve Tedarikçi Seçimleri Üzerine Bir
Araştırma
B. Keskin, N. Demirbaş1378

Kony a İli M erkez İlçelerde Açık Süt T üketimi Üzerine Yap ılan Eğitim Çalışmasının Değerlendirilmesi
M . Direk, İ. Gemiz1386

M arket M arkalı Ürünlerin Tercihini Etkiley en Faktörlerin Analizi: Çanakkale İli Örneği
Ö. Can Niy az, B. Everest, S. Kay alak, S. Tan1392

Samsun’da Gübre Üreten ve Pazarlay an Firmaların Yap ısal Sorunları ve Çözüm Önerileri
G. A y dın Ery ılmaz, O . Kılıç1399

Sofralık Zey tin Üretimi ve Pazarlama Stratejileri: Bursa İli Örneği
P. Ay dın, Ş. Turhan, B. Erdal1403

Tarım-Gıda Ürünleri Pazarlamasında Rekabet Unsuru: Lojistik
S. Tüzün Rad, S. Polatöz1409

Tarımsal Ürünlerde Doğrudan Pazarlama Kavramı ve Pazarlama Etkinliği Açısından Dolay lı Pazarlama ile
Karşılaştırılmalı Analizi: İzmir İli Urla İlçesi Balıklıova Köy ü Örneği
H. Adanacıoğlu1418

 

TRA-2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır İlleri)’nde Süt Sığırcılığı  Yap an İşletmelerin Üretim ve
Pazarlama Olanaklarının Araştırılması

SAYFA

 

İ. Yılmaz, K. Karadaş, K. Şahin, M . Sarı, K. Önk1428

Tüketicilerin Organik Ürün Algısı: Kay seri İli Örneği
H. Burak Ağır,  N. Poy raz, H. İbrahim Yılmaz, İ. Boz1434

Tüketicilerin Süt Tüketim Tercih M odellerini Temel Alan Pazarlama Taktik ve Stratejilerinin Belirlenmesi:
Erzurum İli Örneği
Y. Top cu, D. Baran, G. Denizli1440

Türkiy e Elma Endüstrisinin Rekabet Gücünü Artırma Olanaklarının Araştırılması
F. Pınar Öztürk, A. Yücer,  M . Demirtaş,  N. Kap lan, D. Karamürsel,  M . Emre, G. Öztürk, E. Kaçal, İ. Eren1451

Türkiy e Yaş Kay ısı Üretimi ve İhracatı
M . Temel M . Öztürk1459

Türkiy e’de Kesme Çiçek Sektörü, Pazarlama Organizasy onları Ve Tüketici Eğilimleri
G. Güngör, B. Gencer, H. Güngör1465

Türkiy e’de Kuruy emiş Sektörü ve Tüketicilerin Satınalma Davranışları: Tekirdağ İli Örneği
D. Çağla. Turan, H. Güngör, G. Güngör1474

Türkiy e’de Sarımsak Üretimi Ve Dış Ticareti
M . Öztürk, M . Temel1481

Türkiy e’de Seçilmiş  Bazı İllerde Ceviz Yetiştiriciliğinin  Üretim ve Pazarlama Yap ısı
F. Pezikoğlu, M . Öztürk, İ. Tosun, Y.Akça1488

Türkiy e’de Tarımsal Pazarlamada M arka Olgusu
G .  Saner,  D .  G üler,  S.  Saner 1496

Yaş M ey ve Sebze Ürünlerinde Uluslararası Pazarlara Yönelim Düzey i: Antaly a ili Top tancı Hal Örneği
B.  Ö z kan,  M  .  G öks el  A kp  ınar,  E.  İlbas mış ,  S.  G ülcan 1503

Yeni Bir Gıda Tüketim Alışkanlığı Olarak Slow Food (Yavaş Yemek) Hareketi
M  .  P aks oy  ,  B.  Ö z demir 1510

ARI M S AL  S AN AYİ  VE  O RG AN İ ZAS YO N U  

Ay dın İlindeki Zey tiny ağı İşletmelerinin Çevre Duy arlılıklarının Belirlenmesi
R. Yıldırım, R. Tunalıoğlu1523

Gıda Sanay iinde Yeşil Ekonomi ve Uy gulamaları
E. Güneş, B. Keskin, T. Kıy maz1528

Tarımsal Sanay i İşletmelerinin Ziraat Fakülteleriy le İlişki ve İşbirliğinin  Belirlenmesi ve Geliştirilme
Olanakları: Kahramanmaraş Örneği
R. Uğur, İsmet Boz1533

Türkiy e’de M ey ve Suy u Üretim Sektörü
E. Ay gören, A. Z. Sancak,  E. Akdağ,  M . Demirtaş,  D. Dönmez, K. Sancak, A. Demir1540

ARI M S AL  VERİ  S İ S TEM LERİ

Anadolu’da Tarımsal Kültürün Kay ıt Altına Alınması
A. Yulafci, M . Demirtaş1551

Doğrusal Programlama Problemlerinin Çöz ümüne Yönelik Bir Bilgisay ar Yazılımı Geliştirilmesi
F. Yılmaz, H. Hurma1555

ARI M S AL  YAYI M  VE  Bİ LG İ  S İ S TEM LERİ  

Çevre ve Üretici Dostu Tarım Sistemleri Nasıl Yay gınlaştırılabilir?
A .  K aranlık 1565

Ege, M armara ve Akdeniz Bölgeleri Bağcılık  İşletmelerinde Üreticilerin Yenilikleri Benimsemeleri Üzerine Etkili Olan D eğişkenlerin Belirlenmesi
S. Karabat, H. Uy sal, M . Ali Kiracı,  F. Pezikoğlu, O. Sedat Subaşı, M . Sacit İnan, Y. Savaş1570

Erik Üreticilerinin Yay ım Faaliy etlerini İzleme Durumu
D. Karamürsel, F. Pınar Öztürk, M . Emre, O. Sedat Subaşı, Ö. Faruk Karamürsel, İ. Eren, G. Öztürk1576

Fındık Yetiştiriciliği Konusunda Yay ım Faaliy etinde Çalışan Personelin M evcut Durumu ve Sorunlarının
Belirlenmesi
E. Sıray , R. Akman, H. Esin Savran, Ö. Duy ar, F. Özdemir, A. Göğüs, M . Say ılı1582

Hay vancılık Yap an Çiftçilerin M era Islah Çalışmalarına  Katılımlarının Etkisi: Kay seri İli Örneği
C. Cevher, B. Altunkay nak, H. Tatlıdil1592

Isp arta İli Eğirdir İlçesi Kovada Kanal Bölgesi’nde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK)
Programının Benimsenmesi ve Yay ılması
G. Öz, İ. Boz1599

İhracata Yönelik Kiraz Üretimi Yap ılan Bazı İllerde Yeniliklerin  Benimsenmesinde Etkili Fakt örler
F .P ınar  Ö z t ürk,  D .  K aramürs el,  M  .  Emre,  H .Cumhur  Sarıs u,   İ.  Eren,  A .  Yulafçı,   R.A li  Emre 1606

Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesinde Çiftçilerin Zirai İlaç Kullanımı, M evcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri
E.  A lben,   İ.  Boz 1614

Organik Tarım Üreticilerinin Teknik -Ekonomik Sorunları, Bilgi Kay nakları Ve Organik Tarım Üretici
Birliğinin  Etkisi (Ilgın Köy ü Örneği)
S.  A kın,  A .  K ara,  V.  P irinç,  F .  Ö cal  K ara 1622

Particip ation M odel in Social Forestry (M azandaran Forests, Iran)
A. Rezvanfar, E. Faham,  T. Shamekhi 1628

Şanlıurfa İli’nde Tarımsal İlaç Bay ilerinin Çalışmaları ve T arımsal Yay ım İlişkisi
F .  Ö cal  K ara,  G .  Eren  Yalçın,   T .  Iş gın,  R.  Ö z el,  S.  A kın,  H .  A kbaş ,  B.  Es er 1638

Tarımsal İlaç Kullanımında Yay ım Yaklaşımları:  Edirne İli Çeltik Üretimi Örneği
A. Gürel1643

Türkiy e’de Kadın Çiftçiler Tarımsal Yay ım Projesi Çalışmaları
M . Demirtaş, R. Demirtaş, N. Kaleli, F. Pınar Öztürk, O.Sedat Subaşi, A. Zan Sancak1647

Türkiy e’de Tarımsal Yay ım Programlarının Hazırlanması ve Geliştirilmesinde İzleme-Değerlendirmenin
Önemi
M  .  D emirt aş ,  R.  D emirt aş ,  A .  Z an  Sancak,   A .  Yulafçı,   H .  Baliç 1657

Türkoğlu İlçesinde Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
A. Sever, İ. Boz1666

 U LU S LARARAS I  TARI M  VE  Tİ CARET

Avrup a Birliği Tam Üy eliğinin Türkiy e Buğday Sektörüne Bölgesel Etkilerinin Analizi
O. Demir, F. Yavuz1675

Avrup a Birliği Üy elik ve Katılım Sürecinde M ali Yardımların Tarım Sektörü Çerçevesinde Değerlendirilmesi
R. Figen Cey lan1682

Box-Jenkıns M odeli Yardımıy la Fındık Fiy atının Tahmini
O .  O rkan  Ö z er,  G .  G ül  Yavuz 1689

Düny a Tarım Ürünleri Piy asalarının Değişen Dinamikleri ve Türkiy e’nin Rekabet Gücü
B.  T ürkekul,  C.  A bay 1695

Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Bir Fırsat Alanı: Serbest Bölgeler
K .  T aş dan, U .  İlkdoğan 1705