TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ (TED) TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1. Derneğin Adı? Tarım Ekonomisi Derneği? Kısaca ?TED? dir. Merkezi Konak?dır.

DERNEĞİN AMAÇLARI

Madde 2. Derneğin amacı, Tarım Ekonomisi, Tarım Politikası, Tarımsal

İşletmecilik, Tarımsal Pazarlama ve Tarımsal Yayım ile ilgili her türlü

bilimsel, teknik, ekonomik ve uygulama konuları ile ilgilenmek, bu dallarda

çalışanların meslek içi dayanışmalarını sağlamak, çıkarlarının korunmasına yardımcı olmak, bireysel gelişimlerini sağlamaktır.

Madde 3. Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için

a) Dergi, kitap, bülten vb. yayınlar yapar.

b) Konferans, seminer, toplantı, inceleme gezisi, yemek, çay, gibi toplantı ve organizasyonlar düzenler

c) İlgili konularda bilimsel araştırma ve incelemeler yapar ve özendirir.

d) Yayınlanmış araştırma ve incelemelerden üyelerin daha kolay yararlanmasını sağlar

e) Kendisine aktarılan konuları inceler, projeler hazırlar, danışmanlık görevini yapar

f) Diğer ülkelerde ilgilendiği konularla ilgili gelişmeler ve çalışmaları

izler, üyelerine aktarır. Bu amaçla girişimlerde bulunur

Madde 4. Dernek siyasetle uğraşmaz

DERNEK KURUCULARI

Madde 5. Dernek aşağıda bildirilen 7 kişi tarafından kurulmuştur.

Adı, Soyadı Baba adı Doğum yeri Uyruğu Mesleği Ev adresi İmza

Emin IŞIKLI Faik Çevril,1944 T:C. Öğretim 1784 Sokak

Üyesi No.7/7

Karşıyaka / İZMİR

Sadi Tayfun Mahmut İzmir, 1949 T.C. Öıretim 1688 Sokak

ÖZKAYA Rahmi Üyesi No.18/1

Karşıyaka / İZMİR

Ayhan ÇIKIN Mustafa Çazkırlar T.C. Öğretim 159 Sokak Yatağan,1946 . Üyesi No.12/10

Bornova / İZMİR

Ahmet Göker Ömer Faruk Denizli,1940 T.C. Öğretim Ege Üniv.

ELBEK Görevlisi Lojmanları Atlas Apt. D 7. Bornova / İZMİR

Şule ERSÖZ Şahabettin Akhisar,1964 T.C. Ziraat 493 Sokak No.13/A

Hatay / İZMİR

Ela ARDIÇ Mehmet Yılmaz Kırşehir,1963 T.C. Ziraat 1735 Sokak No.1/3

Karşıyaka / İZMİR

Göksel ARMAĞAN Şahin Aydın, 1966 T.C. Ziraat Erzene Mah. Kazımkarabekir Cad.46-5

Bornova / İZMİR

ÜYELİK

Madde 6. Derneğin asal ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a) Asal üyeler: Dernekler yasasında yazılı koşullara sahip, tarım

ekonomisi, tarım politikası, tarımsal işletmecilik, tarımsal kooperatifçilik,

tarımsal pazarlama ve tarımsal yayım alanlarında çalışan kişiler derneğe asal

üye olabilirler. Yönetim kurulu başvuruların üyeliklerini 30 gün içinde karara

bağlamak zorundadır.

b) Onursal üyeler: Dernekler yasasında yazılı koşullara sahip olan ve

derneğin çalışmalarına yardımcı olan kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal

üye olabilirler. Onursal üyelerin genel kurulda oy hakkı yoktur. Ancak dilek ve

isteklerde bulunabilirler.

1.Maddi hakları kullanma erkine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunanlar

önceden izin almaksızın derneğe üye olabilirler.

Yabancıların derneğe üye olabilmeleri için T.C. yurttaşlarında aranan

koşullar dışında, o yabancının Türkiye?de oturma hakkına sahip olması

gereklidir. Onursal üyelik için Türkiye?de oturma koşulu aranmaz.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 7. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye

istediği zaman üyelikten çıkabilir. Bunun için üye bir dilekçe ile yönetim

kuruluna başvurur. Çıkma isteğinin bildirildiği ayı izleyen ilk aybaşından

itibaren üye dernekten çıkmış sayılır.

Madde 8. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda

bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.

Madde 9. Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.

Madde 10. Bu tüzükte yazılı yükümlülükleri yerine getirmeyenler ile

derneğin amacına aykırı hareket edenler, dernek yönetim kurulu kararı ile

dernekten çıkarılır. Çıkarma kararına karşı ilk genel kurulda itiraz edilebilir. Genel kurul kararı kesindir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 11. Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır:

a) Genel kurulca saptanacak ve üyelerden her ay alınacak aidatlar. ilk

genel kurula kadar aylık aidat 1000 TL?dir.

b) Bağış ve yardımlar.

c) Sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler.

d) Derneğin amacıyla ilgili inceleme, teknik yardım, yayın ve benzeri

çalışmaların karşılığı elde edilecek gelirler.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 12. Derneğin organları Şunlardır.

a) Genel kurul

b) Yönetim kurulu

c) Denetleme kuruluİhtiyaç duyulursa genel kurul kararıyla başka organlarda kurulabilir.

Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev. yetki ve

sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURUL

Madde 13. Derneğin asal üyelerinden oluşan genel kurul normal olarak

yılda bir kez aralık ayı içinde toplanır.

a) Genel kurul toplantısının yeri, tarih, saati ve gündemi toplantıdan en

az 15 gün içinde yöresel bir gazete ile duyurulur. İlk toplantıda çoğunluk

sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati de

duyuruda belirtilir. iki toplantı tarihi arasındaki süre bir haftadan az iki aydan çok olamaz.

b) Toplantı günü,saati, yeri ve gündemi ile toplantıya katılacak üyelerin

listesi, toplantı gününden en az 15 gün önce yörenin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 14. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya

dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü genel kurul

toplantısı yapılır. Denetleme kurulu veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği

üzerine, yönetim kurulu en geç bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırır.

TOPLANTI YERİ

Madde 15. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

GENEL KURULUN İŞLEYİŞİ

Madde 16. Genel kurul toplantısının açılabilmesi için, genel kurula

katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının bulunması gereklidir.

ilk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıya katılan üye sayısı

dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 17. Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde

yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki

adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 16. maddedeki koşullar

sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu

başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından

açılır. Açılıştan sonra başkanlık divanı seçilir. Toplantı sonunda bütün

tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde 18. Genel kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin isteği ile başka konular da gündeme alınır.

Madde 19. Genel kurulda kararlar hazır bulunanların yarısından bir fazlasının oy çokluğu ile alınır.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20. Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim kurulunun sunduğu çalışma raporunu, mali raporunu ve bütçesini görüşüp karara başlamak.

b) Denetleme kurulunun raporunu incelemek ve karara varmak.

c) Yönetim kurulu, denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek

d) Yönetim ve denetleme kurulunu aklamak veya haklarında gerekli

işlemlerin yapılmasına karar vermeke) Derneğin tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapmak, Tüzük değişikliği

gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği

üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülür. Tüzük değişikliğine karar

verme yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur.

f) Derneğin feshine karar vermek

g) Şube açılmasına veya mevcut şubelerin kapatılmasına karar verilmesi

YÖNETİM KURULU VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 21. Genel kurulca bir yıl süreyle görev yapmak üzere 5 asil ve 5

yedek üye seçilir. Seçim gizli oyla yapılır.

a) Yönetim kurulu seçiminden sonra yapacağı ilk toplantıda aralarında

gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman seçerek görev bölümü yapar.

b) Yönetim kurulu en az iki ayda bir kez ve çoğunlukla toplanır.

Toplantıda başkan, başkan bulunmadığı takdirde başkan yardımcısı o da

bulunmadığı takdirde sekreter başkanlık yapar.

c) Kararlar çoğunlukla alınır.

d) Yönetim kurulu toplantısına özür belirtmeden üst üste üç koz ve her ne

ıekilde olursa olsun altı kez katılmayanlar istifa etmiş sayılırlar.

Madde 22. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de

getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul

mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim

kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve

soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri uyruğu ve ev

adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 24. Yönetim kurulunun diğer görev ve yetkileri şunlardır.

a) Genel kurulca alınacak kararları uygulamak, derneğin işlerini genel

kurulun yol göstermesi ve tüzük bağlamında yürütmek.

b) Dernek amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere her türlü faaliyette bulunmak,

c) Derneğin çalışma raporunu mali rapor ve bütçesini hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak,

d) Genel kurulun toplantısını sağlamak,

e) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek

Madde 25. Başkan yardımcısı başkanın bulunmadığı zamanlar onun görevini yapar.

Madde 26. Sekreter, derneğin görevleri ile ilgili büro işlerini yapar.

Madde 27. Sayman, derneğin mali belgeleri ve para işlerini düzenler gelirlerin toplanmasını sağlar.

DENETLEME KURULU

Madde 28. Genel kurulca bir yıl süre ile görev yapmak üzere 3 asil 3 yedek denetim kurulu üyesi seçilir.

a) Denetim kurulu yönetim kurulunca tutulan defter ve hesapları inceler ve denetler.

b) Genel kurula yıllık faaliyetler hakkında rapor verir,c) Dernek işlerinin ana tüzükte belirtilen amaçlara aykırı olarak

yürütüldüğünün anlaşılması veya mali bakımdan zorunluluk görülmesi halinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

DERNEKTE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Madde 29. Dernek aşağıda yazılı defter ve kayıtları tutmakla yükümlüdür.

a) Üye kayıt defteri

b) Karar defteri

c) Gelen ve giden evrak defteri

d) Gelir ve gider defteri

e) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri

f) Demirbaş defteri

g) Alındı belgesi kayıt defteri

Bu madde de sayılan defterler noterden tasdikli olacaktır.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 30. Derneğin feshi 2908 sayılı Dernekler kanununun 55. maddesindeki

esaslar dahilinde yürütülür. Derneğin feshi halinde her türlü para ve mallar

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümüne kalır.

Madde 31. Bu tüzükte bulunmayan hususlarda dernekler kanunu ve Medeni kanunun hükümleri uygulanır.