ÇAĞRILI  BİLDİRİ

Genişleme Sürecinin Avrupa Birliği Tarımı Ve Ortak Tarım Politikasına Etkisi

Gülcan ERAKTAN     

TARIM POLİTİKASI

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde İzlenen Tarım Politikaları: Başlıca Kısıtlar, Farklılıklar ve Uyum Önerileri

Cengiz SAYIN, Ayhan TUFAN

AB’ nin Tarımsal Destekleme Politikasındaki Son Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Aday

Ülkelere Ve Türkiye’ye Etkileri

Ayşe UZMAY, Emin IŞIKLI

Uluslararası Tarım Politikalarının Türkiye’de Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sistemlerinde

Meydana Getirdiği Değişimler

Mevhibe ALBAYRAK, Bülent GÜLÇUBUK, Erdoğan GÜNEŞ

Avrupa Birliği’nde EUREPGAP Uygulamaları ve Yaş Meyve ve Sebze İhracatımıza Olası

Etkileri

Cengiz SAYIN, M. Nisa MENCET, Yavuz TAŞÇIOĞLU

Tarımsal Destekleme Politikalarının FEOGA Çerçevesinde Ortak Tarım Politikasına Uyumu

Üzerine Bir Çalışma

Fahri YAVUZ, Sibel TAN, Renan TUNALIOĞLU, İlkay DELLAL

Doğrudan Gelir Desteği Uygulamasının GAP Alanı Tarımsal Yapı ve Gelirlerine Etkileri

M.Necat ÖREN, Turan BİNİCİ

Türkiye’de Şeker Politikalarının Şekerpancarı  Üretimine  Etkileri:  Ankara İli  Polatlı  İlçesi

Araştırması

Erdoğan GÜNEŞ, Sema GÜN, Bülent GÜLÇUBUK, Emine OLHAN

Şeker Kanununun Üreticiye Yansıması: Konya Bölgesi Örneği

Cennet OĞUZ, Arzu KAN, Murat KÜÇÜKÇONGAR, (Mustafa KAN

IMF Politikaları Kıskacında Türk Tarımı

Osman FIRAT

Uluslararası Politikalar ve AB’ye uyum Sürecinde Türkiye Tarımının Finansmanı

Erdoğan GÜNEŞ

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde İç Ve Dış Piyasalarda Türkiye Fındık Politikaları

Renan TUNALIOĞLU, Sibel TAN

Türkiye ve AB Tütün Politikaları ve Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yener ATASEVEN

Avrupa Birliği’nde Yaş Meyve ve Sebze Ortak Piyasa Düzenlemesi ve Türkiye’nin Uyum

Yönünde Alması Gerekli Önlemler

Cengiz SAYIN, Yavuz TAŞÇIOĞLU, M. Nisa MENCET

t

 

 

KIRSAL KALKINMA

 

Kırsal Kalkınmada Sorunlar Ve Yeni Yaklaşımlar

AyşenOLGUN                                                          

Türkiye’de Kırsal Kalkınmada Köykent Yaklaşımı Ve Bazı  Ülkelerde Uygulanan Benzeri
Modeller

Beşir KOÇ, Aykut GÜL

Uluslararası Tarım Politikalarının Türkiye’de Kırsal Yoksulluk Üzerine Etkileri               

Bülent GULÇUBUK

AB’ne Aday Ülkelerin Tarım Sektörünün Birliğe Uyumunda Uygulanan SAPARD Projesi ve

Konunun Türkiye Açısından Genel Bir Değerlendirilmesi

Erdoğan OKTAY, Tayfun ÇUKUR

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Kırsal Alandan Göç Etme Eğilimini Etkileyen    Faktörlerin

Fahri YAVUZ, Adem AKSOY, Yavuz TOPÇU, Tuğba EREM

Orta Fırat Havzasındaki Havza Rehabilitasyon Projesi Uygulama Alanlarında Üreticilerin Sosyo

Ekonomik Özellikleri İle İlgili Bir Araştırma

Erol ÖZKAN, Bahadır ARSLANKURT, Ayla ALTUN, Atila ALTINTAŞ Ferhat ŞELLİ

Kırsal Alandan Kentlere Göçü Etkileyen Faktörler: Adana Örneği                                      

Mecbure ASLAN, İsmet BOZ

Kırsal Kalkınmada Yeni Perspektifler.                                                                                                                          Fatma Handan GİRAY, Ayşegül AKIN, Sema GÜN

Kırsal Kesimdeki Üreticilerin Gelirini Artırmak İçin Alternatif Olanaklar: Ege Bölgesinden Arıcılık Örnek Olayı

Gamze SANER, Sait ENGİNDENİZ, Figen ÇUKUR

TARIMSAL   İŞLETMECİLİK

Yeni Dönemde Tarımın Finansmanında Bir Model Önerisi

Gürkan EREL, Cehle ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU

 

Türkiye’de Yasalar ve Uluslararası Kuruluşların İlkeleri Çerçevesinde Kamulaştırma Süreci ve Bedel Takdiri: Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Örneği

Harun TANRIVERMİŞ, Nursun DOĞRU

 

Hayvan Sigortası Yaptırmış İşletmelerde Risk ve Risk Yönetimi Algılamaları               

Damla ÖZSAYIN, Bahattin ÇETİN

 

Çoruh Havzasındaki Tarım İşletmelerinin Yıllık Gelirlerini Etkileyen Çiftçi ve Tarım İşletmesi Özelliklerinin Ekonometrik Bir Analizi

                    Vedat DAĞDEMİR, Hediye KUMBASAROĞLU, Fahri YAVUZ

 

Türkiye?de Başlıca Geleneksel ve Organik Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi ve Organik Tarımın Geliştirilmesine Yönelik Yaklaşımlar

Harun TANRI VERİM İŞ, Rasih DEMİRCİ, Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Ahmet ERKUŞ

 

 Türkiye Tarımında Gap(Good Agricultural Practies)  Uygulanabilirliği ve Tarım    Ürünleri Ticaretine Olası Etkileri                                                                                       Sertaç DUMAN,Mücahit PAKSOY,Harun Tanrıvermiş

 

Eğirdir Yöresi” Elma Yetiştiriciliğinin Durumu ve Sorunlarının  Belirlenmesi  İle Ekonomik  Yönden Değerlendirilmesi

Dilek KARAMÜRSEL, F.Pınar ÖZTÜRK,Gökhan ÖZTÜRK,Suat KAYMAK,İsa EREN,Hüseyin                

AKGÜL

 

Dünya Transgenik Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi   Mısır Tarımında             

                    Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri

Erkan AKTAŞ

Devekuşu Üretimi Ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

İlknur KUMKALE, İ.Hakkı İNAN

Konya İlinde Kaliteli Kaba Yem Üretimini Etkileyen Ekonomik Faktörlerin İstatistiksel Analizi                                                                                                                                         Ufuk KARADAVUT, Aşır GENÇ, Çetin PALTA

KANTİTATİF YÖNTEMLER

Türk Tarımında Girdi Kullanım Düzeyindeki Değişimin Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırılması

                    Cahit KARAGÖLGE, Murat KÜLEKÇİ, Hediye KÜMBASAROĞLU

Karadeniz Bölgesindeki Alabalık İşletmelerinde Ekonomik Etkinlik

V.CEYHAN, H.A. CİNEMRE, M. BOZOĞLU, K. DEMİRYÜREK, O. KILIÇ

Sosyal   Bilimlerde   Kategorik   Verilerin   Analizinde   Kullanılan   Bazı   İstatistik   Tekniklerin Karşılaştırılması

                     Duygu AKTÜRK, Ferhan SAVRAN, Taner KUMUK

Talep Analizlerinde Tek ve Çok Denklemli Modellerin Tahmini: Problemler ve Çözüm Önerileri

                    Cuma AKBAY

Kesikli-Sürekli  Modellerde  Marjinal  Etkilerin  ve Talep  Esnekliklerinin  Tahmin  Edilmesi: Hanehalkı Gıda Harcamaları Üzerine Bir Uygulama

                    Enver ORHAN, Cuma AKBAY, İsmet BOZ, Serhan CANDEMİR

Erzurum   Merkez   İlçe   Köylerindeki   Çiftçilerin   Tarım   Sigortası   İle   İlgili   Eğilimlerinin

Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Avni BİRİNCİ, Emine İkikat TÜMER

TARIMSAL PAZARLAMA

Türkiye – Avrupa Birliği Dış Ticaret Yapısı ve Gümrük Birliğinin Türk Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Etkileri

Bahri KARLI, Abdülbaki BİLGİÇ

 

Tarımsal Ürünlerin Dış Ticaretinde Karşılaştırmalı Üstünlükler. Türkiye – AB Kuru Meyve Dış Ticareti örneği

Orhan GÜNDÜZ, Gülistan ERDAL, Kemal ESENGÜN

 

Türkiye Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Yapısının Avrupa Birliği’ne Uyum Açısından Değerlendirilmesi                                                                                                                                            Betül SAYIN, Cengiz SAYIN

 

                     Antalya İlinde Turunçgil Meyvelerinin Dışsatımı ve Başlıca Sorunlarının İncelenmesi

C.Feyza KARADENİZ, Burhan ÖZKAN

 

EurepGap Uygulamalarının Türk Yaş Meyve-Sebze Üretimi Ve Rekabet Gücü Üzerine Etkileri                                                                                                                                                Şule TURHAN,Tolga TİPİ,A.Orkun EROL

 

 

Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları

Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi                                                                                            Seval MUTLU, Erkan AKTAŞ, Özlem KARAHAN UYSAL

 

                       Yaş Meyve Sebze ihracatçı Firmalarının Yapısı, Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Mustafa ÖZTÜRK, M.Emin ERGUN, Süleyman ERKAL, Filiz PEZİKOĞLU,Mine UÇAR

 

Avrupa Birliğindeki   Gelişmeler Bağlamında Organik Ürünlerin üretimi ve Pazarlamasında Fırsatlar ve Sınırlılıklar

                    İbrahim YILDIRIM

Fındık Üretiminde Aflatoksin Oluşumunun Önlenmesi Projesinin Ekonomik Rant Analizi

Süleyman KARAMAN

 

AB   Tam   Üyeliğinin   Türkiye’nin   Muz   Üretimi   Ve   Dış   Ticaretine   Olası   Etkilerinin Değerlendirilmesi

                    İbrahim YILMAZ, Neriman KİLİT

 

Konya ili Ereğli İlçesinde Yetiştirilmekte Olan Beyaz Kirazın Dış Ticareti Ve İlçe Ekonomisine Getirişi

                      Cennet OĞUZ, Zuhal ÜNAL

Ulaşım Kolaylıklarının Van Yöresi Tarımına Etkileri

Cengiz ÇAKIR, İbrahim YILDIRIM, Ahmet ŞAHİN

 

Tarımsal Üretimde Pazarlama Riski Yönetiminin AB ve Türkiye’de Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

                    Handan AKÇAÖZ, Burhan ÖZKAN, Hatice KIZILAY

 

Erzurum Merkez İlçede 200 Gramlık Bir Ekmeğin İmalat Maliyeti ve Pazarlama Marjının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

                    Vedat DAĞDEMİR, Emine AŞKAN

 

Avrupa Birliği  Ülkelerinde Turunçgil  Pazarı  ve  Yeni  Üye  Ülkelerin  Katılımı  Sonrasında

Türkiye’nin Durumu

Pervin KARAHOCAGİL, Renan TUNALIOĞLU

TARIMSAL ÖRGÜTLENME

Türkiye’de Tarım Kooperatifleri ile Diğer Üretici Örgütlerinin Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Değerlendirilmesi

                     İ. Hakkı İNAN, Burçin BAŞARAN

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Mesleki Çiftçi Örgütlenmesinin Durumu: TZOB Örneği

O.Murat KOÇTÜRK,Necdet ÖZBİLGİN

Türkiye’de Tarımsal Kooperatifler ve Üretici Birlikleri Tartışmaları ve uygun örgütlenme Modelleri

                     Rasih DEMİRCİ, Harun TANRIVERMİŞ, Haşim ÖZÜDOĞRU

 

Tarımsal Kooperatiflerin Sorunları ile ilgili Bir Değerlendirme ve Bazı Çözüm Önerileri

Zeynep DERNEK,N.Cengiz ESEN,A.Rıza AKTAŞ

 

 

Türkiye ?de Sulama Birlikleri ?Üst Yönetimi? Oluşturulma Süreci ve Bazı AB       Ülkelerindeki  Örneklerle Karşılaştırılması

Nalan YÜKSEL DELİCE ,Muharrem Yetiş YAVUZ

 

Çiğ Süt Pazarlamasında Çiftçilerin Tarımsal Kooperatiflere Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi    (Aydın İli Örneği)                                                                                                                                       Mustafa DOĞANER,Temur KURTASLAN

                      Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Trakyabirlik      

                      Örneği

Gülen ÖZDEMİR, İ.Hakkı İNAN

 

Kuzey   Doğu   Anadolu   Bölgesinde   Çiftçilerin   Kooperatifleşme   Durumu,   Tarımsal   Kredi Kullanımı ve ilgili Problemler

                    Abdurrahman KARA, Sibel KADIOĞLU                                              

 

Türkiye’de Tarımsal Üretici Örgütlenmesi, Avrupa Birliği’ne Uyum Hazırlıkları ve Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

                      Betül SAYIN, Cengiz SAYIN

                    Tarımsal Kooperatiflerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Yakup TURGUT

 

Türkiye’de Kooperatiflerin ILO’nun 193 No’lu Kooperatiflerin Teşviki Tavsiye Kararı’na Uyum Sorunları

                  Gülen ÖZDEMİR, Burçin BAŞARAN

 

                 Tarımsal Üretimde Şirketleşme Koşul ve Olanakları Üzerine Bir İnceleme

 Osman GÖKÇE, Ayşe Durğan DBEYS

                 Türkiye Sulama Birlikleri ve AB Su Yönetim Yönergelerine Uyum Olanakları

                 Nalan YÜKSEL DELİCE, Muharrem Yetiş YAVUZ

 

TARIMSAL SANAYİ

Türkiye Tarımında Özelleştirme Uygulamaları: Süt Endüstrisi Kurumu Örneği

Erkan REHBER, Sertaç DUMAN

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Süt Sektörü Verimliliklerinin Karşılaştırılması

Göksel ARMAĞAN, Altuğ ÖZDEN

Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe Oligopson Gücünün Araştırılması

Selim ADEM HATIRLI, Burhan ÖZKAN

 

Gümrük Birliği Çerçevesinde Gıda Sanayinin Avrupa Birliği Pazarlarına Uyumu Ve Rekabet Gücü

                    Serpil AĞCAKAYA, Mehmet ALAGÖZ, Sinem YAPAR

 

AB’ye   Uyum   ve   Rekabet   Açısından   Türkiye   Gıda   Sanayinde   Kalite   Yönetim   Sistemi Uygulamaları

Mevhibe ALBAYRAK, Erdoğan GÜNEŞ

Avrupa Birliğine Uyum Çerçevesinde Tarıma Dayalı Sanayinin Gelişmesinde Örgütlenmenin Rolü ve Önemi

Semiha KIZILOĞLU

Türk Gıda Sanayiinde Markalaşma Trendleri

Başak CANAN,Şule TURHAN

Coğrafi İşaretler: Tarım ve Gıda Sektöründe Kullanımı

Sertaç DUMAN

Gıda Sanayii İşletmelerinde Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler

Şule TURHAN, Bahattin ÇETİN

Türkiye?de Makarnalık Buğday Üretimi, Makarna Sanayinin Ekonomik Yapısı Ve Eskişehir  İlindeki Durum

Zeki BUDAK

 

Aydın İlinde Süt İşleme Sanayinin Durumu

Göksel ARMAĞAN, Altufc ÖZDEN, Ayşe Deniz ÇARDAK

Türkiye ?de Su Ürünleri Sanayinin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi

 Faruk ADİGÜZEL, Metin AKAY

 

 

TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME

Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma İçin Sürdürülebilir Yayım

Cemal TALUĞ, Dilek ÖZER, Ayşegül AKIN, irene LUCIUS

Tarımsal Yayım Ve Kırsal Kalkınmamda Strateji

Ziya YURTTAŞ

Türkiye’de Yürütülen Tarımsal Yayım Çalışmalarının Eurepgap Belgesi İle İlişkisi

Orhan ÖZÇATALBAŞ, Demet DANIŞ

Çiftçilerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullandıkları Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi

 İsmet BOZ, Cuma AKBAY, Enver ORHAN, Serhan CANDEMİR

Tarımsal Yayımda Eğiticilerin Eğitimi, Geleceğin Yayım Uzmanları Nasıl Olmalıdır?

Orhan YAVUZ,A. Orkun EROL

1000 Köye 1000 Tarımcı Projesi Üzerine Bir İnceleme

Osman GÖKÇE

Konya İli Buğday Üretiminde Yeni Geliştirilen Çeşitler İle Geleneksel Çeşitlerin Kullanım Durumu

                    Hasan ARISOY, Cennet OĞUZ

Van Yöresindeki Kırsal Alanlarda Nüfus ve Eğitime İlişkin Sorunlar ve Bazı Çözüm             

                      Önerileri

                     Ahmet ŞAHİN, Cengiz ÇAKIR, İbrahim YİLDİRİM

 

Kırsal Kadın Konusundaki Araştırmalarda Katılımcı Yaklaşımların Kullanılması

Buket KARATURHAN

Şanlıurfa İlfnde Tarımsal Yayım Hizmetlerinde Kadının Yeri

Fatma ÖCAL KARA, Yaşar AKTAŞ, Tamer IŞGIN

Kuzeydoğu Anadolu’da Tarımsal Yayım Çalışmaları ve ilgili Problemler

Abdurrahman KARA, Sibel KADIOĞLU

Şanlıurfa’da Buğday Tarımının Tarımsal Yayım Açısından Çözümlenmesi

Yaşar AKTAŞ, Fatma ÖCAL, Güzel YILMAZ, Ahmet KUBAŞ

Tokat İlinde Arazi Toplulaştırması Bilinç Düzeyine Etkili Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Tespiti ve Bunların Ekonometrik Analizi

H.Bahadır ARSLANKURT, Atila ALTINTAŞ

Eskişehir İli Alpu İlçesi’nde Arazi Toplulaştırması Yapılan Köylerde Sosyo-Ekonomik Yapı Ve Yeniliklerin Benimsenme Düzeyi

                    Orhan YAVUZ, A. Orkun EROL

 

Tarım Ekonomisinde Bilimsel Makale Yazmak:Zorluklar,Fırsatlar ve Öneriler

Fahri YAVUZ

 

 


                   TARIM VE ÇEVRE

Tarım Çevre ve Enerji Kullanım Etkileşimi

Burhan ÖZKAN, Handan AKÇAÖZ, C. Feyza KARADENİZ, Cemal FERT

Sulama Sisteminin Çevresel Etkilerinin Menemen Örneğinde İncelenmes                                                Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ, Ela ATIŞ, Cihat GÜNDEN, Hüseyin GÜNDOĞDU

                      Avrupa Birliği Sürecinde Sulama Sistemlerinin Yarattığı Katma Değerin Artırılması

Aydın AYTAÇi