ÇAĞRILI   BİLDİRİ

Küreselleşme ve Yatırım Kararlan

İbrahim AKSÖZ

 

KÜRESELLEŞME VE TARIM

 

Küreselleşme ve Türkiye Tarımı :Tehditler veya Fırsatlar                                                                   Tayfun OZKAYA

 

Küreselleşme Sürecinde Türk Tarım Politikalarının Reformasyonu                                                                                   Orhan YAVUZ,Bülent GÜRBÜZ,Nilüfer CENGİZ

 

Ticaret Teorilerinin Küreselleşme Tahminleri ve Tarım Sektörü Açısmdan Bazı Çıkarımlar                                                  Cemal ATICI     

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Pamuk Üretim ve Ticaretinde Rekabet Koşullarının Değerlendirilmesi

İbrahim YILMAZ, Serpil YILMAZ

Küreselleşmenin Kavramsal Çerçevesi Temel Dinamikleri ve Türkiye

Bülent GÜLÇUBUK

Küreselleşme Politikalarının Şeker ve Tütünün Geleceği Üzerine Etkileri

Erdoğan GÜNEŞ, Bülent GÜLÇUBUK

Tütün ve Alkollü İçki Sanayiinde Küreselleşmenin Etkileri: Tekelleşme-Yabancılaşma

Tülay ÖZERMAN

 

 

           TARIM İŞLETMECİLİĞİ

 

Koyunculuk Yapan İşletmelerde Hayvansal Üretimin Değerlendirilme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma: Van İli Örneği

Ahmet ŞAHİN, İbrahim YILDIRIM

Antalya İli Turunçgil Üretiminde Tarımsal îlaç Kullanımının Ekonomik Analizi

Burhan ÖZKAN, Handan VURUŞAKÇAÖZ, C Feyza KARADENİZ

Konya Bölgesinde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilebilme Olanakları

Cennet OĞUZ Hasan ARISOY

Türkiye ‘de Un ve Unlu Mamuller Sanayinin Yeri ve Önemi

V. Ersen GÜN ALP, Tolga TİPİ, Damla ÖZSA YIN

Tarımsal Üretimde Karşılaşılan Riskler ve Uygulanabilecek Stratejiler

Handan VURUŞ AKÇAÖZ, Burhan ÖZKAN

 

 

Kırklareli Yöresi Killi Topraklarında Ayçiçeği Tarımında Farklı Toprak işleme Yöntemlerinin Yakıt Tüketimine ve Maliyete Etkisi

İ. Engin KAYHAN, İbrahim KAMBUROĞLU, Erol ÖZKAN, Ulviye CEBİ,

YılmazBAYHAN, Erkan GÖNÜLOL, BirolKAYIŞOĞLU

Trakya’daki Bazı Sulama Sahalarında Çiftçilerin Sulamaya Eğilimi ve Buna Etkili Sosyo

Ekonomik Faktörler

Erol ÖZKAN, Başak AYDIN, İ.ENGİN KAYHAN

Tarımda Optimum İşletme Büyüklüğünün Saptanması Üzerine Bir İnceleme

Osman GÖKÇE, Hakan ADANACIOĞLU

GAP Bölgesi’nde Tarımsal Girdi Kullanım Analizi

F. Handan GİRA F,   Nusret MUTL L\ Mehmet A ÇIKGÖZ

Türkiye’de Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar

ve Çözüm Yolları

Harun TANRIVERMİŞ, Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Avni BİRİNCİ, Vedat CEYHAN

 Ekonomik Yönden Farklı Gelişmişlik Düzeylerine Sahip Olan Bölgelerdeki Tarım Arazilerinde Karşılaşılan Değer Biçme Sorunları;Tekirdağ Örneği

Harun HURMA, L Hakkı İNAN, Ahmet KUBAŞ, Recep ERBA Y

Kahramanmaraş’ta Fiğ Üretiminin Sürdürülebilir Tarım Potansiyeline Katkıları

Jordan, GNM., Alderson, M., Hail, NW.9 ismet BOZ

VAR (Vektör Otoregresyon) ile Pamuk Fiyatlarının Geleceği

Özlem KARAHAN, Bülent MİRAN

Erzurum Yöresinde Şeker Pancarı ve Rakip Ürünlerin Mekanizasyon ve Üretim Maliyeti

Ramazan ÇAKMAKÇI, Atilla KESKİN

Erzurum Yöresinde Şeker Pancarı Üretim Seyri, Getirişi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Ramazan ÇAKMAKÇI       

Serada Topraksız Kültürle Sebze Yetiştirmenin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Sait ENGİNDENİZ

Türk Gıda Sanayiinin Rekabet Gücü Açısından Değerlendirilmesi

Şule TURHAN                                                                                                                                      

Erzurum İli Sığır Besiciliği  İşletmelerinde İnput Tespiti ve Et Meliyeti Üzerine

Bir Maliyeti Üzerine Bir Araştırma

Yavuz TOPÇU, Semiha KIZlLQĞLU

 

Ege Bölgesinde Organik Tarım Tercihini Belirleyen Çiftçi Özellikleri: Kuru İncir ve

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Örneği                                                                                                                     Zerrin KENANOĞL U, Bülent MİRAN

 

 

Türkiye’de Ekolojik Tarım Ürünleri Üretiminin Ekonomik Yönü ve Geleceği: Ön AraştırmaSonuçlarının Tartışılması

Rasih DEMİRCİ, Ahmet ERKUŞ Harun TANRIVERMİŞ, Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Nurettin

PARILTI, Haşim ÖZÜDOĞRU

 

TARIMSAL  PAZARLAMA

Bursa İlinde Yer Alan Dondurulmuş Gıda Sanayinin Dış Ticarette Karşılaştığı Sorunlar

İ.Bülent GÜRBÜZ, Barış ACAR

Konya İli Selçuklu İlçesi Hanehalkmın Süt ve Süt Ürünleri Tüketim ve Satın Alma

Davranışları

Cennet OĞUZ, Murat KÜÇÜKÇONGAR

Tüketicilerin Yaş Meyve ve Sebze Satın Alma Yerleri Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin

Analizi: Tokat İli Örneği

Cumhur BÜGÜK, Murat SA YILI, Kemal ESENGÜN, Darren M. HUDSON

Türkiye’de Kırmızı Et Piyasası, İşleyiş Şekli ve Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme                 GamzeSANER, Figen KAYA

Toplam Kalite Yönetiminin Tarımsal Kooperatiflerde Uygulanabilirliği:Trakya Birlik Örneği   

İlknur KUMKALE, Lllakkı İNAN

Türkiye’de Gıda Sektöründe Franchising Uygulamaları                                                                              Mücahit PAKSOY, Halil FİDAN

Küreselleşme Sürecinde Tarımsal Pazarlama ve Çevre İlişkileri                                                                       Osman GÖKÇE, Dilek YÜCEL

Türkiye, GAP Bölgesi ve Şanlıurfa’da Pamuğun Üretim Yapısı ve Pazarlama Sorunları                             Özlem Ö. KAÇIRA, Bahri KARLI

Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerin’de Gıda Tüketim Yapısı ve Ekonomik Gelişme

Seda ŞENGÜL, Haydar ŞENGÜL

Türkiyede Dondurulmuş Gıda ve Gelişimi

Abdulkadir TOPALOĞLU, Şefkati GÜLTEN

Erzurum İli Sığır Besiciliği İşletmelerinde Pazarlama Durumu ve Pazarlama Marjı Üzerine

Bir Araştırma

Yavuz TOPÇU, Semiha KIZILOĞLU

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği

Serpil YILMAZ, İbrahim YILMAZ

 

                 TARIM  POLİTİKASI

AB ve Türkiye’de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından

Değerlendirilmesi                                                                                                                                                            İ. Bülent GÜRBÜZ, Orhan YAVUZ

Sosyal Hesaplar Matrisi Modellemesiyle Gelir Dağılımı: Türkiye’nin Dışsal ve İçsel Politikaları              Cemal ATICI

Yeni Şeker Kanununun Türkiye Şeker Sanayiine Etkilerinin İncelenmesi                                                          Sema KONYALI, Okan GAYTANCIOĞLU

Türkiye Üzüm Üretimi Üzerine Tekel İçki Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Olası Etkileri

“Tekirdağ Tekel İçki ve Şarap Fabrikası Örneği

Nalan YÜKSEL DELİCE

 

Türkiye Sütçülük Sektöründeki Değişik Kesimlerin Sektörle İlgili Görüşlerinin Analizi

Vedat DAĞDEMİR, Atilla KESKİN, Sibel TAN, Şafak AKSOY, Fahri YA VUZ

 

Dünyada Transgenik Bitkilerin Üretim ve Ticaretinde Meydana Gelen Gelişmelerin Çeşitli Yönlerden Değerlendirilmesi                                                                                                                                                   Canan AB AY

Türkiye’de Ziraat Odalarının Yeniden Yapılanması                                                                                            Sevgi RAD, Taner KIRAL

Doğrudan Gelir Desteği Projesi ve Bu Projeyle İlgili Yapılmış Yayım Çalışmalarının

Değerlendirilmesi: Akhisar İlçesi Örneği

Ayşen OLGUN, Funda GENÇLER, Özlem ARSLAN

 

IMF İstikrar Politikalarının Türk Tarımına Etkisi                                                                                         Cengiz SAYIN,M.Nisan MENCET M

 

Destekleme Fiyat Politikalarının Tarımsal Yapı ve Üretim Deseni Üzerine Etkileri                                              Orhan YA VUZ, L Bülent GÜRBÜZ, A. Orkun EROL

GATT Tarım Anlaşması ve Türkiye Tarımına Etkileri                                                                                               Akın OLGUN, Kenan PEKER, Hakan ADANACIOĞLU

Tarım Politikarında Reform Arayışları ve Olası Etkileri                                                                                   Cengiz SAYIN,Ayhan TUFAN

Tarımsal Reformlar Çerçevesinde Tarımla İlgili Kuruluşların Yeniden Yapılanması                                                                    Sema GÜN

                        Doğrudan Gelir Desteğinin Fındık Sektörüne Olası Etkilerinin Ekonometrik Analizi                                                                    Avni BİRİNCİ, Tecer ATSAN, Kenan PEKER Fahri YA VUZ

Türkiye Antepfıstığı Sektörünün Ekonometrik Analizi

Adem AKSOY, Tecer ATSAN, Fahri YA VUZ

Türkiye’nin Irak ve Suriye ile Olan Su Sorunu

Murat KÜLEKÇİ, Hediye KUMBASAROĞLU, Adem AKSOY

Tarımsal Dış Ticaret Politikalarının Klasik Refah Analizi: Türkiye Şeker Sektörü Örneği

Fahri YAVUZ, Mehmet TARAKCIOGLU, Ramazan ÇAKMAKÇI

 

TARIMSAL  YAYIM

UNDP Projelerinde Program Planlama İlkeleri ve Bu İlkelerin Tarımsal Yayım Açısından

Değerlendirilmesi

Ziya YURTTAŞ, Tecer ATSAN

Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık

İ.Bülent GÜRBÜZ, A. Orkun EROL

Dünya’da ve Türkiye’de Kırsal Turizm

 İ. Bülent GÜRBÜZ, A.Orkun EROL, Orhan YA VUZ

Harran Ovası’nda Sebze Üretimi ve Tarımsal Yayım Sorunları

YaşarAKTAŞ, A.YildızPAKYÜREK, Nurcan HACJALİBEYOĞLU

Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği

Aygül FAZLIOĞLU

Mısır Üretiminin Kahramanmaraş’ta Benimsenmesi ve Yayılmasını Etkileyen Faktörler

İsmet BOZ, Cuma AKBA Y, Enver ORHAN

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir

Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

A Ahmet YÜCER, Nurettin YILDIRAK

 

Misi Kırsal Kalkınma Projesi’ nin Koşullu Değerleme Yöntemiyle Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Serhan GÜRLÜK

 

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri
Orhan ÖZÇATALBAŞ

 

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiyenin Kırsal Kalkınma Politikası veYükümlülükleri                       Bülent GÜLÇUBUK, Ertan KARABIYIK

 

Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi                     (Tokat îli örneği)

A. Ahmet YÜCER