GENEL OTURUM

Türkiye’de Tarımın Sorunları ve Tarım Ekonomisi
Oğuz YURDAKUL

Dünyada ve Türkiye’de Tarım Ekonomisi Düşüncesinin ve Araştırmalarının Gelişimi
Metin TALİM

Türkiye’de Tarım Ekonomisi Eğitimi
Turan GÜNEŞ


Tarım Ekonomistlerinin İşlevi
Mithat DİREK, Nuri KAŞOĞLU, Ahmet TAN, Mustafa ÇAKAN

TARIM POLİTİKASI


Yeni Tarım Politikaları İçin Yaklaşımlar
Tayfun ÖZKAYA

Son 15 yılda Türkiye’de Tarımsal Girdilere Verilen Sübvansiyonlar
Emin IŞIKLI, Sevtap GÜLER, Füsun ATLI, Özlem PEKİNCE

Dünya’da Tarımsal Destekleme ve Korumacılık Politikaları ve Türkiye’deki Yansımaları
Ziya YURTTAŞ,Orhan YAVUZ

Tarım Sektöründe Yeniden Yapılanma ve SETBİR Yaklaşımı
Doğan VARDARLI

Türkiye’de Kırsal Kalkınma
Cihan ERDÖNMEZ

Türkiye İle Önemli Zeytin Üreticisi Ülkelerin Zeytinciliğinin Karşılaştırmalı Analizi
Renan TUNALIOĞLU, Emin IŞIKLI

Türkiye Ormancılığında Özelleştirme Tartışmalarının 5 Nisan Kararları Çerçevesinde ve Tarım Orman İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi
Osman GÖKÇE, Ufuk COŞKUN

 
Türkiye’de Tarımsal Faaliyet Alanında Görev Alan KİT’lerin Özelleştirilebilme Olanakları ve Özelleştirmenin Olası Etkileri
Harun TANRIVERMİŞ, Erdemir GÜNDOĞMUŞ, İlkay POLAT, Cengiz SAYIN

Türkiye’de Tarım Sigortaları Uygulaması ve 1981-1993 Dönemdeki
Gelişmelerin Analizi
Harun TANRIVERMİŞ, Nuray KIZILASLAN, A. Zafer GÜRLER

Türkiye’de Tarımın Vergiiendirilmesindeki Son Gelişmeler
Selahattin ERAKTAN

Tarım işçilerinin Fiili ve Hukuki Sorunları ve Çözüm Önerileri
Fahrettin KORKMAZ

Doğu Anadolu Tarımının Yapısal Sorunları ve Çözüm önerileri
Orhan Yavuz

Türkiye Çay Politikalarının Sosyo-Ekonomik Sonuçlarının İyileştirilmesine Yönelik Önlemler
Kaptan KAPTANGİL

Türkiye’de Orman-Zeytin İlişkileri, Sorunları ve Çözüm Yollarına Yönelik Yeni Yaklaşımlar
Osman GÖKÇE, Renan TUNALIOĞLU

Türkiye’de Marjinal Tarım Arazileri Üzerindeki İşletmelerin İyileştirilmesi Konusunda Yeni Durum ve Öneriler
Osman GÖKÇE, Fevzi BİLGİN

K.Maraş İlinde Tarımsal Yapı ve Biyolojik Tarım Yaklaşımı

Mithat DİREK, Mücahit PAKSOY, Nizamettin ERBAŞ

Türkiye’de Gıda Maddeleri Üretimi ve Beslenme Olanakları
Ayhan ÇIKINPınar Özdemir NACAK

ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK


Kooperatif İşletmelerde Büyüme Stratejileri
Rasih DEMİRCİ, Ahmet ÖZÇELİK, Ahmet TURAN

Kooperatifler Bankası Yaklaşımı: Tarım Açısından Bir Değerlendirme
Metin ARTUKOĞLU

Türkiye’de Sulama Tesislerinin İşletmesinde Yeni Bir Yaklaşım:
Ela (ARDIÇ) ATIŞ, Metin TALİM

Kayısı Üretim ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunların Çözümlemesinde Tarımsal PazarlamaKooperatiflerinin Rolü
İhsan ÖZÇELEBİ, Kenan PEKER

AT  VE  GATT

Uruguay Raund Sonrası-Dünya Tarım Politikalarında Yeni Yönelimler ve Türkiye
Ahmet ŞAHİNÖZ

Gümrük Birliğine Olası Üyelik ve GATT Kuralları Çerçevesinde Türkiye Pamuk ve Pamuklu Dokuma Endüstrisinin Rekabet Olanakları ve İzlenecek Politikalar
Ayhan TUFAN,Cengiz SAYIN,Mehmet BÜLBÜL,Erdoğan GÜNEŞ

AB ile Gümrük Birliği’nin Gerçekleştirilmesi Durumunda, Türkiye’de Gübre Kullanımını Yönlendirecek Yeni Politikalar
Ayhan TUFAN ,Cengiz SAYIN

Türkiye ve AB Ülkelerinde Su Ürünleri Avcılık Sektörü
Ahmet G.ELBEK,Ayhan ÇIKIN

KIRSAL VE TARIMA DAYALI SANAYİLER

Türkiye’de Kırsal Sanayinin Önemi ve Gelişimi
Bahattin ÇETİN

Kırdan Kente
Göç Olgusu ve Kırsal Sanayi
Ergün ŞİMŞEK, A.Zafer GÜRLER

Ege Bölgesi’nde Tarıma Dayalı Sanayilerin İstihdama Etkileri

Canan ARIKBAY,Hasan GÜNGÖR

Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinde Güdülemenin (Motivasyon)Emek Verimliliğine Etkisi
Hasan Güngör

PAZARLAMA

Türkiye’de Gıda Pazarlamasının Yapısı ve İşleyişi
Hasan Vural

İşletme Bilimi Açısından İhracat Kavramı, İhracat Davranışı Modelleri ve Tarımsal Firmalar İçin Geçerlilikleri
Şafak Aksoy ,Gülen Özdemir,Okan Gaytancıoğlu,Ahmet Kubaş

Tarımsal Pazarlama Araştırmalarında Tüketici Tutum ve Davranışlarının Değerlendirmesi: Ölçüm Cetvelleri
M.Ömer Azabağaoğlu,Şafak Aksoy

Genel ve Tarımsal Pazarlama Teorilerinin Evrimi ve Tarımsal Pazarlama İçin Yeni Bir Yaklaşım: Pazarlama Yönetimi
Şafak Aksoy

Tarımsal Girdi Sanayiinde Faaliyette Bulunan Firmaların Pazar Paylarına İlişkin Değişmelerin Markov Zincirleri İle saptanması.
İ.Hakkı İnan,Hasan Güngör

Ticaret Borsaları ve Vadeli İşlemler
Hasan Vural,Bülent Gürbüz

Antalya İli Turunçgil Meyveleri Dışsatımı Üzerinde Bir Araştırma
M,Ali Çelikyurt,Fatma Akaya

Dünya’da Sözleşmeli Yetişticilik Modelleri,
Türkiye’deki Uygulamaları ve Uygun Model Arayışı

Meral Gündüz, Harun Tanrıvermiş

Türkiye’nin Dışa Açılıma Stratejisi İçinde İhracat Sorunu ve Tarıma Dayalı Tekstil Ürünlerinin İhracatını Arttırma İmkanları
Kaptan Kaptangil,Ayşe Akyol

Tarımsal Girdi Fiyatlarındaki Artışlarına Ürün Fiyatlarına Etkisinin Araştırılması
Okan Gaytancıoğlu,Şafak Aksoy


Dünya Tarım Ürünleri Ticaretinde Organik Ürün Piyasası ve Türkiye ihracatı   Açısından Değerlendirilmesi

Meral Gündüz

İki Ayrı Yöredeki Çilek işletmelerinde Çilek Pazarlama Sisteminin işleyişi ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma
Kezban KonakÖzlem Karahan

İŞLETMECİLİK

Seçilmiş Bir Bölgede Tarımsal Araştırma Kuruluşlarınca Önerilen Gübre Kullanımı ile Üretici Uygulamalarının Karşılaştırılması ve Optimal Gübre Kullanım Düzeyinin Belırlenmesi(Tokat İli Örneği)
Kemal Esengün, Osman KarkacierYaşar Akçay

Tarımsal işletme Planlamasında Risk: Bir Oyun Teorisi Denemesi

Bülent MiranTurgay Dizdaroğlu

Tarımda Etkinlik Ölçüm Yöntemleri
F.Füsun Tatlıdil, Duygu AktürkHaluk Kasnakoğlu

Doğu Anadolu Hayvancılığının Gelişme Seyri ve Geliştirilmesi Olanakları
İbrahim Yıldırım, Beşir Koç

Çukurova Bölgesinde Tarım İşçileri ve Çalışma Koşulları Yüreğir Ovası Örneği
Mustafa Soysal

Batı Anadolu?da Denizel Yetiştiricilik Sektöründe Yöresel Planlama Gereksinimi   ve Verimliliği Etkileyen  Faktörler
Ahmet Göker Elbek,Dilek İşgören Emiroğlu

Antalya ili Turunçgil İşletmelerinde Ekonomik Faliyetlerin Değerlendirmesi Üzerinde Bir Araştırma

Fatma Akkaya, M. Ali Çelikyurt

1996 Yılından 1993  yılına, Erzurum Ovasındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Durumlarındaki Değişmeler
Semiha KızıloğluTurgut Hatipoğlu, Cahit Karagölge


Konya İli Bağ İşletmelerinde Üzüm Üretim
Girdileri ve Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Cennet Oğuz, M. Asım Kabukçu

İzmir Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Genel Ekonomik Sorunları, Geleceğe Yönelik Öneriler
Faruk Karalar

AT Tarım İşletmeleri Muhasebe Vergi Ağı
Erkan Rehber

GAP Alanında Tarımsal Girdi Kullanım Düzeyi
Bahri Karlı

EKONOMETRİ ,TARIM EKONOMİSİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Tarım Ekonomisi Araştırmalarında ?Shazam Ekonometri Programının? Tanıtımı ve Kullanımı
Kemal Esengün, Yaşar Akçay

 Neo ?Klasik Talep Analizinde Tam Talep Sistemi Yaklaşımları Doğrusal Harcama Sistemi (LES) ve Yaklaşık İdeal Talep Sistemi (AIDS) Modelleri Uygulamaları
Ali Koç

Türkiye Bölgesel Tarım Sektörü Modeli: Hayvancılık Sektörünün Gelişimi Üzerine Deneyler
Erol H.Çakmak

Ekonometrik Model Tanımlamada Kullanılan Sınama Yöntemleri ve Bu Amaçla Geliştirilmiş BirYazılım
Bülent Miran, Sedef Akgüngör

MSTATC Paket Programı İle Agronomik Denemelerin Ekonomik Analizi
Turgay Dizdaroğlu

Tarımsal Araştırmalardaki Anket Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler Üzerine Örnek Bir Çalışma
 Esen Oruç,Zafer Gürler

TARIMSAL YAYIM, EĞİTİM VE KIRSAL SOSYOLOJİ

Yayım Modelleri Üzerine Kimi Düşünceler, Türkiye’deki Uygulamalar ve Olası Gelişmeler
Taner Kumuk, Erdoğan Oktay,

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmada İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Bülent Gülçubuk, Sema Gün

Çiftçilik Sistemleri Araştırması ve Türkiye’deki Uygulamaları
Hacer Çelik, İ. Coşkun Ceylan, Emine Olhan

Tarım Sistemleri Araştırmaları İçinde Hayvancılık Araştırmalarının Yeri ve Önemi
Gamze Saner

Çiftçilik Sistemleri Araştırmaları(ÇSA): Toros Dağ Köyleri Tarım İşletmelerindeki Örnek Çalışmalar
Onur Erkan

Tarımda Üretici Örgütlenmesine Yönelik Yayım Yaklaşımları ve Konunun TürkiyeAçısından Değerlendirilmesi
Sait Engindeniz,Sevtap Güler,Erdoğan Oktay,Özlem Karahan

Türkiye’de Uygulamaya Konulan 1.Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesinin Türk Tarımının Gelişmesine Etkileri
Muhammet Demirtaş, A.Zafer Gürler

Türkiye?de  II. TYUAP Pilot Kadın Çiftçi Yayım Projesinin Değerlendirilmesi ve Tokat Örneğinde Uygulama Sonuçları
Muhammet Demirtaş, A. Zafer Gürler, Refiye Aydın, Cemal Taluğ

Almanya?da Tarımsal Yayım
Aydın Gürel

Kırsal Kalkınmaya İlişkin Çeşitli Yaklaşımlar İçinde Rehovot  Yaklaşımı ve Başarı Koşulları
Canan Abay, Ayhan Çıkın

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesinde Tarımsal Eğitim-Öğretim ve Yayım Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Yolları
Orhan Özçatalbaş, Bahri Karlı, Harun Baytekin

Yayım Projelerini İzleme ve Değerlendirmede Kullanılabilecek Yeni Yöntemler ve Bu Yöntemlerden Bir Örnek Olarak “Buğday ve Arpa da Çeşitler İtibariyle Ekiliş Gelişiminin İzlenmesi
Feyyaz Uysal

Televizyonda Tarıma Yönelik Programlar ve Yayçep
Akif Altınbıçak,Kürşat Demiryürek

Yayım Elemanı İstihdam Etme Amaçlı Çiftçi Örgütleri: Önder Çiftçi Projesi Örneği
Cemal Taluğ, Nedret Durutan, Ufuk Kırmızı

20001i Yıllara Girerken Tarımsal Yayımdan Beklentiler
Ayşen Olgun

Etkin Bir Yayım Çalışmasında Yayım-Araştırma Bağı
Orhan Özçatalbaş

Türkiye’de Tarımsal Eğitim ve Öğretim Gelişimi; Sorunları ve Çözüm önerileri

Muhammet Demirtaş, A.Zafer Görler

Türkiye Göç Sorunlarına Yeni Yaklaşımlar
Osman Gökçe

Tarımsal Gelişmede Üretici Örgütlenmesi ve Örnek Olarak “Önder Çiftçi Çalışma Grupları
Nalan Yüksel Delice